Innvandring

Svimlende antall som vitner om politisk galskap

Å se de konkrete tallene fra Sverige på befolkningsveksten, er knapt til å fatte. Innvandrerbefolkningen har økt med 1,4 millioner i perioden 2000 - 2018. Den utgjør nå nesten hver tredje person i Sverige.

Den svenske fremtiden er staket ut: svenskene blir i mindretall. Det er nemlig ingen grunn til å forvente at politisk ledelse plutselig en dag skulle snu og si stopp.

De konkrete innvandringstallene for Sverige er disse i perioden 2000- 2018:

1. generasjon: 954 884

2. generasjon: 302 037 (begge foreldrene født i utlandet)

2,5. generasjon: 234 663 (en forelder født i utlandet, den andre i Sverige)

Totalt: 1 491 584 personer

Sosionom, forfatter og journalist, Gunnar Sandelin, som har regnet på tallene i SCB’s tabeller, har i 2,5. generasjonen, som i Norge inkluderes i innvandrerbefolkningen, valgt å dele gruppen i to. Han regner således kun halvparten med som innvandrere. Derfor presenterer han dette som det totale antallet: 1 374 253.

En utskifitng som forseres

Sandelin kaller de årlige tallene for nye innvandrere for «dramatiske». Han må sies å ha ordene i god behold. Innvandrerbefolkningen utgjør nå 29 prosent av Sveriges befolkning, altså nesten en tredjedel.

Samtidig har de med svensk bakgrunn sunket med 24 000 personer. Utskiftningen forseres altså ved lavere fødselstall og utflytting.

De siste årene har Sverige gitt mellom 130 000 – 150 000 oppholdstillatelser årlig.

1990: 37 000 oppholdstillatelser

2000: 60 000

2010: 96 000

I fjor ga Sverige fire ganger flere asylsøkere opphold enn samlede tall for resten av Norden. Og hvem er toppgruppene ? Det er først og fremst personer fra den islamdominerte verden: Syria, Afghanistan, Somalia, og Irak. Nettoinnvandring av syrere i perioden 2000 – 2018 er på hele 171 814 personer:

En total innvandringsstopp vil ikke føre til en stopp i veksten i sentrale innvandrergrupper, da disse ofte har høyere fødselsrater enn den opprinnelige befolkningen, slik vi har påvist i Norge.

Balkan som nabo

Løpet er med andre ord kjørt i Sverige innen få tiår, kanskje bare to til tre, og majoritetsbefolkningen har ikke-svensk opprinnelse. Hvilket samfunn vi da vil se på den andre siden av Kjølen, vet vi ikke. Men indikatorene har vi allerede mange av på bordet: enda mer æreskontroll og ufrihet for jenter og kvinner, mer synlig islam i det offentlige rommet og der islam etter all sannsynlighet er den mest praktiserte religionen, en fattigere og svakere skole, det samme med helsevesenet, enda flere lovløse områder, et svekket rettsvesen og politi, enda mer vold i det offentlige rommet med henrettelser på gater, og sannsynligvis et mer klan- og stammebasert land, som typisk også medfører korrupsjon i politikken både lokalt og nasjonalt. Og selvsagt vil gated communities dominert av svenske og assimilerte med innvandrerbakgrunn poppe opp i alle byer av noen størrelse, samtidig som utvandring av de samme er høy. At det også kan oppstå åpne strider grupper imellom, en form for balkanisering, skal man heller ikke se bort fra.

Hvis ikke noen «i morgen» løser integrerings-gåten…

Illustrasjon: HRS