Innvandring

Rekordstor utflytting av norske fra Groruddalen i fjor

Nye tall fra Oslo kommune viser rekordstor nettoutflyttingen av personer med norsk bakgrunn fra de fire bydelene i Groruddalen i fjor (Bjerke, Grorud, Stovner og Alna). I løpet av 2013 tilsvarte nettoutflyttingen av personer med norsk bakgrunn 1 357 personer. Dette er det høyeste tallet som er registrert i de fire årgangene som er publisert på Oslo kommunes nettsider. Siden 2011 har nettoutflyttingen av personer med norsk bakgrunn økte med hele 55 prosent.

Dersom utflyttingen fortsetter i samme tempo fremover ville alle de nesten 70 000 personene med norsk bakgrunn ha flyttet ut fra Groruddalen i løpet av de neste 50 årene. I løpet av de siste fire årene har over 4 500 personer med norsk bakgrunn flyttet fra de fire bydelene i Groruddalen.

Det var også stor utflytting av personer med norsk bakgrunn fra bydel Søndre-Nordstrand i 2013 med i alt 427 personer. Til sammen tilsvarte utflyttingen fra bydelene i Groruddalen og Søndre-Nordstrand nesten 1 800 personer med norsk bakgrunn i 2013. Dette er den høyeste netto utflyttingen av norske som noen gang er registrert fra disse fem mest innvandrertette bydelene i Oslo. Dette kan tyde på at netto utflyttingen blant de med norsk bakgrunn vil øke ytterligere i årene fremover.

Også fra de to vestkantbydelene Ullern og Frogner var det netto utflytting blant de med norsk bakgrunn i 2013. Men dette ser ut til å være et utslag av tilfeldigheter (i 2011 hadde begge netto innflytting av norske), og ikke en langsiktig tung trend som i bydelene i Groruddalen og Søndre-Nordstrand.

Målt i prosent av den norske befolkningen var nettoutflyttingen av de uten innvandrerbakgrunn  størst i de to bydelene Alna og Søndre-Nordstrand med en netto utflytting på henholdsvis 2,7 og 2,4 prosent i 2013. Dette er høye tall. Dersom utflyttingen av norske personer fortsetter i samme tempo fremover vil alle personer ha flyttet ut av de to bydelene innen henholdsvis 37 og 41 år.

flyttemønster_Oslo_2014

Samtidig viser Oslos tall at innvandrere med bakgrunn fra ikke-vestlige land og Øst-Europa flytter til Groruddalen og Søndre Nordstrand. I fjor tilsvarte netto innflyttingen av personer fra ikke-vestlige land om lag 1 000 personer, samtidig som litt over 1 000 med bakgrunn fra Øst-Europa flyttet til de samme bydelene.

Flyttemotivundersøkelse viser at «for høy minoritetsandel» er hovedårsak til flytting

Oslo kommune har også publisert en masterstudie som har undersøkt flyttemotiver blant etnisk norske som flytter ut fra bydeler i Oslo. Den unge Masterstudenten Iselin Hewitt har laget en masteroppgave om «Flytting i et segregert bylandskap. Flyttemotiver blant etnisk norske barnefamilier». Det er for øvrig talende for den politiske korrektheten i norsk akademia at ingen etablerte forskere etter vårt kjennskap har undersøkt denne opplagt viktige problemstillingen tidligere.

I undersøkelsen ble respondentene spurt om hva som var de viktigste årsakene til at du flyttet fra det forrige boområdet du flyttet fra? Blant de som hadde flyttet fra de boområdene som hadde høyest andel innvandrere, oppga hele 61 prosent av de som hadde barn at «for høy minoritetsandel på skolen» var viktig eller svært viktig årsak til at de hadde flyttet. Blant de 18 ulike motivene for å flytte (fritidstilbud, grøntområder, utrygghet, omdømme, boligtilbud, osv) var det kun det mindre kontroversielle «dårlig oppvekstmiljø» som hadde større betydning.

Blant de som ikke hadde barn var «for høy minoritetsandel» det vanligste motivet, selv om dette hadde enda større betydning blant de som hadde barn. 46 prosent av de som ikke hadde barn mente at «for høy minoritetsandel» var et viktig eller svært viktig motiv for deres beslutning om å flytte til et annet boligområde. Mens 55 prosent av de som hadde barn, og bodde i de mest innvandrertette boområdene, oppga det samme.

I følge Hewitt øker flyttemotiver knyttet til «for høy andel minoriteter» spesielt tydelig når minoritetsandelen er mellom 40 og 50 prosent. Allerede i dag har alle bydeler i Groruddalen og Søndre Nordstrand en innvandrerandel på mellom 42 og 51 prosent. Og andelen vokser sterkt hvert eneste år.

Dette betyr at omfanget av netto utflyttingen blant norske fra de mest segregerte bydelene i Oslo vil kunne øke enda mer i framtiden, med ytterligere segregering som resultat. Og muligheter for økte etniske konflikter, ekstremisme, Syriakrigere, osv. Er denne utviklingen ønskelig? Hvorfor ikke gjøre noe med de grunnleggende årsaken bak denne utviklingen?

http://www.utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/oslostatistikken/statistikk_om_by_og_befolkning/flytting/

http://slideplayer.no/slide/2080053/