Terrorisme og ekstremisme

PST: Venstreekstreme er blitt mer voldelige

I den årlige sikkerhetsvurderingen advarer PST om økt rekruttering til venstreekstreme grupper: De er "blitt mer aktive og voldelige, noe som har ført til en markant økning i deres utøvelse av politisk motivert vold rettet mot motstandere. Disse trendene vurderes å fortsette i 2019".

PST la i dag frem den årlige sikkerhetsvurderingen. I denne heter det at det er «svært lite sannsynlig at norske venstreekstreme vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i 2019″.  Hva gjelder terrorpotensialet fra høyreekstreme sies dette: «Det vurderes som lite sannsynlig at norske høyreekstreme vil forsøke å gjennomføre terrorangrep i 2019.»

50 prosent sjanse for terorangrep

Om politisk motivert vold sies dette:

  • Den mest alvorlige terrortrusselen i 2019 vil fortsatt komme fra ekstreme islamistiske grupper. Det vurderes som mulig at ekstreme islamister vil forsøke å utføre terrorangrep her i landet. Samtidig vil antall nye personer som radikaliseres til disse gruppene fortsatt være lavt.
  • Det er lite sannsynlig at norske høyreekstreme vil forsøke å gjennomføre terrorangrep i 2019, ettersom de fremdeles fokuserer på radikalisering og organisasjonsbygging. Det at enkelte innvandrings- og islamfiendtlige grupper ser ut til å øke sin tilstedeværelse i de norske høyreekstreme miljøene, vil utgjøre en særskilt utfordring det kommende året.
  • Det vurderes som svært lite sannsynlig at norske venstreekstreme vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i 2019. Vi forventer imidlertid at den markante økningen i politisk motivert vold mot dem de definerer som motstandere, vil fortsette.

Begrepet «mulig» knyttet til at islamister utfører et terrorangrep i Norge, betyr at det er like sannsynlig som usannsynlig, altså 50 – 50.

Få nye potensielle jihadister

Rekrutteringsgrunnlaget til islamistiske terrorgrupper har falt i Norge grunnet den nesten totale kollapsen av Den islamske staten. Samtidig mener PST at Norge er et mindre attraktivt mål for terror inspirert av Al-Qaida og IS.

Norge inngår i fiendebildet til både ISIL og AQ. Det er imidlertid flere andre europeiske land som er langt mer fremtredende i dette bildet.

Det forventes derfor ikke at Norge vil være et prioritert mål i terrororganisasjonenes propaganda eller ved en eventuell sentralstyrt angrepsplanlegging.

De fleste ekstreme islamister i Norge sympatiserer likevel med ideologien til ISIL og AQ. For disse er alle som avviker politisk, ideologisk og religiøst fra deres tolkning av islam, definert som vantro og ansett som fiender. Enkelte nærer et sterkt hat mot det norske samfunnet og vil se på Norge som et legitimt mål for terrorangrep. Det vil derfor være en prioritert oppgave for PST å avdekke aktiviteten til ekstreme islamister som forbereder terrorvirksomhet i Norge.

Det skal være rundt 30 jihadister fra Norge igjen i Syria, i henhold til PST. Flere er sannsynligvis drept, mener PST, som forventer at «svært få» vil returnere til Norge i år. Den primære trusselen jihadistene i Syria utgjør er at de kan inspirere borgere her til å utføre angrep.

Et terrorangrep i Norge fra islamistisk hold vil «mest sannsynlig» utføres av 1 – 2 personer.

Miljøene er små og vil sannsynligvis forbli dårlig organiserte og lite synlige. Vi forventer derfor få demonstrasjoner, markeringer eller andre former for aktivisme fra ekstreme islamister i det offentlige rom i 2019.

PST er bekymret for hatpredikanter som forkynner sitt budskap på norsk jord. PST mener «enkelte utenlandske predikanter (vil) bli invitert til å forkynne islamistisk ideologi med innslag av ekstreme elementer under arrangementer i Norge». Er det Islam Net, eksempelvis, man har i tankene?

En økt terrortrussel fordrer en kampsak som «mobiliserer i miljøet», fortsetter PST.

De høyreekstremes fiendebilde

Blant de høyreekstreme er fiendebildet norske myndighetspersoner og minoriteter.

Myndighetene anklages for å tillate og legge til rette for at norsk levesett og kultur ødelegges av ulike minoritetsgrupper. De er av den oppfatning at særlig ikke-vestlig innvandring og religionen islam, men også jøder og LHBT-miljøet, utgjør en eksistensiell trussel mot det norske samfunnet. Det er ulike konspirasjonsteorier som ligger til grunn for dette fiendebildet.

De høyreekstreme holdningene kommer til uttrykk gjennom en kombinasjon av hatefulle ytringer, fremsettelse av trusler og voldsoppfordringer. Store mengder propaganda produseres og deles på internett, noe som både kan bidra til nyrekruttering og til å forsterke eksisterende holdninger.

Flere høyreekstreme i og rundt innvandrings- og islamfiendtlige og nynazistiske miljøer i Norge har kapasitet til å gjennomføre terrorhandlinger. Slik situasjonen er i dag, er det imidlertid lite sannsynlig at disse vil utvikle en intensjon om å begå terror i 2019. Dette har blant annet sammenheng med lav innvandring til Norge og en relativt åpen politisk debatt om utfordringer knyttet til innvandring. Kjente høyreekstreme for ventes primært å være involvert i radikalisering og organisasjonsbygging.

PST mener videre at «hensikten med et eventuelt angrep vil være å skape frykt og formidle et politisk budskap, ikke nødvendigvis å drepe og skade flest mulig. Eventuelle gjerningspersoner vil sannsynligvis ikke ha noen intensjon om å dø under angrepet».

Den nordiske motstandsbevegelsen forventes ikke å øke i år. Samtidig forventer PST at «enkelte innvandrings- og islamfiendtlige miljøer vil ta initiativ til økt organisering i 2019». Hvilke miljø dette er, nevnes dessverre ikke. PST fortsetter slik om disse uidentifiserte miljøene:

Med et rendyrket fokus på den påståtte trusselen fra innvandring og islam, vurderes slike initiativer å ha et større potensial enn nynazismen til å or-ganisere de uorganiserte høyreekstreme i Norge.

Mer aktive og voldelige venstreekstreme

Det har vært en økt rekruttering til «enkelte» venstreekstreme grupper det siste året.

Gruppene er også blitt mer aktive og voldelige, noe som har ført til en markant økning i deres utøvelse av politisk motivert vold rettet mot mot standere. Disse trendene vurderes å fortsette i 2019.

De venstreekstreme mobiliseres mot dem de selv definerer som høyreekstreme, både personer og organisasjoner.

Det er sannsynlig at venstreekstreme vil fortsette å kartlegge, sjikanere og forsøke å begå voldshandlinger mot høyreekstreme det kommende året. Andre saker som opptar venstreekstreme, er antikapitalisme, motstand mot NATO, Palestinakonflikten samt asyl- og innvandringspolitikken. Kontroversielle hendelser knyttet til disse sakene kan føre til demonstrasjoner som kan utarte i en voldelig retning.

De venstreekstreme har kontakt med samme grupper i utlandet, som har lavere terskel for å begå vold, sier PST. «Dette vil representere en utfordring i 2019.»

Interessant nok nevner PST konkret antall høyreekstreme angrep og angrep som er avverge (åtte gjennomførte og elleve avvergede). Men vi får ikke slike tall når venstreekstreme og jihadister omtales. Hvorfor?

PST: Trusselvurdering 2019

Hovedillustrasjon: Terror på Drottninggatan i Stockholm