Terrorisme og ekstremisme

Vil straffe jihadister

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP) vil straffe norske statsborgere som kriger for fremmede makter og grupper. I dag er det straffbart å verve noen til krigstjeneste for en fremmed stat. Å rekruttere til andre grupperinger som ikke representerer en stat, rammes ikke av dagens lovgivning.

Anders Anundsen varsler http://www.frp.no/nor/Aktuelt/Vil-straffe-fremmedkrigere at han sender ut lovforslaget på høring.

– Dette er et middel i kampen mot terror, sier Anundsen.

Regjeringen vil hindre at privatpersoner deltar i væpnet konflikt i utlandet, og sender på høring forslag om å utvide forbudet mot rekruttering til deltakelse i væpnet konflikt. Samtidig vil regjeringen øke vernet for norske styrker på oppdrag i utlandet.

– Privates deltakelse i væpnet konflikt i utlandet har blitt aktualisert ytterligere med krigen i Syria. Både PST og E-tjenesten er bekymret for terrorfaren når fremmedkrigere kommer tilbake til Norge. Jeg deler denne bekymringen. Vi må vurdere om strafferettslige virkemidler kan være effektive tiltak for å forhindre deltakelse i krigshandlinger ute, og dette høringsnotatet legger til rette for en bred samfunnsmessig behandling av disse spørsmålene, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Krigshandlinger begått av fremmedkrigere rammes i stor grad av straffelovens bestemmelser. En generell kriminalisering av deltakelsen vil imidlertid tydeliggjøre at slik deltakelse er straffbar.

Det er straffbart å verve noen til krigstjeneste for en fremmed stat. Å rekruttere til andre grupperinger – det være seg styrker eller grupper som ikke representerer en stat eller har noen form for folkerettslig status, for eksempel opprørsstyrker, mindre stridsgrupper og bander, private firmaer og leiesoldater – faller utenfor denne straffebestemmelsen.   For å opprettholde et effektivt forbud mot rekruttering til deltakelse i krig på vegne av andre enn det norske forsvaret, foreslås derfor at all rekruttering til militær virksomhet for en fremmed stat eller en ikke-statlig styrke eller gruppe forbys.

– Norske soldater som deltar på oppdrag i utlandet skal være beskyttet mot angrep fra egne borgere i samme grad som ved væpnet angrep i Norge. Jeg sender derfor på høring et lovforslag som kriminaliserer angrep på norske styrker i internasjonale operasjoner i utlandet, sier Anundsen.

I en krigssituasjon rammes ulike former for deltakelse i militære operasjoner mot Norge av den alminnelige landssvikbestemmelsen. Angrep mot norske eller allierte styrker som deltar i en væpnet konflikt i utlandet faller utenfor lovbestemmelsen. Det samme gjelder i en fredsopprettende eller fredsbevarende operasjon.