Innvandring

Lovendring som virker: Utvisninger

I 2021 vedtok det danske Folketinget en "hjemreiselov". Loven gjorde det mulig å straksutsende dømte lovbrytere som soner en kort straff. På under to år har nesten 200 personer blitt omfattet av den nye loven og ble sendt rett ut av Danmark etter endt soning.

Et flertall i Folketinget har vedtatt at det skal bli lettere å sende kriminelle utlendinger ut av landet.

Som et av mange repatrieringstiltak ble det lettere å umiddelbart deportere de som ble dømt til utvisning som soner en kort dom.

Dette ble gjort i kraft av returloven, som trådte i kraft 1. juni 2021. Og noe det har fungert. For i løpet av disse nesten to årene har det skjedd 171 ganger at en utvisningsdom for personer som har begått mindre forbrytelser er blitt raskt effektuert.

Utlendingene er vanligvis dømt for tyveri, dokumentfalsk eller besittelse av narkotika. Det er også adgang til straks å utvise en utlending som er dømt til ubetinget fengselsstraff for brudd på plikten til å oppholde seg, varsle eller melde fra ved et utreisesenter.

Innvandrings- og integreringsminister Kaare Dybvad Bek kommenterer utviklingen slik:

Jeg er glad for at lovendringen vi vedtok i 2021 sikrer at mange uttransporterte umiddelbart blir uttransportert. Deporterte er en gruppe som vi historisk sett har hatt problemer med å få ut av landet. Hver kriminell fremmed vi repatrierer er en seier.

De 171 utlendingene okkuperer ikke plasser i de overfylte danske fengslene eller i utreisesentrene, der de ville fått oppholdet finansiert av skattebetalernes. De mange umiddelbare uttransporteringene viser tydelig at de mange initiativene på returområdet utgjør en konkret forskjell.

Samtidig som hjemreiseloven kom på plass, endret danskene også loven om straffegjennomføring. For raskest mulig å kunne sende en dømt person ut av landet, kan myndighetene nå omgjøre en ubetinget fengselsstraff på inntil fire måneder til betinget fengsel. Unntak er ved vold- og sedelighetsforbrytelser, gjengkriminalitet og dersom vedkommende skal vitne i en annen straffesak.

Den svenske regjeringen sier den vil lære av Danmarks innvandrings- og kriminalitetspolitikk. Disse to danske lovendringene burde være innlysende at svenskene kopierte, Sverige med en av Europas høyeste kriminalitetsrater. Det samme gjelder Norge, ikke minst med tanke på all volds- og narkotikakriminaliteten i våre større byer.

Den korte avis