Innvandring

NY NORSK VIRKELIGHET (3): Voldtatt jente (12). FrP med glimrende forslag

Oda (12) ble utsatt for seksuelle overgrep og voldtekt av unge asylsøkere. Hun har etter dette isolert seg hjemme i frykt. De dømte asylsøkerne går nemlig fri i hjembyen hennes. Kun ett parti på Stortinget vil svare HRS på om de har forslag til hva som kan hjelpe barn som Oda og forhindre at andre barn utsettes for grov kriminalitet som dette.

De siste dagene har vi presentert Ny Norsk Virkelighet: Et barn, «Oda», ble utsatt for seksuelle overgrep sommeren 2016. Hun var da bare 12 år. To unge asylsøkere ble sist høst dømt for seksuelle overgrep og voldtekt av Oda. Noe av det mest opprørende i denne grove saken er at Oda ikke klarer å komme videre psykisk etter overgrepene. Tvert om har hun blitt dårligere med tiden.

Årsaken synes ganske åpenbar: Hun lever i konstant frykt for å møte på overgriperne i hjembyens gater. De to dømte har i hele perioden etter overgrepene gått løs i byen, og tilhører en «asylgjeng» som driver med salg av narko, salg av sigaretter til mindreårige, og truer og er voldelige også mot annen ungdom. Oda, en tidligere svært livsglad og sosial jente, har derfor beskyttet seg selv ved å isolere seg hjemme.

Les det opprørende intervjuet med Oda (nå 14) her.

Mange lesere har reagert med fortvilelse, og også opprørt sinne, over at Oda kunne bli utsatt for disse grove overgrepene; ikke minst at det offentlige i utgangspunktet ikke hadde bedre oppsyn med de unge asylsøkerne, og også at de dømte i dag går fri i gatene på bekostning av Odas ve og vel. Responsen har vært enorm, og både vi i HRS og Odas familie er takknemlige for engasjementet.

Kun ett parti vil svare

9. januar på formiddagen, sendte vi en forespørsel til lovgiver, Stortinget, ved Kommunalkomiteens medlemmer, som har ansvar for innvandring og integrering, og Justiskomiteens medlemmer, som har ansvar for det juridiske feltet. Vi viste til Oda-saken, den første artikkelen der vi snakker med Oda og skisserer problemkomplekset (lenken over her.) Deretter skrev vi:

«Vi har et spørsmål til de folkvalgte, som vi håper dere har anledning til å svare på i løpet av dagen:

  1. Hvordan mener du og ditt parti at denne type saker best kan løses?«

Alle partiene på Stortinget fikk således anledning til å komme med sine tanker og tiltak i denne svært alvorlige saken.

Kun ett parti har nå to døgn senere svart oss, Fremskrittspartiet (FrP) ved medlemmene i Kommunal- og forvaltningskomiteen, komiteens første nestleder Kari Kjønaas Kjos og FrPs innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim.

Tiltakene

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Kjønaas Kjos og Helgheim skriver:

«Vi mener voldtekt og overgrep mot barn er svært alvorlig, uansett hvem som er offer og gjerningsmann. Denne saken er svært opprørende. Det er flere ting som må gjøres i tilknytning til slike saker.

  1. Strengere straffer for voldtekt og overgrep mot mindreårige.
  2. Av hensyn til offeret bør overgriperen holdes i varetekt til soningen starter. Alternativt bør ankesaken i slike saker prioriteres for rask avgjørelse.
  3. Gjerningsmenn som bor i kommunale boliger og som ikke kan sone eller sitte i varetekt, bør av hensyn til offeret tvangsflyttes til en annen kommune. Dette bør skje i kombinasjon med besøksforbud til kommunen der offeret bor.
  4. Overgriperne skal utvises og utsendes. Akkurat nå er Sylvi Listhaug i Afrika, nettopp for å få på plass returavtaler.
  5. Økt bruk av lukkede mottak i ankomstfasen og for personer som ikke kan returneres.
  6. Kommunene bør ivareta sine forpliktelser til tilsyn på en langt bedre måte enn det som ser ut til å være tilfelle i denne konkrete saken. Regjeringen har allerede sagt at kommuner som ikke lykkes med integrering, ikke skal bosette flyktninger. I lys av denne saken bør det ses på sanksjonsmuligheter ovenfor kommuner med alvorlige og uønskede hendelser som dette.
  7. Innvandringen til Norge bør reduseres betraktelig for å unngå at situasjonen med kriminalitet og velferdsytelser kommer helt ut av kontroll.»

Jon Helgheim (FrP)

Etter vår vurdering er det mye fornuft i disse forslagene, og vi vil ikke bli forundret om FrPs stortingsgruppe fremmer slike forslag i Stortinget.

Hvordan vil så eventuelt de øvrige partiene, Ap, H, Sp, Sv, KrF og V, stille seg? Siden de ikke svarer på vår henvendelse, er det nærliggende å tro at de ikke har noen forslag til løsninger på problemet, eller at de eventuelle løsninger de har ikke er forenelig med partiets innvandringspolitikk?

Det er vel ikke for mye forlangt av våre folkevalgte at de forteller oss hvordan de har tenkt å håndtere konsekvensene av asyl- og innvandringspolitikken.

Vi følger opp Oda-saken.