Innvandring

Frp-grasrota rører på seg: Opphev nordisk passunion

Den nordiske passunionen hører hjemme i en annen tid, den gang det var økonomisk og verdimessig likevekt mellom landene. Denne likevekten har Sverige brutt med en innvandringspolitikk som vil rasere velferdsstaten. Da det ikke er noen signal om ny politikk fra svensk hold, må den nordiske passunionen oppheves, sier en resolusjon fra Akerhus Frps fylkesårsmøte i helgen.

Akershus Frp’s fylkesårsmøte vedtok følgende resolusjon i svenske Charlottenberg i helgen:

Den nordiske passunionen ble etablert 1. juli 1954. Avtalen sikrer at statsborgere i de nordiske landene kan reise fritt over grensene i Norden uten å medbringe pass og bosette seg i hele Norden uten å måtte søke om oppholdstillatelse.

Passunionen eksisterer fremdeles men er i praksis erstattet av Schengenavtalen som gir rett for alle til å reise fritt mellom Schengenlandene, og der passkontrollen kun skjer ved Schengens yttergrenser.  Det er likevel noen viktige forskjeller. Ved flytting innenfor EU/EØS er det bl.a. et krav for å kunne oppholde seg lenger enn 3 måneder i et annet medlemsland at man kan forsørge seg selv. Et slikt krav finnes ikke ved flytting mellom de nordiske land.

De nordiske land har i etterkrigstiden hatt en noenlunde lik politisk og økonomisk utvikling. De siste år har det i Sverige skjedd en irreversibel utvikling som gjør at dette landet på sikt vil skille seg markant fra de øvrige nordiske land. Sverige tok i 2014 i mot nær 100.000 asylsøkere og innvilget permanent oppholdstillatelse til 65.000 asylsøkere, stort sett fra Midt-Østen og Nord-Afrika. Bl.a. er det besluttet å gi samtlige av Syrias ca. 25 millioner borgere permanent oppholdstillatelse, forutsatt at de kommer seg til Sverige. Alle med permanent oppholdstillatelse vil om noen år være svenske statsborgere. Den politiske situasjon i Sverige er slik at noen vesentlig endring i asylpolitikken ikke kan forventes.

UNDP (FNs Utviklingsprogram) har definert en Human Development Index (HDI) der velstanden for befolkningen i  de enkelte land måles ut fra forventet levealder, utdannelse og inntekt. I 2014 lå Norge på 1. plass og Sverige på 7. plass. Fremskrivinger av HDI til 2030 indikerer at Norge fremdeles vil ligge på 1. plass, mens Sverige vil synke til 45. plass. Dette indikerer en markant forskjellig velstandsutvikling i Sverige i forhold til de øvrige nordiske land. Årsaken kan bare tilskrives den kraftige innvandringen fra den 3. verden.

Den nordiske passunionen var basert på likeverdighet mellom de nordiske land når det gjelder språk, kultur og økonomisk utvikling. Denne likeverdighet er nå brutt for Sveriges vedkommende.

For å begrense mulighetene for fremtidig velferdsturisme fra Sverige til Norge ber Fylkesårsmøtet våre stortingsrepresentanter om å arbeide for at den nordiske passunion oppheves.

Prinsipielt er det absolutt mening i vedtaket. HRS har lenge ment at åpen grense mot Sverige er uansvarlig, både økonomisk og nå også i forhold til de nye terrortidene.

Det ser ut til at myndighetene allerede har tatt et grep. Nordiske borgere som vil melde flytting til Norge må gjennom ID-kontroll hos skatteetaten:

  • Pass eller nasjonalt ID-kort, som må viser bilde, statsborgerskap og kjønn. Flytter du til Norge fra et annet nordisk land, godtas også gyldig førerkort sammen med utskrift fra fraflyttingslandets folkeregister som viser statsborgerskap og kjønn. Utskriften må være datert og ikke eldre enn 3 måneder. Den må også være underskrevet og stemplet.
  • Kontrakt på leie/kjøp av bolig (gjelder ikke ved flytting til familie bosatt i Norge).
  • Arbeidskontrakt eller skriftlig arbeidstilbud på minst seks måneder, alternativt dokumentasjon for –  egen næringsvirksomhet –  at du mottar pensjon –  at du blir forsørget; for eksempel ektefelles inntekt.

Ved arbeidsoppdrag for bemanningsforetak, må du ha med deg oppdragsbekreftelse med varighet på minst seks måneder.

Informasjonen hos skatteetaten er ikke datert. En regelendring som dette ser ut til å være, kan alltids reverseres. Slik sett står Asker Frps resolusjon på egne ben. Hva landsmøtet til Frp sier første helgen i mai, gjenstår å se. Dette kan reise en viktig debatt om våre nasjonale grensers sårbarhet, ikke minst når det fra svensk hold vises liten forståelse for den nye terrorsituasjonen vi står overfor, der Moderaternas leder mener vi ikke kan stoppe barn i å legge ut på egne feriereiser, som kan ende i IS-land.