Æresdrap og æresrelatert vold

Dømt for å ha solgt datteren til sex i Afrika

En 44 år gammel somalier er dømt for en rekke svært grove forhold knyttet til at han dumpet datteren og sønnen i Somalia og Kenya og holdt dem værende i over fire år. Jenta ble solgt for sex, deretter ble hun tvangsgiftet. Jenta ble også kjønnslemlestet under tvangsoppholdet. I tillegg ble hun og broren tvunget til å gå på koranskole. Saken er unik i skandinavisk historie.

Nå bør politikeres øyne i hele Skandinavia rettes mot Danmark og Odense der den 44 år gamle somalieren ble funnet skyldig i en rekke grove forhold knyttet til tvangsopphold og dumping i foreldrenes opprinnelsesland. Vi i HRS har aldri registrert en tilsvarende rettssak i Skandinavia. Endelig blir foreldre funnet skyldig i grove overgrep mot egne barn som er dumpet.

De konkrete forholdene

Helt konkret er mannen gunnet skyldig i følgenbde:

  • Å ha forsøkt å tvangsgifte datteren i Kenya.
  • Å ha solgt datteren til sex med en fremmed mann i Kenya.
  • Å ha tvangsgiftet datteren til en mann i Somalia.
  • Å ha sørget for at datteren ble kjønnslemlestet i Somalia.

I tillegg ble både sønnen og datteren tvunget til å gå på koranskole. Faren mishandlet barna også fysisk, og han tillot at andre i familien, samt barnas koranlærer, mishandet dem.

Mannen er også funnet skyldig i å mishandle et tredje barn i Odense.

Aktor i saken uttaler følgende om rettssaken som nettopp er avsluttet.

«Det er en veldig grov sak, så jeg er tilfreds med at han er kjent skyldig i disse forholdene.»

Straffeutmålingen

Saken reflekterer hele grunnlaget for opprettelsen av HRS i 2000: Grove overgrep mot innvandrerbarn og -ungdom, i form av tvangsgifte, kjønnslemlestelse, mishandling, frihetsberøvelse og dumping. Vi har jobbet i en tung oppoverbakke i alle år, med gjennomslag fra tid til annen. Men er det virkelig noe vi er svært skuffet over er det at foreldre som hovedregel slipper unna rettsvesenet. Ingen tiltale i norsk historie mot foreldre som beviselig har sørget for å lemleste sine norskfødte barn. Ingen tiltalte mot foreldre som har utsatt barna for grov frihetsberøvelse og mishandling på koranskoler. Få dommer for tvangsgifte.

Dette er et skammens sår i norsk rettshistorie, et sår vi har stått så godt som alene på for å plastre og lege. Barna som typisk sendes til failed, mislykkede, muslimske stater, har knapt blitt sett eller hørt av norske politikere. Akkurat dette faktum svir i sjela vår hver eneste dag. Kan man forestille seg hvilken avmakt som råder i et frihetsberøvet, overgrepsutsatt barn eller ungdom på et annet kontinent?

Straffeutmålingen kommer denne uken. Hvor barna befinner seg i dag og hvordan barna kom seg tilbake til Danmark, kommer ikke frem i artikkelen hos Den korte avis. Men sannsynligvis befinner de seg i Danmark og har forklart seg for dansk politi, ettersom tiltalen kunne reises mot den 44 år gamle somalieren.

Om han risikerer utvisning fra Danmark er et annet spenningsmoment før straffeutmålingen foreligger. Det kan ligge til rette for at mannen repatrieres.

Straffeutmålingen vil sette presedens for liknende saker.