Politikk

E-tjenesten og PST styrkes

I statsbudsjettet for 2015 styrkes den militære etterretningstjenesten og PST med 150 millioner kroner. Forsvarsdepartementet vil ikke fortelle oss hvorfor. Mest påfallende er den betydelige styrkingen av e-tjenesten.

E-tjenesten skal ta vare på nordmenn utenfor landets grenser, PST innenfor Norges grenser. Antall norske soldater i tjeneste ute, har gått kraftig ned. Like fullt har e-tjenestens budsjett økt med 200 millioner kroner siden 2012. I år vil ikke Forsvarsdepartementet forklare økningen, men i fjor gjorde samme departement nettopp det, og man kan anta at liknende forklaring ligger til grunn i år:

”Det er behov for å styrke E-tjenestens tekniske, operative og personellmessige kapasitet bl.a. for å møte utfordringer som følger av den teknologiske utviklingen. I tillegg til i større grad å følge utviklingen av internasjonale islamistiske nettverk vil E-tjenesten i større grad også følge utviklingen av andre ekstremistiske miljøer i et Europa preget av stadig mer sosial og økonomisk uro.”

Videre ble det pekt på faren for spredning av masseødeleggelsesvåpen, internasjonal terrorisme og trusler i det digitale rom.

PSTs budsjett økes med 11 prosent. Dette skyldes det endrede trusselbildet mot Norge. Justisdepartementet forklarer at det derfor er behov for:

  • Mer forebyggende arbeid rundt digitale trusler
  • Mer forebyggende arbeid mot spionasje
  • Bedret kapasitet til spaning og innhenting av informasjon på «nye kommunikasjonsplattformer» (som sosiale medier) og arenaer for radikalisering.
  • Større kapasitet livvakttjeneste, pluss bedre utstyr og kompetanse her.
  • Bedre datautstyr, for «mer målrettede og effektive arbeidsprosesser».

PST har nå for første gang fått et eget kapittel på statsbudsjettet. PSTs Martin Bernsenl forteller følgende om situasjonen:

– Vi har i våre åpne trusselvurderinger sagt at det går mot et stadig sterkere trusselbilde, spesielt i forhold til fremmedkrigere som kommer tilbake fra konfliktområder. Det har gjort at trusselbildet mot Norge er mer skjerpet.

Fremmedkrigeren setter sine fotspor, kan man trygt si.

Etterretningstjenesten og PST får 150 millioner ekstra