Innvandring

– Gjør som Danmark. Nærmest null innvandring, sier Tybring-Gjedde

- Vi har åpenbart noe å lære, sier FrPs Christian Tybring-Gjedde. Men husk at Erna sa senest i 2016 at Norge kan ta imot 30.000 flyktninger i året. En hel mellomstor norsk by, altså.

Christian Tybring-Gjedde (FrP) har nettopp vært på reise sammen med utenrikskomiteen på Stortinget, destinasjon Danmark. Han gjør noen observasjoner som burde vekke toppolitisk debatt i Norge.

Er på komitereise i Danmark. Tenkte det ville være av interesse å lese fakta for dansk innvandringspolitikk. Status er at landet har innført nærmest full stans i ikke-vestlig innvandring. Det er åpenbart at vi har noe å lære.

Det handler altså om innvandring og intergrering. Danmark har igjen tatt grep for å prøve å få kontroll på eget land, egen sivilisasjon og dennes fremtid. Vi siterer fra innlegget til Tybring-Gjedde på Facebook, 14. november:

I 2018 ble det registrert i overkant av 1 500 asylsøkere i Danmark og første kvartal 2019 er det registrert 368. Dette er del av en trend med sterkt fallende antall asylsøknader de siste årene. I 2015 ble det registrert 21 316 søknader. Nedgangen kan ses i lys av EUs tiltak ved yttergrensene i sør, og innføringen av midlertidig grensekontroll mot Tyskland i januar 2016. Med henvisning til det generelle trusselbildet og faren for terror, har danske myndigheter forlenget den midlertidige grensekontrollen.

Innvandring og integrering har vært et dominerende tema i dansk politikk i mange år. Under årets valgkamper til Europaparlamentet og Folketinget var imidlertid innvandring ikke like dominerende som tidligere.

Det er etter valget fortsatt et bredt politisk flertall i Folketinget for å føre en restriktiv politikk på utlendingsområdet. Den forrige regjeringen besluttet i 2016, støttet av Socialdemokratiet (S), å stanse inntak av kvoteflyktninger på ubestemt tid. Mot slutten av 2017 justerte Folketinget dette med et vedtak om at den sittende innvandringsministeren, fra år til år, skal vurdere hvorvidt Danmark har kapasitet til å ta imot kvoteflyktninger, og i så fall hvor mange. Under enhver omstendighet settes det et tak på maksimalt 500 kvoteflyktninger per år. På dette grunnlaget ble det i 2018 besluttet ikke å ta imot kvoteflyktninger. I den politiske forståelsen mellom den nye S- regjeringen og deres støttepartier fremgår det at regjeringen vil begynne å ta imot en mindre gruppe særlig behandlingskrevende kvoteflyktninger allerede i 2019. I 2020 vil mottakelsen av kvoteflyktning gjenopptas, og da særlig med fokus på kvinner og barn.

S gikk til valg på sin nye innvandringspolitikk fra 2018 som bryter med det som tidligere har vært partiets politikk på området. Kursendringen innebærer blant annet at de vil arbeide for å stoppe behandlingen av asylsøknader på dansk jord. Forslaget går ut på at Danmark, helst i samarbeid med andre EU-land, skal opprette mottakssentre utenfor EU. Personer som søker asyl i Danmark skal sendes til slike sentre, hvor asylsøknaden behandles og hvor søkeren vil oppholde seg inntil saken er avgjort (uthevinger, red.)

Vi bare minner om Erna Solberg, vår statsminister fra Høyre, som i 2016 – etter migrasjonskrisen – sa at Norge kan ta imot og bosette 30.000 flyktninger  i året.

 Jeg mener vi kan mestre å ta imot og bosette 30.000 flyktninger i året, og at dette kan pågå over noen år, sier statsministeren.

30.000 altså. Hvor er realitetsorienteringen?