Forskjellsbehandling og diskriminering

Islam straks størst i Oslo

På landsbasis er nå 120 900 personer medlem av et islamsk trossamfunn, som er 22 prosent av alle medlemmer av tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirken. I Oslo er det antakelig snakk om måneder før islam inntar førsteplassen.

Det er SSB som presenterer oversikten, inkludert tabeller.

Her er den nasjonale tabellen:

Skjermbilde.trossamfunn_islam 22prosent

I Oslo har islamske trossamfunn nå nesten 53 000 medlemmer, mens kristne trossamfunn i hovedstaden har rundt 56 000 medlemmer. Men innvandringen til hovedstaden, kombinert med utflytting av nordmenn, kan man nok trygt konstatere at islam inntar øverste plass på seierspallen innen første halvdel av neste år.

Islamske trossamfunn på landsbasis har økt medlemsmassen med 45 prosent siden 2008, eller 37 000 medlemmer. Viderefører vi denne utviklingen neste om lag fem årene, passerer vi over 200 000 medlemmer av islamske trossamfunn.

Med innvandringen fra Østeuropa er katolisismen det største kristne trossamfunnet.

Av alle trus- og livssynssamfunna utanfor Dnk som får statstilskot, har framleis dei kristne trussamfunna flest medlemmer, med 313 000 personar, eller 57 prosent av alle medlemmer per 1. januar. Dei kristne trussamfunna har hatt størst vekst i talet på medlemmer, 24 000 fleire enn året før. Den romersk-katolske kyrkja er det største kristne trussamfunnet eller trusretninga, med over 121 000 medlemmer. Talet på medlemmer i Den romersk-katolske kyrkja har stige med nær 19 000, eller 18 prosent, sidan 2012 og er dobbelt så høgt som i 2008. Denne auken må sjåast i samanheng med større innvandring frå andre land, spesielt har innvandringa frå Polen vore merkbar dei siste åra. Sjå statistikken for Innvandring og utvandring. Meinigheiter innanfor pinserørsla talde om lag 39 400 medlemmer. Ein ser her ein liten auke i medlemstalet etter fleire år med svak nedgang.