Familiegjenforening

Mishandlede utenlandske koner: kynisk utnytting og utbytting?

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress melder at i 2004 fikk nesten 1.000 kvinner av utenlandsk opprinnelse hjelp ved krisesentrene. Av disse er 32 prosent mishandlet av norske menn.

HRS påpekte allerede i 2002 at dagens regler for familiegjenforening gjennom nyetablerte ekteskap åpner for en kynisk utnyttelse – og utbytting – av kvinner. Pr. i dag er det ingen begrensninger hva gjelder å hente kvinne til landet, skille seg fra henne innen det er gått tre år (slik at hun sendes tilbake til hjemlandet), for så å hente seg ny hustru. Eventuelt så kan vedkommende skille seg fra sin kone etter tre år, og slik sett «gi» henne muligheten til opphold på selvstendig grunnlag. Og så hente seg en ny kone.

Utfordringen med dagens regelverk er ikke bare at menn, både etnisk norske og av utenlandsk opprinnelse, gis mulighet til denne utnyttelse av kvinner, men også at kvinner lar seg «utnytte» for å få varig opphold i Vesten. Kvinnene gis deretter mulighet til å hente ny (eller eksisterende?) ektefelle fra opprinnelseslandet. I Sverige har de bl.a. prøvd en ordning med å informere kvinner om menns rulleblad, f.eks. at de er dømt for vold og overgrep mot kvinner og barn, som viser seg å fungere dårlig: Kvinnenes ønske om å få opphold i Vesten er så sterkt at de overser slike advarsler.

HRS har tidligere foreslått at for å stoppe misbruket av gjentatte familiegjenforeninger, bør det innføres en karantenetid, f.eks. på 10 år fra forrige registrerte ekteskap som utløste familiegjenforening. Videre mener vi det bør vurderes om ektefelle som beviselig er voldelig mot den andre ektefellen, som er hentet til Norge gjennom familiegjenforening, eller vedkommende selv er kommet på familiegjenforening til Norge, skal miste retten til å hente ny ektefelle til landet gjennom familiegjenforening.

NRK.no