Innvandring

Innvandringens årlig kostnader øker

Identifiserbare utgifter knyttet til innvandringen er nå på rundt 18 milliarder kroner i året. Dette er et forsiktig anslag og omhandler kun det som kan ses direkte på statsbudsjettet til Høyre-Frp-regjeringen. Økningen hvert år er dramatisk. I 2009 var utgiftene på 9,7 milliarder kroner. På fem budsjettår har utgiftene nesten doblet seg.

Fortsetter utgiftene å stige på samme nivå, vil vi om fem år ha utgifter til den pågående innvandringen på rundt 30 milliarder kroner for et budsjettår.  

Dette tilsvarer omtrent årsbudsjettet til Justis- og beredskapsdepartementet. 

Den klart dyreste posten er under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet på til sammen 8, 5 milliarder kroner, der 6,7 milliarder går til ”bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere”.  ”Opplæring i norsk og samfunnskunnskap” tar 1,65 milliarder av BLDs pott. ”Barnevernets senter for EMA (enslige mindreårige flyktninger)” er ført opp med 200 millioner kroner, Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet med 191 millioner nå, og det svært kjente organet som bidrar til en konstruktiv samfunnsdebatt og til stadighet legger på bordet velfunderte tiltak på integreringssiden, Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkninga og myndighetene, KIM, sponses med syv millioner.  

Den nest største aktøren i departementene er Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Introduksjonsstønaden var i 2009 på 3,259 milliarder kroner. Denne stønaden er nå inkorporert i rammetilskudd til kommunene, og er derfor ikke identifiserbar på budsjettet for oss utenforstående. Med tanke på den både høye innvandringen og stadig økende innvandringen år for år, kan vi regne med at den er langt høyere enn nesten 3,3 milliarder for 2014-budsjettet. Det samme gjelder ”Rammetilskudd til særskilt norsk, morsmål og tospråklig fagopplæring”, som også er innlemmet i kommunenes rammetilskudd. I 2007 var utgiftene her på 842 millioner kroner. 

Justisdepartementets desidert største utgiftspost er UDI, med over fire milliarder kroner. Tilleggsutgifter til politiet til transport av asylsøkere ut av Norge er på 277 millioner. 

I Kunnskapsdepartementet er det to poster: språkstimulering av barn i barnehagen på over 350 millioner kroner, og opplæring av unge asylsøkere ligger på i overkant av 150 millioner kroner.  

Denne dramatiske økningen i identifiserbare kostnader knyttet til innvandrings- og integreringsområde på statsbudsjettet for 2014, er ikke av interesse for media. Er ikke det litt merkelig all den tid det satt skjelvende journalister og redaktører på hvert nes i landet før den nye regjeringen la frem budsjettet, skjelvende i frykt for kutt i pressestøtten på 26 millioner kroner.  

26 millioner kroner (som Venstre og Krf stoppet) opp mot minimum 18 milliarder… 

18 milliarder opp mot 10 milliarder i totalbudsjett neste år for Kulturdepartementet…

Her finner du budsjettdokument: