Barn i utlandet

Anmelder foreldre fordi barn uteblir fra skolen

Utdannningsetaten i Oslo anmelder nå foreldre for at deres barn har ulovlig fravær fra skolen. Det kan synes som om det virker. Men fortsatt vet ingen hvor mange barn som er ute av Norge.

En oversikt som VG Nett har fått tilgang til, viser at hittil har Utdanningsetaten i Oslo gått til anmeldelse av ti barns foresatte på grunn av ulovlig fravær fra skolen. Barn som ikke møter opp til skolestart, har skapt omfattende hodebry for Oslo-skolene de siste årene. For tre år siden gikk Utdanningsetaten til anmeldelse av 99 familier. En ringerunde til sentrale skoler som VG Nett har gjennomført, tyder på at ugyldig elevfravær ved skolestart i Oslo kan være på vei ned. Men tallet for antall barn som enda ikke er dukket opp på skolen, er foreløpig ukjent.

HRS er svært glad for at sentrale skoler nå tar problematikken med at barn uteblir fra skolen mer alvorlig enn tidligere. Da vi startet arbeidet med barn som forsvinner ut av Norge, ble det raskt klart at ingen sentrale aktører hadde noen oversikt eller kontroll. Dette fordi det var opp til rektor ved den enkelte skole å eventuelt melde fra om at barn ikke hadde dukket opp. Etter at blant annet HRS satte søkelyset på dette, ble rutinene og praksisene endret i Oslo. På bakgrunn av en anmeldelse som HRS foretok i tilknytning til barnevernets håndtering av en sak om en jente som var blitt borte, og en klage til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, reagerte Fylkesmannen resolutt: I svarbrevet til oss (datert 06.11.03) het det blant annet: «Fylkesmannen i Oslo og Akershus vil med dette meddele at vi allerede 22.09.03 ba <navngitt barnevernstjeneste> om en redegjørelse i saken. Denne redegjørelsen har vi nå fått. Vi har hatt en grundig gjennomgang av de opplysninger vi har mottatt og vi anser saken for svært alvorlig. Fylkesmannen har derfor funnet det hensiktsmessig med en mer generell veiledning til barnevernstjenesten om håndtering av slike type saker.” Denne veiledningen var på plass allerede 11.12.03.

Så er det å håpe at også vår regjering og sentrale departement snart kan vurdere problematikken, og hvis de anser det som et problem, komme med aktuelle tiltak.