Skatt- og trygderegnskap for utvalgte innvandrerhusholdninger

I dette kortfattede notatet har vi tatt utgangspunkt i SSBs rapport ”Fakta om 18 innvandrergrupper i Norge”. Denne gir statistikk om skatt, inntekt, overføringer og trygder fordelt etter landbakgrunn for inntektsåret 2004 (SSB har ikke kommet med noen lignende rapport etter dette). Dette er altså bare tall for ett år, men er med på å gi et faktisk innblikk i situasjonen.

Fordelen med denne rapporten fra SSB er at husholdningene er avgrenset til ektepar og samboere med felles barn hvor hovedinntektstaker er mellom 25 og 55 år. Dermed blir innvandrergruppene mer sammenliknbare med befolkningen med norsk bakgrunn, fordi de store overføringene knyttet til alderspensjoner holdes utenfor (merk at få innvandrere er kommet i pensjonsalder).

I dette notatet kommer det klart frem at øvrig befolkning kommer langt bedre ut av det enn innvandrerbefolkningen, uansett innvandringsgrunn, samtidig med at det er stor forskjell mellom ulike innvandrergrupper.

Les notatet: N-2-2013 Skatt og trygdregnskap for utvalgte innvandrerhusholdninger