Ettergivenheten seiret til slutt

I innlegget Ettergivenhetens land? hevdet undertegnede at vi alle visste hva svaret fra Fylkesmannen i Telemark ville bli da oppvekstsjef i Skien kommune, Grete Gjelten, for en tid tilbake sendte noen spørsmål knyttet til krav om kjønnsdelt undervisning som angivelig skal ha kommet fra muslimske foreldre. Svaret ble:…

I innlegget Ettergivenhetens land? hevdet undertegnede at vi alle visste hva svaret fra Fylkesmannen i Telemark ville bli da oppvekstsjef i Skien kommune, Grete Gjelten, for en tid tilbake sendte noen spørsmål knyttet til krav om kjønnsdelt undervisning som angivelig skal ha kommet fra muslimske foreldre.

Svaret ble:

– Skolene skal vise respekt for elevenes og foreldrenes religion, og plikter å legge til rette svømmeundervisningen – også med kjønnsdelte grupper.

Og, vips, så må Skien kommune finne midler og ressurser for å etterkomme kravet, sannsynligvis på bekostning av andre formål i en kommune som sliter økonomisk, for ikke å krenke Det nye norske Vi.

Tilpasning blir normen og minste motstands vei. Utdanningsdirektør ved Fylkesmannen i Telemark skriver følgende i sitt svarbrev til kommunen:

– Etter § 2-3a i opplæringsloven skal skolen vise respekt for elevene og foreldrenes religiøse og filosofiske overbevisninger og sikre retten til likeverdig opplæring. Dette innebærer at skolen på sin side har plikt til å forsøke å legge til rette svømmeopplæringen slik at eleven kan delta.

Fylkesmannen har vist hvordan man skal behandle denne – politisk sett – avsikrede håndgranaten:

Fylkesmannen påpeker at det til vanlig ikke er lov å organisere elevene etter faglig nivå, kjønn eller etnisk tilhørighet. Men at det i opplæringsloven gis rom for at det kan gjøres unntak fra dette når det foreligger tungtveiende elevhensyn. Her vises det til en veileder fra Kunnskapsdepartementet.

I veilederen står det følgende:

«Det kan for eksempel tenkes visse situasjoner der elever vil oppleve det integritetskrenkende dersom de tvinges til å måtte motta undervisning der begge kjønn er til stede, en situasjon som av og til kan oppstå for eksempel i forbindelse med svømmeundervisning og i andre deler av kroppsøvingsfaget. Ut fra en konkret vurdering kan det av og til være riktig å imøtekomme slike behov.»

De muslimske foreldrene – og deres allierte i ulike moskeer og organisasjoner kan glise hele veien til rektor.

– Veilederen åpner altså for en ordning med kjønnsdelt svømmeundervisning. En avgjørelse om en slik ordning må skje etter en konkret vurdering med avveining av flere hensyn. Hensynet til elevfellesskapet og hensynet til barnets beste vil være viktige i denne vurderingen, skriver Fylkesmannen.

– Dersom foresatte melder fritak og skolen nekter å godta meldingen, skal det fattes enkeltvedtak med klagerett, skriver fylkesmannen.

Konklusjonen på denne saken er todelt: Det ene er at denne saken skaper en presedens i liknende saker og vil kunne brukes både av advokater i retten og Likestillings- og diskrimineringsombudet. Det andre er at elevfellesskapet, som Fylkesmannen er så omsorgsfullt innstilt overfor, gjennomgår en segregering.

For kreftene som ønsker en gradvis innføring av sharia i Norge er dette en lissepasning. For de muslimer som ikke ønsker kjønnsdeling, men integrering av sine barn, er dette for banesår å regne i sin kamp for aksept i sitt nærmiljø. Man lar faktisk barna svi for ortodokse voksnes betraktninger om den gode moral.

De eneste som nå kan fortelle hvor skapet skal stå er faktisk Stortinget. Vi har allerede sett noen reaksjoner i sosiale medier som kanskje bærer bud om at noe kan skje. Fremskrittspartiets utenrikspolitiske talsmann, Kristian Norheim, skriver følgende på sin Facebook-side:

Man skulle tro det var en aprilsnarr, men det står 10. April og ikke 1. i hvert fall på min kalender i dag. Hvis fylkesmannen i Telemark tolker seg til at skolene skal innføre kjønnsdelt svømmeundervisning pga religion da får de enten tolke en gang til eller regelverket må endres. Det kan ikke komme på tale at vi skal ha kjønnsdelte klasser basert på religiøse hensyn på offentlige skoler i Telemark, ei heller i resten av landet. Helt uaktuelt!

Det er å håpe at Norheim følger opp dette overfor sine frender i regjeringskollegiet. De bør bekjentgjøre på hvilken side de står. Vi får håpe det er barnas.