Antisemittisme

Regjeringen er livredd for å ta i islam. Nekter å svare Carl I. Hagen

Carl I. Hagen gikk nylig til fullt angrep på moské-islam. I et skriftlig spørsmål i Stortinget utfordret han Regjeringen: Hvorfor fratas Jehovas vitner statsstøtte med ikke rabiate moskeer? Nå foreligger svaret til Hagen. Det er et ikke-svar. Regjeringen nevner ikke islam med ett ord, ei heller de gruvekkende forholdene Hagen dokumenterer.

Det ble som forventet. I forrige uke meldte vi at Carl I. Hagen leverte inn et skriftlig spørsmål til barne- og familieminister, Kjkersti Toppe (Sp), som har ansvaret for tildeling av statsstøtte til tros- og livssynssamfunn.

Hagens initiativ kom på bakgrunn av at Jehovas vitner tidligere i år ble fratatt statsstøtten grunnet sosial utstøtelse av medlemmer. Hagens utspill ble meget godt tatt i mot av befolkningen, og ble en av de mest delte artiklene i sosiale medier.

Grufulle forhold

Hagen dokumenterte en rekke grove forhold i tre sentrale moskeer i Oslo: Rabitamoskeen, Central Jamaat Ahle-Sunnat og Tawfiiq Islamske Senter. Hagen skrev:

Jehovas vitner er nå fratatt statsstøtten som trossamfunn grunnet utstøtelse av tidligere medlemmer. Det underlige er dog at det gjennom årene har vært avdekket langt grovere forhold i flere moskeer i Norge uten at dette har fått konsekvenser for disse trossamfunnene. Jeg kan kort nevne noen hendelser:

Moskeen Central Jamaat Ahle-Sunnat, ledet av imamen Nehmat Ali Shah, har åpent støttet en morder i Pakistan som drepte guvernøren Salman Taseer i 2011. Taseer ble drept fordi han var imot dødsstraff for blasfemi. Støtten fremkom i demonstrasjoner både i Oslo og Rawalpindi, Pakistan.

Shahs svigersønn i Norge vil henrette dem som ikke faster i henhold til islams regler, avdekket NRK for noe år siden.

Shah og styreleder i moskeen har uttalt seg slik om jødene: Hitler drepte jødene fordi «de er urolige folk i verden», og islam bakvaskes i mediene «fordi mediene har jødisk bakgrunn». Dette må anses som ren antisemittisme.

Hagen pekte videre på jihadistene i Proftens Ummah som hadde tilhørighet i Tawfiiq Islamsk Senter, der blant andre den meget kjente briten Anjem Chaoudary har undervist ungdom i moskeen. Han la også frem dokumentasjon på at Rabitamoskeen, som har hatt mange terrorister på innsiden, er satt opp på terrorlisten til Emiratene da den anses som en moské under Brorskapets paraply.

Skyver andre foran seg

Hva skal statsråd Toppe svare til dette? tenkte vi høyt. Hvordan skal Toppe håndtere disse konkrete forholdene opp mot sosial utstøtelse, slik som ankepunktet er mot Jehoas vitner?

Svaret foreligger nå, og det er mildt sagt begredelig lesning. Toppe skyver statsforvalteren, altså Valgerd Svarstad Haugland, foran seg.

Statsforvaltaren fører tilsyn med trus- og livssynsamfunna etter trussamfunnslova. Blir statsforvaltaren kjend med opplysingar som kan gje grunnlag for å nekte tilskot etter trussamfunnslova § 6, skal statsforvaltaren vurdere om det skal gjerast nærare undersøkingar, jf. trussamfunnsforskrifta § 10.

Det er statsforvaltaren som i fyrste hand tar stilling til om det er grunnlag for å nekte eit trus- eller livssynssamfunn tilskot. Barne- og familiedepartementet er klageinstans i saker etter trussamfunnslova, og kan derfor ikkje ta stilling til spørsmål om nekting av tilskot i konkrete tilfelle før det ev. ligg føre ei klagesak til handsaming.

Toppe vil åpenbart ikke selv ta initiativ til å informere statsforvalteren om de graverende forholdene Hagen har forelagt henne. Kanskje Hagen selv skulle ta dette initiativet overfor Svarstad Haugland? Denne regjeringen vil åpnbart ikke røre elefanten som trasker rundt i det norske huset.

Toppe avrunder slik:

Eg vil understreke på generelt grunnlag at likskap for lova er ein grunnleggjande menneskerett og eit prinsipp i norsk lovgjeving, og inneber at lover skal gjelde likt for alle. Trussamfunnslova er ikkje eit unntak.

Likhet for loven? Ja, grip sjansen, Toppe.