Innvandring

Hørt om advokater som frykter for salæret sitt?

Utlendingsnemnda (UNE) er på kollisjon med grunnleggende rettsstatsprinsipper, hevder advokat Humlen i et forsvar for tyrkiske borgere i EU-land.

Advokat Arild Humlen har en kronikk i dagens Dagbladet der man virkelig kan lure på hvem som er målgruppen.

Formålet til advokat Humlen synes å være et forsvar for tilbakekalls- og utvisningsvedtak overfor tyrkiske borgere i Norge, som vi kan anta at samme advokat har en del klienter fra. Humlen Advokater presenterer seg slik på «utlendingsrett, menneskerettigheter og asylrett»:

Vi har gjennom flere år hatt et betydelig antall asyl- og utlendingsrettssaker. Flere av våre advokater er på vaktordningen for asylsøkere, og vårt kontor har solid kompetanse.

Vi tilbyr bistand i saker om utvisning, visum og ulike typer oppholdstillatelser.

Kontoret har ført en rekke menneskerettssaker for nasjonale og internasjonale domstolsorgan. Vi bistår også internasjonale organisasjoner med rådgivning og strategivalg i forbindelse med internasjonale oppdrag og aksjoner.

Vi har også erfaring fra andre typer internasjonale tvisteløsningsorgan som f.eks. EFTA domstolen.

Denne (uhildede) advokatens angrep på UNE kan gjengis med følgende stikkord:

 • Rettssikkerhetsnormen
 • Rettssikkerhetsgarantiene
 • Pragmatisme som styringsredskap
 • Rettsstatens soliditet
 • Manifest rettsvern
 • Solide rettssikkerhetsgarantier
 • Rettferdig rettshåndhevelse
 • Internasjonale rettsforlik tekster
 • Rettsnormene
 • Etablerte rettsregler
 • Ratifiserte internasjonale konvensjoner
 • Objektive og fastlagte prinsipper
 • Uforenlig med rettsprinsippene
 • Rettsforpliktelser
 • Konvensjonens minimumsstandarder
 • Konvensjons-rettighetene
 • Utlendingsretten gjennom lovarbeider
 • Inngripende tillbakekalls- og utvisningsvedtak
 • Posisjoneringen av rettsreglene

Henger du med?

Og så denne da:

I utviklingen av utlendingsretten gjennom lovforarbeider, nevnes konvensjonen som en viktig konvensjon som skal gis forrang ved kollisjon med det nasjonale regelverket, etter prinsippet om «sektormonoteisme», jamfør utlendingslovens paragraf 3.

Det eneste Humlen har glemt å nevne er at han visstnok også er styremedlem i Eiendomsnøkkel AS, som er spesialister på kjøp og salg av eiendom i inn- og utland – deriblant Tyrkia.

Kronikken i Dagbladet