Innvandring

Rødgrønt hjerterått fattigsjokk

Fersk SSB-rapport viser en markant økning i antall fattige i Norge i perioden 2004 - 2011, spesielt fattige innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn. De rødgrønne har altså skapt et Norge med et stort antall nye fattige nærmest fordelt etter etnisitet og religion. Hele 90 000 flere ikke-vestlige defineres nå som fattige. Og hele et av seks barn i Oslo lever nå under fattigdomsgrensen. Blant somaliske barn i Norge lever to av tre i fattigdom. Stoltenberg-regjeringen legger forholdene til rette for store sosiale konflikter på sikt.

Innvandringen under de rødgrønne har vært ekstrem høy. I 2002 var den ikke-vestlige befolkningen på 164 000 personer. Ved inngangen til dette året var den på 408 000 personer. I snitt siste fem årene har 16 490 personer i denne kategorien innvandret.

At denne innvandringen ikke er økonomisk bærekraftig, er en kjensgjerning. Minimum koster innvandringen 34 milliarder kroner i året. Men tross alle pengene som brukes klarer ikke staten å sikre økonomisk velferd for nye innbyggere.

OECD definerer husholdninger med årlig lavinntekt under 50 prosent av gjennomsnittsinntekten som fattiggrense, mens EU har satt grensen til 60 prosent under snittet. I SSBs rapport publisert i dag  heter det:

«Både OECDs definisjon og EUs definisjon viser at det var betydelig flere personer i lavinntektsgruppen i 2011, sammenlignet med 2004. Som tabell 3.3 viser, ble det 55 000 flere personer i lavinntektsgruppen ut i fra EUs definisjon i denne perioden, mens økningen i følge OECDs metode var på 62 000. Det går likevel fram av tabellen at for noen grupper har det blitt klart færre i lavinntektsgruppen. Dette gjelder først og fremst blant alderspensjonistene.

På den annen side så øker fortsatt antallet innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i lavinntektsgruppen, særlig de med landbakgrunn fra Øst-Europa, Afrika, Asia og Latin-Amerika. Økningen innen disse gruppene mer enn oppveier nedgangen i lavinntekt blant de eldre».

SSBs rapport viser at det har blitt hele 90 000 flere fattige ikke-vestlige innvandrere under de rødgrønne. Tabell 3.3 i rapporten viser at antall ikke-vestlige med lavinntekt har økt med hele 88.000 i følge EU-skala, fra 90.000 personer i 2004 til 178000 personer i 2011. Ifølge OECD-skala har antall personer med lavinntekt økt fra 63.000 til 124.000, en økning på 61.000 personer. Dette betyr at antall fattige med ikke-vestlig bakgrunn er fordobblet under Stoltenberg.  

Mer enn en av tre med ikke-vestlig bakgrunn, 36 prosent, var under fattigdomsgrensa i følge EU-skala, mens 25 prosent var under grensa i følge OECD-skalaen. Andelen under grensa har økt svakt i følge EU-skala fra 35 prosent i 2004 til 36 prosent i 2011.

Sterk økning i fattige barn med innvandrerbakgrunn

Rapporten viser at det har vært en spesiell stor vekst i antall fattige barn med ikke-vestlig bakgrunn. Direkte sitat fra side 59 i rapporten:

«Økningen av barn i lavinntektsgruppen kan blant annet forklares med en markant økning i økonomisk utsatte barn med innvandrerbakgrunn (Epland og  Kirkeberg,2009). Figur 5.1.1 viser at barn med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i lavinntektsgruppen og at denne andelen er stadig økende. Årsaken kan ofte være en kombinasjon av barnerike familier og svak yrkestilknytning hos foreldrene (Epland og Kirkeberg, 2011). Av de 109 000 barna med lavinntekt i 2011, hadde omtrent 52 000 innvandrerbakgrunn. Det vil si at nær halvparten av barna i lavinntektsgruppen hadde innvandrerbakgrunn i utgangen av 2011. Denne andelen var på 35prosent i 2004 og har hatt en jevn økning de siste årene.»

For øvrig viser tabell 4.15 at spesielt mange ikke-vestlige barn lever i familier med vedvarende lavinntekt (lavinntekt i minst tre år). Mens 8 prosent av alle barn i Norge levde under vedvarende lavinntekt (hvorav mange altså har innvandrerbakgrunn), levde 67 prosent av alle barn fra Somalia, 51 prosent av alle barn fra Irak og 46 prosent av alle barn fra Afghanistan i vedvarende lavinntektsfamilier. Mange av disse bor i Grorruddalen i Oslo, den byen og det fylke med klart størst inntektsforskjeller (se tabell 3.7 side 30).

Stoltenbergs innvandringspolitikk skaper en ny stor underklasse

Som det heter i NRKs oppslag  er de Rødgrønne dermed i ferd med å skape en helt ny stor underklasse, med helt nye skillelinjer som nærmest går etter etnisitet og religion. Dette kan skape helt nye konfliktlinjer i Norge og Oslo, som vi aldri tidligere har hatt. Er dette en god samfunnsutvikling med tanke på å forebygge sosiale konflikter? Er dette på noen måte bærekraftig?

Hvilket menneskesyn ligger bak denne politikken?

Den ikke-vestlige innvandringen har aldri vært høyere enn det siste året med en nettoinnvandring på 22.500 i 2012. Og somaliere, som altså bunner fattigdomsstatistikken, var helt i toppsjiktet på innvandringsstatistikken.