Kjønnslemlestelse

Konsekvensene av å bli ”kuttet”

Urinveisinfeksjoner, svie ved vannlating, smerter ved menstruering og samleie. Dette er noen av skadene ved å bli kjønnslemlestet. En ny rapport fra Kunnskapssenteret har gått gjennom 136 studier om temaet, og konkluderer med at det er ”en klar statistisk sammenheng mellom å bli utsatt for kjønnslemlestelse i ung alder og å oppleve gynekologiske problemer i voksen alder”.

Det er jo ikke overraksende at å bli utsatt for kjønnslemlestelse får fysiske konsekvenser av negativ art. Eller som det heter fra Kunnskapssenteret: det er ingen ”helsemessige gevinster” av å bli utsatt for en slik tortur.

Nasjnalt kunnskapssenter for helsetjenesten har gått grundig tilverks. De har sjekket ”flere tusen” internasjonale rapporter om konsekvensene av kjønnslemlestelse. Senteret fant 136 rapporter særlig relevante.   som omfatter 130 000 kvinner.

Jenter og kvinner som blir kjønnslemlestet har økt risiko for gynekologiske helseproblemer. Det er en klar statistisk sammenheng mellom å bli utsatt for kjønnslemlestelse i ung alder og å oppleve gynekologiske problemer i voksen alder konkluderer en ny systematisk oversikt fra Kunnskapssenteret.

– Kvinner som var kjønnslemlestet hadde urinveisinfeksjon mer enn tre ganger så ofte og nesten dobbelt så stor risiko for bakteriell vaginose enn kvinner som ikke var kjønnslemlestet. Resultatene viste videre at de var mer utsatt for smerter under samleie. Det så også ut til at kvinner som var kjønnslemlestet hadde større risiko for sviende eller smertefull vannlating, problemer med menstruasjon, samt vaginal utflod og kløe, sier forsker Rigmor C. Berg ved Kunnskapssenteret.

– Vi kunne ikke påvise en sikker årsakssammenheng mellom kjønnslemlestelse og gynekologiske problemer, men fant en klar statistisk sammenheng mellom å bli utsatt for kjønnslemlestelse i ung alder og å oppleve gynekologiske problemer i voksen alder, sier hun.

136 studier – 130 000 kvinner og jenter

Forskerne søkte etter kvantitativ forskning som var gjort for å evaluere gynekologiske konsekvenser av kjønnslemlestelse. De fant flere tusen forskningsrapporter knyttet til tematikken, hvorav 136 studier ble vurdert å være relevante. Samtlige var observasjonsstudier, og 42 av disse sammenlignet kvinner utsatt for kjønnslemlestelse med kvinner som ikke var kjønnslemlestet, eller de sammenlignet kvinner med ulike typer kjønnslemlestelse.

Over 130 000 jenter og kvinner deltok i studiene, som stort sett var utført i afrikanske land. Studiekvaliteten var stort sett høy eller moderat, og i 78 prosent av studiene var utfallene klinisk målt.

 – Disse 136 studiene er altså summen av alle grundige studier som forskere til nå har gjort for å evaluere de gynekologiske komplikasjonene av kvinnelig kjønnslemlestelse, fortsetter Berg.

Underrapportering?

Mange av helseproblemene var rapportert relativt sjeldent. I slike tilfeller inngikk kun et lite antall hendelser i de statistiske analysene, noe som gjorde at analysene ikke kunne fastslå om det var statistisk signifikante forskjeller mellom gruppene som ble sammenlignet.

Dette førte til at det i mange tilfeller ikke fantes tilstrekkelig informasjon fra de inkluderte studiene til å besvare spørsmålet om forskjeller i risiko. Noe av årsaken til at det var få hendelser rapportert i studiene kan skyldes underrapportering. I samfunn hvor kjønnslemlestelse ikke er akseptert, er det trolig at kjønnslemlestede kvinner vil kvie seg for å rapportere om komplikasjoner.

Forskerne kunne blant annet ikke fastslå om det var statistisk signifikante forskjeller mellom kvinner som var eller ikke var kjønnslemlestet når det gjaldt genitale vevskader, vaginale obstruksjoner, cyster og infertilitet.

– Det må likevel understrekes at det ikke er indikasjoner på at kjønnslemlestelse har helsemessige gevinster, sier forsker Rigmor C Berg og avslutter:

– Typen studiedesign og kvalitet på studiene gjør at resultatene er usikre, men funnene viser at kvinner som er kjønnslemlestet i større grad har gynekologiske problemer enn kvinner som ikke er kjønnslemlestet.

Du kan lese rapporten her:Gynecological consequences of female genital mutilation/cutting (FGM/C)

Vi minner også om vår siste rapport om temaet, som ble lansert samme dag som HRS medvirket til et seminar på Stortinget om helkroppundersøkelse av jentebarn og nytt lovverk for å sikre ansvarliggjøring av foreldre/foresatte når det avdekkes kjønnslemlestelse av barn.