Forskjellsbehandling og diskriminering

Nortura innklaget til diskrimineringsombudet

Samvirkeselskapet Nortura er markedsleder i egg- og kyllingsbransjen. Profitthensyn ligger til grunn for at overskudd av halalslaktet kylling pøses umerket ut i markedet. Ateister, sikher og andre ikke-muslimer diskrimineres, mener forbruker Trond Ellingsen. I går klaget han Nortura inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

For tre dager siden meldte NRK om praksisen til Nortura.  Konserndirektøren avviser at umerket halalkjøtt er å lure folk.

Utgangspunktet er at Prior produserer kyllingpølser uten halalkjøtt, men i tilfeller der man har et overskudd av halalslakt, kan også halalkylling bli brukt i pølsene. Det forklarer Kjell S. Rakkenes, konserndirektør for merkevare i Nortura.

– Dette er det samme kjøttet, samme smaken, det slaktes på nøyaktig samme måten. Dette er ikke å lure folk, sier han.

– Men hvis du tror du kjøper ikke-halal, men får halal, så er det vel å lure folk?

– Jeg tror ikke at majoriteten av oss bryr seg så mye om det. Resten av verden slakter på denne måten, hvis du reiser til Sverige og harryhandler, kommer du hjem med halalkylling.

At resten av verden gjør det på denne måten, stiller jeg meg sterkt tvilende til. Rakkenes’ neste argument er ganske snodig: Nortura vil ”ivareta at vi er et integrert samfunn med befolkningsgrupper fra hele verden”. Videre sies det at halalslakt ”er en praktisk måte å tilby mat til alle grupper i samfunnet på”.

Vi har en befolkning fra den islamdominerte verden på et sted mellom 2,5 – 3 prosent av den totale befolkningen. Resten av samfunnet skal altså integreres i under en håndfull prosent?

Forbruker Trond Ellingsen har i sitt brev til LDO blant annet grepet fatt i sikhenes religion. Her er brevet i sin helhet:

Klage på manglende merking av halalslaktet kylling

I en artikkel på nettsiden til NRK den 23.06.14 fremkommer det opplysninger som viser at samvirkeselskapet Nortura som bl.a. eier varemerkene Gilde og Prior selger halalslaktet kylling som vanlig kylling uten at dette merkes på noen måte. Utskrift av artikkelen på nettet vedlegges.

Dette innebærer at jeg som ateist er blitt forledet til å kjøpe og spise mat som er slaktet og velsignet etter muslimske ritualer uten at jeg er blitt gjort oppmerksom på dette. Jeg er følgelig blitt forhindret fra å velge et halalfritt alternativ. Det er dessuten diskriminerende overfor sikher som i sin religion har forbud mot å spise mat som er slaktet i henhold til andre religioners religiøse ritualer, f.eks. halal og kosher.

Prior dvs. Nortura er klar markedsleder når det gjelder egg og kylling. Det påhviler dem derfor et særlig ansvar ikke å diskriminere de som har en annen religion eller livssyn enn muslimer, herunder ateister og sikher. Forholdet antas å rammes av diskrimineringsloven om etnisitet av 21.06.13 §6 som rammer diskriminering på grunn av etnisitet, religion eller livssyn.  Særlig 2. ledd vil komme til anvendelse, hvoretter unnlatelser som har som formål eller virkning at en person eller et foretak blir behandlet dårligere enn andre i tilsvarende situasjon rammes av lovbestemmelsen. Jeg kan ikke se at unntaksbestemmelsen i lovens §7 dvs. at forskjellsbehandlingen (her unnlatelsen) har et saklig formål kommer til anvendelse. Det eneste formålet vil her være Norturas egen økonomi, da det selvsagt koster mer å opprettholde to separate slaktelinjer med tilhørende merking. Økonomi alene er intet saklig formål etter loven.

Etter mitt syn vil Norturas praksis med å selge halalslaktet kylling som vanlig kylling åpenbart virke diskriminerende overfor de som tilhører andre religioner og livssyn og som ikke ønsker å kjøpe denne type varer, og derved rammes praksisen av loven.

Det er ombudets oppgave å påse at denne lovbestemmelse ikke brytes, og jeg ber derfor ombudet om å pålegge Nortura å stanse praksisen med å selge halalslaktet kylling som vanlig kylling.  Hvis Nortura skal selge halalslaktede produkter må dette merkes på tydelig måte slik at forbrukere som av forskjellige grunner ikke ønsker å kjøpe denne type produkter kan velge disse bort.

Kopi av dette brev er sendt Nortura SA, postboks 360 Økern, 0513 Oslo, att.: konsernsjef Arne Kristian Kolberg.

På facebook spurte jeg Ellingsen om Forbrukerombudet (også) var en aktuell klageinstans. Ellingsen mener Forbrukerombudet lettere kan vri seg unna problemstillingen:

Forbrukerombudet vil antagelig si at Nortura ikke har bedrevet feil markedsføring fordi dette er helt vanlig kylling, og solgt som det. Hadde det vært motsatt dvs vanlig kylling hadde blitt markedsført som halal hadde det helt sikkert blitt en sak, da hadde Nortura bedrevet villedende markedsføring mot muslimer. Men siden det ikke er noen påviselig forskjell på innholdet i pakken som følge av «de tre små ordene» er ikke den vanlige forbruker villedet. Case closed. Det er derfor jeg satser på Sunniva Ørstavik.

Da har Ørstavik og hennes kollegaer fått en interessant nøtt på bordet. De klarer nok å vri seg unna, dog med hull i argumentasjonsrekken, er mitt stalltips.