DK: Hver tredje voldtektsdømte er innvandrer eller etterkommer

Nye tall fra Danmarks Statistik viser at innvandrere og etterkommere er sterkt overrepresentert i voldtektsdommer. I perioden 2004 til 2013 ble 615 personer dømt for voldtekt, hvorav 212 er innvandrere eller etterkommere. Det tilsvarer 34,5 prosent, hvilket er mer enn tre ganger mer enn andelen gruppen utgjør i befolkningen generelt. De danske tallene gjenspeiles i Oslo politidistrikts rapporter "Voldtekt i den globale byen" fra 2010 og 2011.

Nye tall fra Danmarks Statistik viser at innvandrere og etterkommere er sterkt overrepresentert i voldtektsdommer, skriver Berlingske Tidende.

I perioden 2004 til 2013 ble 615 personer dømt for voldtekt, hvorav 212 er innvandrere eller etterkommere. Det tilsvarer 34,5 prosent, hvilket er mer enn tre ganger mer enn andelen gruppen utgjør i befolkningen generelt:

Berlingske«Kultursociolog og indvandrerforsker Mehmet Ümit Necef fra SDU kalder det »vigtigt, at de her tal kommer frem«.

»Nydanskere er klart overrepræsenteret blandt de dømte for voldtægt. En del nydanskere kender ikke og forstår ikke dansk kønskultur. At det, at en dansk kvinde, som går beruset hjem om natten ikke betyder, at hun er lettilgængelig,« siger han til metroxpress.

Både nordmænd og svenskere bosat i Danmark tæller med, men er i perioden ikke dømt for voldtægt.»

Ifølge Danmarks statistik ble bl.a. 32 irakere, 26 tyrkere og 25 somaliere dømt for voldtekt i samme periode.

Tallene bekreftes av ny forskning ved Syddansk Universitet (SDU) som har tatt for seg 296 voldtekter i Østjylland. I hele 40 prosent av sakene har gjerningsmannen «annen etnisitet enn dansk». I rapporten «Voldtekt som anmeldes» kommer det frem at utlendinger er særlig overrepresentert når det gjelder overfallsvoldtekter.

»Det er voldsomt. Det maner til eftertanke og betyder formodentligt, at vi bliver nødt til at sætte ind med en oplysningsindsats,« siger rets- og integrationsordfører Sofie Carsten Nielsen (R).

»Vi bliver nødt til at forholde os til den overrepræsentation af indvandrere blandt voldtægtsmænd,« siger DFs gruppeformand, Peter Skaarup (DF).

De danske tallene gjenspeiles i tallene fra Oslo politidistrikts rapport Voldtekt i den globale byen 2011.

Denne rap­por­ten viste at 21,9% av anmeldte vold­tekts­men­n hadde bak­grunn fra Afrika, 12,3% fra Midt­østen og 18,7% fra Asia. Siden Midt­østen dels lig­ger i Afrika og dels i Asia, betyr det at 52,9% av vold­tek­tene hadde gjer­nings­mann fra en av disse to verdensdelene.

Ifølge tall fra Oslo kom­mune over inn­vand­rere og norsk­fødte med inn­vand­rer­for­eldre (den norske definisjonen av det danske «etterkommere») bosatt i Oslo per 1. januar 2012, var det 31.496 per­soner med bak­grunn fra Afrika og 77.054 per­soner med bak­grunn fra Asia. Det er i alt 108.550 per­soner – inklusive barn, kvinner og eldre menn som jo ikke regnes med i dette tilfellet – av totalt 613.282 inn­byg­gere i hoved­sta­den. Dvs. ca. 20,8% av folketallet. (oppdatert 5. februar 2016: veldig pinlig regne- eller skrivefeil, det rette tallet skal selvfølgelig være ca. 17,7%).

Gjerningsmenn fra en gruppe som utgjør 17,7% av befolk­nin­gen sto altså for 52,9% av vold­tek­tene. Overhyp­pig­he­ten er dermed mellom fire og fem ganger større hos grup­pen av per­soner fra Afrika og Asia enn hos befolk­nin­gen forøvrig

Ser man på Tabell 30 (s.67) over Typer vold­tekt anmeldt til Oslo politi­dis­trikt 2011 med iden­ti­fi­sert mistenkt/siktet, for­delt etter gjer­nings­man­nens land­bak­grunn, finner man at menn fra Midt­østen, Afrika og Asia er sterkt repre­sen­tert – og bety­de­lig over­re­pre­sen­tert i for­hold til befolk­nings­sam­men­set­nin­gen – i fire av poli­ti­ets fem vold­tekts­ka­te­go­rier (etnisk norske gjer­nings­menns pro­sent­an­del i parentes):

Fest­re­la­terte vold­tek­ter: 44,5 pro­sent (40,7)
Rela­sjons­vold­tek­ter: 67,5 pro­sent (20,9)
Sår­bar­hets­vold­tek­ter: 51,7 pro­sent (37,9)
Over­falls­vold­tek­ter: 80,0 pro­sent (20,0)
Annet: 41,7 pro­sent (45,8)

Ikke-vestlige innvandrere og etterkommere var således ikke bare overrepresentert prosentmessig; i flere kategorier sto de rent faktisk for flertallet av voldtektene i Oslo til tross for at de altså bare utgjorde 17,7% i stort og smått. Etniske nordmenn tegnet seg også for en stor del i kategoriene Festrelatert, Sårbarhet og Annet, men i denne sammenhengen er det en vesentlig underrepresentasjon ettersom gruppen nordmenn fortsatt utgjorde 70,4% av Oslos befolkning.

Tallene fra Oslo politi­dis­trikt 2010 viste da også at ikke-vestlige innvandreres andel hadde økt i 2011:

Fest­re­la­terte vold­tek­ter: 38,8 pro­sent (32,7)
Rela­sjons­vold­tek­ter: 42,2 pro­sent (40,0)
Sår­bar­hets­vold­tek­ter: 60,9 pro­sent (34,1)
Over­falls­vold­tek­ter: 100,0 pro­sent (0,0)
Annet: 54,6 pro­sent (45,5)

Legger man til kategorien europeiske innvandrere, som noterte seg for totalt 12,3% av voldtektene i 2011, er statistikken nær sagt alarmerende: hele 65,2% av voldtektene i hovedstaden i 2011 ble begått av innvandrere, til tross for at nordmenn, som totalt sto for 34,8%, utgjorde den suverent største gruppen.

Berlingske: Hver tredje dømte for voldtægt er indvandrer