Barn i utlandet

Norske barn i utlandet: Ute av syne, ute av sinn (2004)

Det foreligger ytterst lite dokumentasjon angående innvandrere og flyktningers praksis med å sende barna deres til oppvekst og skolegang i opprinnelseslandet. HRS har studert problematikken nærmere.

HRS kommer i dag med en ny rapport, kalt ”Norske barn i utlandet: Ute av syne, ute av sinn”, der vi går nærmere inn på problematikken med at norske barn sendes for lengre opphold i foreldrenes opprinnelsesland.

Tematikken hører inn under ansvarsområdet til en rekke offentlige instanser som en rekke departement, kommunale organ som skoleetat og barnevern, samt politi- og rettsvesen.

I dag har i praksis ingen offentlig myndighet et overordnet ansvar for å regulere og etterprøve praksisen. Pulverisering av ansvar synes å være hovedårsaken at praksisen ikke på noen måter er søkt forsvarlig håndtert.

Les Rapport: Norske barn i utlandet – Ute av syne, ute av sinn