bhatti

Arfan Bhatti i demonstrasjon foran Stortinget i 2012.