Vold og overgrep

Streng straff for å ha voldtatt kona – samfunnet og andre kvinner må vernes, sier retten

Mannen (38) - som opprinnelig er fra Pakistan - klarer ikke å forstå det norske samfunnet. Han trodde åpenbart, sammen med resten av storfamilien, at han kunne behandle sin kone slik det behaget han. Derfor forsto han heller ikke spørsmålet om voldtekt av egen kone. Men dommen som falt i Oslo tingrett ble meget streng.

Som sagt før: Alle som mener at Norge har en vellykket innvandrings- og integreringspolitikk bør ta seg en tur til Oslo tingrett.

Vi har tidligere omtalt en opprørende voldssak som ble behandlet av Oslo tingrett i slutten av juni i år. En 38 år gammel mann med pakistansk opprinnelse sto tiltalt for langvarig mishandling, herunder fullbyrdede voldtekter, av sin kusine i et såkalt «arrangert» ekteskap. Ingen av dem hadde noe særlig valg – i hvert fall ikke henne.

I retten skjønte ikke mannen, som sammen med resten av storfamilien i Norge fortsatt mentalt lever på landsbygda i Pakistan, spørsmålet om å ha voldtatt sin egen kone.

Tingrettens behandling av saken er tidligere omtalt på rights.no den 10. juni.

Dommen kom nok som et sjokk på tiltalte. Han ble dømt til 9 års forvaring med en minstetid på 6 år, bare ett år lavere enn aktors påstand. Dette er en meget streng straff.

Samfunnet, særlig kvinner, må vernes fra mannen

Dommen var ikke enstemmig. Den mannlige meddommeren mente at voldtekt ikke var tilstrekkelig bevist. Han måtte derfor frifinnes for dette. Men fagdommeren og den andre meddommeren mente at bevisene holdt også for denne del av tiltalen.

Flertallet finner det utvilsomt at tiltalte mot fornærmedes vilje ved vold og trusler ved to tilfeller (…) skaffet seg seksuell omgang ved samleie og (…) forsøkte å skaffe seg seksuell omgang ved samleie, og dermed handlet forsettlig. Både de objektive og de subjektive vilkårene for straff er oppfylt.

Vilkårene for å idømme forvaring finnes i straffelovens §40. Der heter det at forvaring kan idømmes når:

1) «fengselsstraff ikke anses tilstrekkelig til å verne andres liv, helse eller frihet»

2) «lovbryteren finnes skyldig i å ha begått eller forsøkt å begå et voldslovbrudd, et seksuallovbrudd, … eller et annet lovbrudd som krenket andres liv, helse eller frihet»

3) «Var lovbruddet av alvorlig art, må det være en nærliggende fare for at lovbryteren på nytt vil begå et alvorlig lovbrudd som nevnt i første ledd»

I dommen la retten avgjørende vekt på samfunnets krav på beskyttelse, i sær de kvinner som han kan få en relasjon til.

Retten uttalte følgende:

Problemstillingen er hvorvidt grunnvilkåret om at «fengselsstraff ikke anses tilstrekkelig til å verne andres liv, helse eller frihet» også er oppfylt.

Når antallet ofre er så vidt mange og tilhører ulike miljøer, kan ikke retten se at det er tilstrekkelig å ta tiltalte ut av ett miljø for å redusere risikoen. Når det utvilsomt også er slik at han har evne til å etablere forhold til nye kvinner, og det er kvinner han har en kjærlighetsrelasjon til som han er farlig for, kan retten heller ikke se at ubetinget fengsel er tilstrekkelig for å verne andres liv, helse eller frihet.

Domfelt tidligere

Retten la særlig vekt på at han tidligere var domfelt to ganger.

Første dom var fra 2004, da han fikk 70 dagers fengsel for legemsbeskadigelse. Neste dom kom i 2016. Han ble da dømt til 4 års fengsel for grov vold mot to kvinner og et 3 år gammelt barn. Retten konkluderte derfor som følger denne gangen:

Da det er faren for vold mot nye kvinner som retten ikke finner tilstrekkelig vernet ved en ubetinget fengselsstraff, bemerker retten at tiltalte har vist at han er i stand til å skaffe seg relasjoner til nye kvinner. Han vil være 47 år gammel ved eventuell løslatelse om han dømmes til fengsel i ni år, slik at det ikke vil være noe ved hans alder som tilsier at risikoen er nevneverdig redusert. Retten finner dermed at fengsel ikke er tilstrekkelig til å verne samfunnet.

Hva er en forvaringsdom?

Ved en vanlig fengselsdom får den domfelte en fast tid å forholde seg til. Slik er det ikke ved forvaring.

Dersom påtalemyndigheten mener at vedkommende fremdeles er like farlig for omgivelsene som tidligere, kan tingretten beslutte at forvaringen forlenges med inntil 5 år. Og det er ingen begrensning for hvor mange ganger forvaringen kan forlenges. I teorien kan derfor domfelte bli sittende livet ut.

Det var nok ikke dette resultatet den tiltalte forventet når han stort sett kronisk forsinket kom slentrende inn i rettssal 207 i Oslo tinghus de dagene saken varte. I tillegg ble han dømt til å betale 300.000 kroner i erstatning og oppreisning til sin tidligere ektefelle – 150.000 kroner for alle voldsepisodene og 150.000 kroner for voldtektene.

Ikke uventet opplyser Oslo tingrett at dommen er anket til lagmannsretten, så får vi se hva som skjer der.