Innvandring

Statistikksjokk – igjen

I Norge har SSB gjennom mangfoldige år bommet kraftig i sine prognoser for befolkningsutviklingen. Nå viser det seg at "broren" i Danmark har bommet så katastrofal at man undres på hvordan dette er mulig. Har danske SSB bevisst underslått hva man faktisk forstod?

Danmarks Statistik (DST), tilsvarende SSB, la frem en prognose for ti år siden som tilsa at Danmark ville ha i overkant av 340 000 ikke-vestlige innvandrere i 2050.

Byrået bommet med 32 år. I dag har landet 344 000 med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn. I tillegg kommer andregenerasjon på i dag 150 000 personer. Disse var forventet å ligge på 208 000 i 2050. DST sier at 208 000 nå gjelder for år 2030, altså 20 år tidligere.

Nå sier DST videre at Danmark vil ha 492 000 ikke-vestlige innvandrere i 2050, og deres etterkommere (andregenerasjon) vil utgjøre 310 000 personer, altså en tredjedel flere enn tidligere spådd. Totalt blir dette over 800 000 personer. Se side 35 i DSTs rapport.

Og merk: 3. generasjon er ikke medberegnet. De registreres som danske.

Dette burde være en skandale av toppolitiske dimensjoner. Med fare for å fremstå som konspiratorisk: det kan da ikke være mulig at ikke én eneste i ansvarlig posisjon i DST ikke har sett tegningen for flere år siden? Hvorfor har ingen i så fall gått ut med denne bomben for lengst?

SSBs grove bommer

”Norge passerte fem millioner innbyggere åtte år tidligere enn forskerne trodde i 2005. Noen tok kraftig feil.” Dette kunne  vi lese i mediene i 2012. Og «noen» er i denne sammenheng SSB. Det var selvsagt alvorlig at SSB gjorde seg skyldig i en så stor feil, da tallene fra SSB benyttes som grunnlag for planleggingen av Norge (infrastruktur).

SSB hadde ikke annet valg enn å legge seg flat:

- Vi må vedgå at det var skivebom. Jeg kjenner igjen en feil når jeg ser den, selv om det er jeg som har gjort den, sier SSB-forsker Lars Østby, som i 1999 var forskningssjef i seksjonen.

Det interessante er ikke minst også at i dette SSB-regnestykket viste høyalternativet – som skal være urealistisk høyt, ifølge samme SSB – at heller ikke det var høyt nok i forhold til den faktiske innvandringen. Med høyalternativet ville Norge passert 5 millioner tidligst i 2015, mente SSB.

La oss gå tilbake noen år, nærmere bestemt til 1989, da SSB uttalte seg om innvandringen til Norge i en artikkel i Dagens Næringsliv (25.08.1989). Denne artikkelen innledes som følgende:

Fortsetter innvandringen fra utviklingsland i samme tempo som på 80-tallet vil disse innvandrernes andel av den norske befolkningen utgjøre et moderat innslag også i fremtiden. Selv ekstremberegninger Statistisk Sentralbyrå har foretatt viser dette. Forskningssjef Per Sevaldson mener dermed å ha tilbakevist høyrepopulistenes påstander om innvandrerbefolkningen.

– Våre beregninger viser at veksten i denne befolkningsgruppen vil bli moderat. Påstander om islamisering og liknende utspill faller på sin egen urimelighet når man setter seg ned og virkelig beregner utviklingen fremover, sier Per Sevaldson til Dagens Næringsliv.

Allerede her burde alarmklokkene ringe. For merk argumentasjonen fra SSB: det er høyrepopulister som fremmer tilnærmet skremselspropaganda om innvandringen og de slenger like godt på noen ord om urimeligheten om islamisering. Dette i seg selv bevitner det som HRS i årevis har advart mot: innvandringsstatistikken fra SSB er politisert.

«Ekstremeksempel»

I samme artikkel kom det frem at innvandrerbefolkningen i 1988 utgjorde 230 000 personer. Det het videre:

For de aller flestes vedkommende er dette land som står Norge nokså nær, som de skandinaviske land og andre industriland. Land i den tredje verden er fødeland eller mors fødeland for 67 000 som bor i Norge, eller 1,6 prosent av den totale norske befolkningen.

Av disse 67 000 er de største gruppene fra Pakistan og Vietnam. Gruppen er mangeartet og består av muslimer, katolikker, kommunister, konservative og gruppen adoptivbarn hører også med. 54 000 var selv født i utlandet og 45 000 hadde statsborgerskap i et utviklingsland.

( … )

– Vi vet i dag nok om fruktbarheten og utviklingen i fruktbarheten til denne befolkningsgruppen til å kunne foreta noenlunde sikre beregninger for utviklingen fremover, sier Sevaldson.Han har regnet seg frem til at uten ny innvandring vil denne gruppen øke fra 1,6 prosent til 2,3 prosent i 2015 og helt frem til år 2050 vil den aldri overstige tre prosent av befolkningen.

Legger vi i tillegg til en netto innflytting på 5000 per år, som er under tallene for 1987 og 1988, men klart over tallene for årene før, og over det sannsynlige tallet for 1989, vil denne gruppen øke fra 67 000 til 262 000 i år 2013. På disse 25 årene vil andelen av befolkningen fra utviklingsland ha økt fra 1,6 prosent til 5,7 prosent.

Som kjent har disse prognosene ikke slått til. Det het videre at dess lenger frem i tid, dess større usikkerhet, men SSB mente at i år 2025 vil andelen ha økt til åtte prosent og i år 2050 til 13 prosent. Som kjent er dette oppjustert fra SSB.

Men også den gang var SSB overbevist om at de satt på ”sannheten” (min utheving):

Uansett viser i alle fall beregningene at det er liten mening i å påstå at innvandringspolitikken vil føre til at vi i overskuelig fremtid vil få like mange innvandrere fra utviklingsland som øvrige innbyggere i Norge. Selv med et ekstremeksempel med en netto innvandring på 9000 i året blir ikke prosentandelen i år 2050 større enn 21 prosent, sier forskningssjef Per Sevaldson. 

Ja, ja, den ikke-vestlige nettoinnvandringen ligger nå på rundt 20 000 personer i året. Så «ekstremeksemplet» var nok ikke ekstremt i det hele tatt.