Innvandring

I takt med folket

Dagbladet brukte en god del spaltemeter i mandagens nettutgave på å hylle SSBs meningsløse undersøkelse om nordmenns holdning til innvandrere. Samtidig gjorde avisen sitt ytterste for å fremstille Christian Tybring-Gjedde som komplett useriøs og i utakt med folket. Derfor ble både Oslo Høyres leder Nicolai Astrup og ordføreren Fabian Stang hentet inn for å hjelpe avisen med prosjektet. I dag svarer Tybring-Gjedde i Dagbladets spalter.

Dagbladet 18.juni 2013. Gjengitt med forfatterens tillatelse 

I takt med folket

Av Christian Tybring-Gjedde 

I en undersøkelse foretatt av SSB svarer 73 prosent at de har et positivt forhold til innvandrere. Visstnok 10 prosent høyere tall enn hva som var tilfellet i 2002. SSB har definert en innvandrer som en utenlandskfødt person med to utenlandskfødte foreldre, og byrået har på den måten samlet innvandrere fra alle verdens land i samme kategori. Forhold knyttet til kultur, språk og verdier har byrået funnet irrelevant, og hvorvidt innvandreren er selvhjulpen og økonomisk bidragsyter til samfunnet har heller ikke hatt betydning for SSB. I SSBs verden er alle innvandrere like. Arbeidsinnvandreren fra Sverige vurderes på samme måte som 5-barns moren fra Somalia som lever på trygd. Min påstand er derfor at tallene har begrenset verdi, og at jeg derfor ikke «tror på» dem. 

Min skepsis til resultatene fra undersøkelsen vakte stor oppmerksomhet, og over hele landet har mediemangfoldet formidlet det nøyaktig samme budskapet; Nordmenn blir stadig mer begeistret for den kulturelle berikelsen innvandringen fører med seg, og FrP er i utakt med folket. I følge Oslos ordfører spiller jeg visstnok i tillegg på innvandrerfrykt. 

På bakgrunn av den unisone hyllesten mediene har gitt SSBs nye tall, har jeg sett litt nærmere på SSBs holdningsundersøkelse til innvandring. Dette er en årlig begivenhet som startet i 2002, den siste ble publisert i desember 2012. 

Undersøkelsene omfatter en rekke påstander om innvandring og viser en tendens som taler gårsdagens ”gladsak” midt imot. For mens et ensrettet medie-Norge ukritisk konkluderer med at folket blir stadig mer positiv til innvandring, forteller SSBs undersøkelse at hovedtrenden i beste fall er stabil, men mer sannsynlig går i negativ retning. I alle fall om vi ser på de siste fem årene (2008-2012) som vel er det mest interessante, da det er i denne perioden vi har hatt størst vekst i innvandringen.  

Gjør man noen få ytterligere bestrebelser kan man eksempelvis lese Integrerings- og Mangfolds Direktoratets integreringsbarometer for 2012. Ikke bare viser denne tall som slår bunnen ut av SSBs holdningsspørsmål, men den er samtidig langt mer nyttig som politisk verktøy og har bedre og mer relevante spørsmål.  

Eksempelvis viser denne at 45 prosent er helt eller nokså enig i at en ikke bør slippe inn flere innvandrere, altså innvandrerstopp. 80 prosent er helt eller nokså enig i at de grunnleggende verdiene i det norske samfunnet står i sterk kontrast til verdier i ikke-vestlige samfunn. Et stort flertall mener videre at det norske samfunnet kjennetegnes av felles verdier. Klart flere mener integreringen går dårlig, enn at den går godt og hele 85 prosent kunne absolutt eller kanskje tenke seg å stemme på et parti som stiller større krav til innvandrere. 

Videre sier et overveldende flertall nei til å bosette flere flyktninger i egen kommune, det uttrykkes sterk skepsis til hijab, arrangert ekteskap eller å la barn gå på skole med høy andel innvandrere. 

Flyttemønsteret i Oslo de siste årene taler også for seg. Oslo Kommune har nylig publisert 2012-tall for nettoflytting etter bydeler for ikke-vestlige innvandrerbefolkning og innvandrere fra EU og øvrig befolkning. Denne viser at stadig flere etniske nordmenn flytter fra innvandrertette bydeler og at byen segregeres raskt. Nettoutflyttingen av de med norsk bakgrunn fra de fire bydelene i Groruddalen var på 1 197 personer i 2012, i 2011 var nettoutflyttingen 876 personer. I tillegg var det en nettoutflytting av personer med norsk bakgrunn fra Søndre Nordstrand på 327 personer. I løpet av de siste tre årene (2010-2012) har nettoutflyttingen av personer med norsk bakgrunn fra Groruddalen utgjort i alt 3 200 personer. Samtidig har 3 300 med ikke-vestlig bakgrunn flyttet inn og i tillegg 2 100 med vestlig innvandrerbakgrunn. I tillegg er det også svært høy nettoutflytting av personer med norsk bakgrunn fra Søndre-Nordstrand de siste tre årene.  

Norge er også i følge Eurostat det landet i Europa med høyest nettoinnvandring på 9,4 per 1000 innbygger. Det er over fem ganger høyere enn EU-snittet som er på 1,8.  I tillegg har Finansavisen, på bakgrunn av tall fra SSB, regnet ut at staten i gjennomsnitt påtar seg en fremtidig netto kostnadsforpliktelse på 4,1 millioner kroner for hver ikke-vestlig innvandrer som kommer til Norge.  

Jeg kan også legge til at det de siste 20 årene er utarbeidet 23 statlige handlingsplaner med mål om å få arbeidsledigheten blant innvandrerne ned. Arbeidsledigheten er imidlertid fremdeles tre ganger så høy som i resten av befolkningen. I tillegg lever et stort antall innvandrere på ulike former for offentlige overføringer. I følge tall publisert i Aftenposten er det i samme periode blitt brukt 100 milliarder kroner på å integrere flyktninger, asylsøkere, arbeidssøkere og familiegjenforente i Norge. Det utgjør 20 000 kroner på hver av oss. 

Jeg synes ovennevnte utvikling er lite lystig lesing, men istedenfor å late som om den ikke finner sted eller hylle tilnærmet irrelevante tall, vil jeg gjøre det jeg kan ved å stille krav om reell integrering basert på felles frihetsverdier. Dette vil ikke være mulig dersom vi ikke samtidig reduserer den årlige innvandringen betydelig. Her er folket og FrP helt på linje.  

Dagbladet brukte mange spaltemeter i mandagens nettutgave på å hylle holdningstallene fra SSB. Samtidig gjorde avisen sitt ytterste for å fremstille meg som useriøs og i utakt med folket. Både Oslo Høyres leder og byens ordfører støttet opp under budskapet. I sin iver «glemte» imidlertid avisens journalister å ringe meg for å høre min side av saken. Jeg takker imidlertid for folkets støtte både gjennom nettsakens kommentarspalter og relaterte målinger i sakens anledning. 

Og for ikke å etterlate noen tvil: FrP er garantisten for en bærekraftig innvandringspolitikk.