Demografi

Fødselsraten

Er Norge et sosialkontor og fødestue for utlendinger?

I 2017 var fødselsraten i Norge 1,62 barn per kvinne. I 2018 blir den enda lavere, sier rådgiver Espen Andersen i Statistisk sentralbyrå (SSB).

En rapport fra Institutt for samfunnsforskning (ISF) sier at hovedårsaken til nedgangen er at begge foreldrene er i full jobb. De dropper å få et tredje barn. Nordmenn tar også lengre utdannelse og økonomien veier tungt når folk planlegger å få barn.

Det samme kan vi ikke si om ikke-vestlige innvandrere som føder mange barn uansett økonomi og jobbutsikter. Det spørs om introduksjonsprogrammet nevner noe om familieplanlegging?

Tallet på norskfødte med innvandrerforeldre har økt kraftig. En av fem nyfødte i 2016 var barn av to innvandrerforeldre, mens innvandrerkvinner stod for mer enn en fjerdedel av fødslene her i landet. (SSB, oktober 2017)

I begynnelsen av 1970-årene ble det årlig født mellom 200-300 barn med innvandrerforeldre. I 2008 var tilsvarende tall 6.800 barn. I 2016 ble det født 11.200 barn med to innvandrerforeldre.

Afrika står overfor en befolkningseksplosjon av episke dimensjoner. Befolkningen vil mer enn doble seg til 2,5 milliarder innen 2050. Blant de 30 landene med høyest fertilitetsrate i verden er 28 afrikanske. De to andre er asiatiske (Afghanistan og Øst-Timor).

Nordmenn lærte seg familieplanlegging. Kvinnene begynte å jobbe utenfor hjemmet, vi fikk seksualundervisning på skolen, prevensjon, lov om selvbestemt abort, og kvinner fikk selvråderett over egen kropp, noe som var helt avgjørende for å få stablet en bærekraftig velferdsstat på beina.

Verdens befolkning øker med ca 230.000 mennesker pr. døgn! I 2050 er prognosen over 9 milliarder mennesker på jordkloden. Kvinner sør for Sahara føder i snitt 6 barn per kvinne. I Europa føder kvinner 1,58 barn.

Det er en kjensgjerning: Innvandring fra barnerike muslimske land betyr flere på trygd, flere som sender penger til hjemlandet og flere fattige familier i Norge. Regningen blir sendt videre til norske familier i form av høyere skatter, lengre arbeidsdager og mindre velferd, og fødselsraten synker videre.

Hvis dagens innvandring fortsetter i samme tempo vil hele oljeformuen bli spist opp, noe vi sjeldent leser om i avisene. Forskning viser at mange innvandrere, hvis de kommer i jobb, går over på en eller annen form for trygd etter noen få år.

Innvandrere som ikke kommer i jobb, er ikke god butikk for Norge. Mange hundretusen innvandrere som ikke jobber er en katastrofe for Norge.

At befolkningen skiftes ut i rekordfart vil få  konsekvenser. Nordboere har tross alt levd og tilpasset seg barske naturforhold i over 1000 år. Den innfødte befolkningen som formet norsk kultur er i ferd med å dø ut og erstattes med utlendinger fra fjerne strøk. Det er faktisk utviklingen akkurat nå.

51,9 prosent av sosialhjelpmottakere i Norge er innvandrere. Det sier noe om tingenes tilstand.

Det blir ikke bedre av at fiaskointegreringen har forplantet videre til innvandrerforeldrenes barn. 60 prosent fullfører ikke videregående skole i innvandrertette bydeler. En udetonert bombe som potensielt kan føre til svenske tilstander.

Velferdsstaten er bygd opp av Norges innbyggere og er for Norges innbyggere – av borgere som har lært seg familieplanlegging, som har jobbet og betalte skatt. Tanken var aldri at Norge skulle bli et sosialkontor og fødestue for utlendinger.

Men det er selvsagt genialt hvis målet er å dekonstruere  egen befolkning.