Nye megamoskeer skal gi bedre integrering på Østlandet

Innbyggerne i Jessheim like ved Gardermoen kan forvente at i sentrum av byen blir det reist en arkitektonisk stormoské. Initiativtakerne har to uker på å få på plass den siste betalingen for tomten på 2 millioner kroner. Mens på Mortensrud i Oslo planlegges en gigantisk moskéutvidelse til 2.000 kvm med minaret.

Jessheim like før man kommer til Gardermoen fra sør, er en av Norges raskest voksende byer.  Som antakelig i alle andre norske byer som vokser raskt betyr dette behov for en moské. Innvandringen fra den islamdominerte verden fortsetter ufortrødent med politikernes vennlige hoder, og dette kombinert med høye fødselsrater sørger for det.

Jessheim ligger i Ullensaker, og her har allerede Ullensaker Muslimske Senter (UMS) etablert seg i sentrum av Jessheim. Men lokalene er blitt for små for det de omtaler som «muslimske brødre og søstre».

Gjennom årene har vi hatt en rekke aktiviteter for barn, unge og voksne i lokaler som vi leier. Med tiden har vårt medlemsmasse økt betraktelig og vi har et stort behov for større plass.

UMS har derfor kjøpt en eiendom i Jessheim Sentrum, med planlagt overtagelse tidlig januar 2024. I den forbindelse mangler vi kr 2.000.000 av kjøpesummen som må betales innen 02.01.2024. Vi har opprettet denne spleisen i håp om dere kan bidra slik at vi får gitt alle våre besøkende et bedre tilbud.

Per 1. januar 2023 hadde UMS 765 medlemmer. Det er ikke noe svimlende tall, nettopp derfor er det «spesielt» at de reklamerer for å bygge en moské som vist på hovedillustrasjonen i denne artikkelen.

Som alltid knyttet til muslimske trossamfunn kommer den samme remsa av moskeens «visjon», som er ikke minst bedre integrering av muslimer og at ikke-muslimer er hjertelig velkomne. «Hjelp oss å gjøre Ullensaker til et mer inkluderende sted, for både muslimer og ikke-muslimer!» Dette skal smøre de politiske ørene:

Ullensaker Muslimske Senter sin visjon er:

  • Å være et samlingspunkt for det lokale muslimske samfunnet.
  • Å være proaktiv mot nåværende og fremtidige samfunnsutfordringer knyttet til Øvre Romerike.
  • Å være brobygger og dialogpartner som skaper gjensidig forståelse og respekt mellom muslimer og ikke-muslimer i Norge

Vårt langsiktige mål er å etablere et inkluderende fleraktivitetshus for å kunne bidra til undervisning, fellesskap og økt toleranse for alle i Ullensaker-området. Vi ser for oss å kunne tilby et bredt spekter av aktiviteter for både barn og voksne, herunder:

  • Leksehjelp og fritidsaktiviteter.
  • Arrangere sosiale sammenkomster for barn, kvinner og menn.
  • Tilrettelegge for religiøse aktiviteter som bønn og høytider.
  • Integrering og inkludering for individer med flerkulturelle bakgrunn.
  • Delta i forskjellige arrangementer i samarbeid med myndighetene, som for eksempel politiets beredskapsforum.
  • Være en informasjonskanal for muslimske minoriteter.

På Mortensrud i Oslo finner man Søndre Nordstrand Muslimske Senter (SNMS). Denne moskeen er oppført med 2.280 medlemmer, og da det første spadetaket ble tatt i 2014 til en ny moské i regi av SNMS, var selveste stormuftien av Pakistan til stede i egen skikkelse, Grand Mufti Munib-ur Rahman of Pakistan.

– Denne dagen har vi ventet på i ti år. Nå har vi nådd vårt mål om å bygge et senter som ikke bare skal være et knutepunkt for Mortensrud, men et hus som skal bygge broer mellom alle organisasjoner og trossamfunn i Bydel Søndre Nordstrand. Moskeen skal dessuten bli en god møteplass for barn, unge og eldre i nærmiljøet, sa leder av SNMS, Tahir Mahmood Salam, i sin tale under byggemarkeringen.

Både Mortensrud kirke og Røde Kors ble utpekt som nye samarbeidspartnere under seansen.

Både i 2009 og i 2013 kom det klager til Fylkesmannen på planene om en ny moské på Mortensrud. Begge ble avvist, og dermed kunne lokalbefolkningen se at en toetasjes 800 kvm stort bygg ble reist i 2016 ved hjelp av Jarlsberg Bygg AS og arkitekt Frithjof Wiese.

Men den forholdsvis nye moskeen er i dag ikke stor nok. Derfor ønsker nå SNMS å utvide fra 800 kvm til 2.000 kvm – med takterrasse og minaret.

Moskeen fra 2016 er blitt for liten, sies det.

Skisser hos Plan- og bygningsetaten (PBE) «viser et tilbygg på to etasjer, med mulighet for et takoppbygg i tredje etasje. Det vil gi totalt 2000 kvadratmeter boltreplass. En takterrasse og en samlingsplass foran hovedinngangen inngår i prosjektet», skriver Nordstrands Blad.

Det foreslås derfor en utvidelse, i form av et tilbygg over lokket til moskeens parkeringskjeller. Nå er saken på høring, så folk kan komme med innspill.

PBE har godkjent planene med noen små justeringer.

I sakspapirene kan man lese at det legges opp til en rekke aktiviteter, blant annet arrangementer som vil kunne generere inntil 1.500 mennesker. Selv om det daglige besøkstallet anslås til rundt 300–400 mennesker, er PBE bekymret for at plassen skal være for liten.

PBE er positiv til at det bygges en minaret i forlengelsen av dagens langt mindre glasstårn på høyre side av moskeen (se bildet over).

Den nye moskeen skal se slik ut, dersom SNMS får gjennomslag for søknaden sin.

Bydel Søndre Nordstrand er positiv til planene, og ønsker at de skal realiseres «så raskt som mulig». Det er Bystyret i Oslo som har siste ord i saken, som antakelig kommer på deres bord neste år.

Da moskeen i 2016 ble åpnet kastet ordfører Marianne Borgen glans over det hele, akkompagnert av «Ja vi elsker dette landet». Og selvsagt er alle på Nordstrand hjertelig velkomne, ble det sagt.

Fornøyd er også Shahbaz Tariq, leder av Søndre Nordstrand bydelsutvalg.

– En bydel som vår trenger et slikt senter. Jeg ser det ikke bare som en moské, men en kulturell møteplass for alle. Vår bydel er et utstillingsvindu for et flerkulturelt samfunn. Jeg er sikker på at denne moskeen vil bidra med åpenhet, inkludering og toleranse som vi trenger i dagens samfunn, sier Shahbaz Tariq.

Dagens bydelsutvalg ser slik ut. 15 medlemmer har navn knyttet til islam.

Den som tror islamiseringen av Norge kan stoppes, begynner å få et ganske uoverkommelig forklaringsproblem. I større byer vil det de kommende årene nemlig etter all sannsynlighet bli stadig flere religiøse muslimer som sitter i ledende politiske posisjoner. Og at Stortinget skulle gripe inn og prøve å rulle utviklingen tilbake er nesten like sannsynlig som at julenisssen med reinsdyrene sine banker på døren din om fem dager.