Innvandring

Kulturer lar seg ikke «kjøpe»

Det hevdes at med en bedre omfordelingspolitikk i Oslo, så hadde ikke byen vært segregert. Hva er det som får noen til å tro at økonomisk omfordeling tilnærmet automatisk vil føre til at kulturelle forskjeller utviskes?

Det er fra sine egne man hører sannheten: «Jeg mener religiøse muslimer skal legge deres islamske hellige prinsipper hjemme, og gå på jobb som deres norske kolleger gjør.» (Kaltham Alexander Lie, VG 14. august)

Halvparten av sosialhjelpsmottakerne i Norge er innvandrere. Rundt 67.000 personer. Innvandrere fra Midtøsten og Nord-Afrika skårer ikke høyt på sysselsettingsstatistikken. For eksempel blant somaliere er kun 36 prosent av mennene og 22 prosent av kvinnene i jobb. De færreste i heltidsstillinger.

I går skrev Andreas C. Halse i samme avis at innvandrere har omtrent samme preferanser som folk flest. Hadde det vært en bedre omfordelingspolitikk i Oslo, så hadde ikke byen vært segregert som i dag. Beviset for det er at (noen få) velintegrerte innvandrere velger å flytte til vestkanten av Oslo.

Faksimile VG

Flere på venstresiden har sammen med Halse jublet over at segregeringen tilsynelatende har gått ned i Oslo, men så skriver han: «Det er imidlertid en viktig nyanse til bildet. Den etniske segregeringen øker i noen områder.»

Du verden, altså noen områder på vestkanten fortsetter med «hvit dominans», mens innvandrerandelen stiger i enkelte bydeler, spesielt synlig i visse delbydeler, på østkanten. Byen segregeres, i den forstand de fleste av oss oppfatter segregering. Likevel greier noen å vri det over til at segregeringen går ned. Er det ren ønsketenkning?

Halse: «Harvard-professor Paul Collier skriver i sin bok Exodus om et av de største paradoksene ved høy innvandring. Han mener høy innvandring øker behovet, men reduserer viljen, til økonomisk omfordeling i mottakerlandet.»

Hva som er så paradoksalt med det er ikke godt å si. Hvis noen få innvandrere bosetter seg i Norge kan det selvsagt aldri oppleves som en «trussel» for den innfødte befolkningen. Hvis det derimot flytter inn titusenvis ikke-vestlige innvandrere hvert år med dårlig forsørgelsesevne, vil det selvsagt oppleves mer truende – som igjen går på bekostning av omfordelingsviljen og gjestfriheten i befolkningen. Er ikke det innlysende?

Halse: «Problemet er imidlertid helt andre enn det alarmistene skriker om. Norge kommer ikke til å bli tatt over av hverken muslimer eller andre og rettsstaten vil ikke erstattes av sharialovgivning.»

Nå er det svært få «alarmister» som påstår at Norge er i ferd med å bli islamisert – i morgen. Det er en avsporing. Hvorfor prøver Halse å dempe dagens utfordringer ved å referere til elleville konspirasjonsteorier? En slik innfallsvinkel vil bare avspore det som kunne vært en god debatt. Forskjellige kulturer som stanger mot hverandre i Oslo på grunn av høy innvandring fra helt andre kulturkretser, vil påvirke den kulturelle utviklingen – og velferdsstaten – fremover. Synlige forandringer kommer snikende over tid og forsterkes med antall og «rettigheter». Store kulturelle spenninger mellom befolkningsgrupper løses neppe med en rausere omfordelingspolitikk. Flytter du mange fra Midtøsten til Oslo, ja så får du «lille Midtøsten» i Oslo.  Og det selv om myndighetene prøver å utjevne økonomiske forskjeller ved å pøse inn milliarder av kroner hvert år på integrering. Eller er det noen som tror at hvis vi bosetter for eksempel alle somaliere i Oslo på vestkanten, så vil de kulturelle forskjellene raskt utviskes?

Halse: «Delte samfunn er dårligere samfunn fordi de sterke ikke lenger er i stand til å trekke opp de svake. (…) Dersom utviklingen SSB peker på fortsetter kan vi ende opp med en blanding av integrering og segregering. Det vil si integrering av de ressurssterke og segregering av de med færre midler.»

Men Halse nevner ingenting om hvilke integreringstiltak myndighetene bør benytte, og hva det eventuelt vil koste. Synes Halse at innvandringen fra Midtøsten og Afrika bare kan fortsette i samme tempo?

Halse: «Vi er først og fremst villig til å betale dette for hverandre hvis vi deler en opplevelse av å sitte i samme båt og er trygge på at pengene går dit de skal. Den opplevelsen svekkes i et mer splittet samfunn.»

Nettopp! Stopp innvandringen fra Midtøsten og Afrika. Det er allerede altfor mange mennesker i Norge som ikke sitter i samme båt.