Innvandring

22-åring født her utvises for alltid

Denne ferske dommen bør Norge og hele Europa merke seg: En ung mann født i Danmark utvises for bestandig. Dette for å beskytte den offentlige tryggheten.

Å beskytte samfunnet, «den offentlige tryggheten», og «forebygge uro eller forbrytelse», står høyest, heter det i den oppsiktsvekkende kjennelsen fra Odense.

Den 22-årige mannen, kalt T., er født i Danmark. Han er straffet flere ganger siden han fylte 15 år, blant annet for tyveri, ran, bedrageri med mer. Han ble i januar 2019 dømt to ganger for vinnningskriminalitet og ran til henholdsvis tre og åtte måneders fengsel. I tillegg fikk han advarsel om utvisning. Det til tross for at hans tilknytning til Danmark anses som «langt større», som det heter, enn til Somalia der familien opprinnelig kommer fra.

Kan holde kontakt via telefon og nettet

I en ny fersk dom dømmes T. for voldtekt av kona fra Irak til fem års fengsel. Han utsatte henne også for vold og brant henne med sigaretter. Retten mente at det var stor sannsynlighet for at den kriminelle løpebanen vil fortsette. Derfor ble han dømt til utvisning for alltid. Retten mener at T. kan opprettholde kontakt med familien i Danmark per telefon og Internett.

«Tiltaltes tilknytning til Danmark må etter en samlet vurdering anses å være vesentlig sterkere enn hans tilknytning til Somalia. Tiltalte er dog ikke uten forutsetninger for å klare seg i Somalia, da han kan snakke en smule somali og også må formodes gjennom sin oppvekst hos sine foreldre å ha kjennskap til somalisk kultur og tradisjon. Videre må tiltalte fra Somalia formodes å kunne bevare sin kontakt med familiemedlemmer i Danmark via telefon og Internett.»

Domstolen peker deretter på forholdene T. ble dømt for i 2019, og advarslene den gang om utvisning, og fortsetter slik:

«Retten finner på denne bakgrunn etter en samlet vurdering av de anførte omstendighetene, at en utvisning av tiltalte ikke vil være i strid med proposjonalitetsprinsippet, og at en utvisning av tiltalte ikke med sikkerhet vil være i strid med Danmarks internasjonale forpliktelser.»

Retten mener at det ikke foreligger omstendigheter som tilsier et kortere innreiseforbud.

Det pekes videre på «karakteren» av den begåtte kriminaliteten, som «er begått dels i prøvetiden for en tidligere betinget utvisning og dels umiddelbart etter at tiltalte er tildelt to advarsler om utvisning sammenholdt med hans tidligere kriminelle adferd, som gir grunn til å formode at han også fremover vil begå vinningskriminalitet og personfarlig kriminalitet i Danmark, hvis han ikke utvises».

Europas viktige artikkel 8, 2. ledd

Retten mener samfunnet trenger beskyttelse mot tiltalte. Utvisning er «nødvendig» av «hensyn til den offentlige trygghet og for å forebygge uro eller forbrytelse». En utvisning av tiltalte for bestandig vil på den bakgrunn ikke innebære en krenkelse av hans rett til privat- og familieliv i henhold til Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 8, og utvisning med innreiseforbud for bestandig vil derfor ikke være i strid med Danmarks internasjonale forpliktelser».

Konkret er det denne konvensjonen domstolen peker på:

Art 8. Retten til respekt for privatliv og familieliv,

1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.

2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter.

Og det er nettopp punkt 2 HRS i rundt 15 år har pekt på som helt avgjørende å bruke på innvandringsfeltet, enten det eksempelvis gjelder forbud mot ansiktsplagg eller ved alvorlig kriminalitet: Den nasjonale sikkerheten, den offentlige tryggheten, og det å beskytte andres rettigheter og friheter, skal ha forrang.

Denne domfellelsen bør den norske dommerstanden merke seg.

Fyens/Ritzau

Domstolen