Statistikk

NRK og SSB befester myte

NRKs prisverdige prosjekt med å knuse myter om innvandringen, startet godt. Mantraet om at innvandringen er lønnsom, er forhåpentligvis ikke brukenes lenger. Det samme kan dessverre ikke sies om påstanden om at nordmenn aldri blir i mindretall og at ingen data bygger oppunder et slikt scenario. Da HRS påpekte denne alvorlige manipulasjonen overfor NRK i kronikkform, ble kronikken avvist. Plassmangel, var svaret.

Det tror jeg ikke på. For det er ikke mange som tør å utfordre ”gudene” i SSB. Det er å legge hodet på hoggestabben.  

NRK hadde anledningen til å ta en viktig debatt, men valgte å avstå, og valgte slik å fortsette å spre myter om innvandringens konsekvenser.

Her er kronikken som avfeier SSB, og som NRK avviser:

NRK og SSB befester myte

Av Rita Karlsen og Hege Storhaug

NRKs prisverdige prosjekt med å knuse myter om innvandringen, startet godt. Mantraet om at innvandringen er lønnsom, er forhåpentligvis ikke brukenes lenger. Det samme kan dessverre ikke sies om påstanden om at nordmenn aldri blir i mindretall

La det være sagt med en gang: en person født i et ikke-vestlig land kan være vel så norsk som Ola og Kari. Eksemplene er mange, her er to: forfatteren fra Bagdad, Wergeland-eksperten Walid al-Kubaisi, og forfatteren og sykepleieren fra den iranske landsbygda, Lily Bandehy. Begge to verdifulle bidragsytere som vi kjenner større fellesskap med enn mang en nordmann. Ikke minst fordi de står opp for våre grunnverdier og vårt levesett i Norge.

Hvis dette var de typiske innvandrerne til Norge, hadde Human Rights Service aldri vært opprettet.

Det sier seg selv at dersom de som tilhører den norske kulturen fullt og helt, kommer i mindretall på et tidspunkt, får vi en annen kultur (-er), som kan være basert på verdier i motstrid til de verdiene som ligger til grunn for vårt gode samfunn. Det er dette det handler om, ikke etnisitet.

Ifølge NRK er det kun 5 prosent ikke-vestlige i Norge. Det er feil. Det er vanlig å inkludere 2.generasjon, og da er tallet 8 prosent.

NRK lener seg på to eksperter når det påstås at nordmenn aldri blir i minoritet, Lars Østby i SSB og hans tidligere undersått i SSB Kristian Rose Tronstad. Østby er kjent for å rosemale innvandringsfeltet, noe som har ført til en rekke grove bommerter i løpet av årene. Dette har vi skrevet om her. I fjor måtte SSB  gå ut og beklage at de bommet grovt da de så sent som i 2005 sa at Norge kom til å runde fem millioner innbyggere i 2020. Dette skjedde imidlertid i 2012.

Ifølge SSB vil det mest sannsynlig være seks millioner innbyggere i Norge i 2029, syv millioner i 2063 og 7,9 millioner i 2100.Ifølge samme alternativ vil rundt 1,3 millioner av disse være innvandrere i Norge i 2050, rundt 20 prosent av befolkningen. Etter 2050 vil andelen gå ned, sier SSB. Samtidig vil antall personer født i Norge med to innvandrerforeldre øke gjennom hele perioden, til drøyt 500 000 i 2050 og til 750 000 i 2100. I dag utgjør innvandrere og personer med innvandrerbakgrunn til sammen 13,1 prosent av befolkningen. I 2100 vil disse andelene utgjøre til sammen 26 prosent, ifølge SSBs hovedalternativ.

Jo da, dette høres tilforlatelig ut, bortsett fra ett viktig premiss: Det alternativet SSB finner mest sannsynlig, og som omtales som hovedalternativet, har aldri slått til! Dette er det såkalte midtalternativet, til forskjell fra høy- og lavalternativet. Til tross for at SSB har bommet hvert år på hva de mener er det realistiske alternativet (innvandringen har vært langt høyere enn hva SSB har forutsett), så fortsetter SSB å tviholde på at dette er deres hovedalternativ, altså det mest sannsynlige.

Heller ikke da SSB har oppjustert sine alternativ, har beregningene slått til. Med andre ord: SSB har tatt feil, år etter år. Sant eller usant, NRK? Sjekk i vei!

Høyalternativet

SSBs mellomalternativ tilsier altså en innvandrerbefolkning på ca. 2 millioner i 2100. Det tilsier igjen en årlig vekstrate på 0,5 prosent. Mens faktisk vekstrate 2008-2012 var på 1,29 prosent, altså godt over det dobbelt. Det alternativet som SSB ikke vil snakke om, deres høyalternativ, er derimot basert på en årlig vekstrate på 1,11 prosent (gjennomsnitt for hele perioden), og synes således å være mer realistisk.

SSBs høyalternativ vil gi 5,1 millioner innvandrere i år 2100 hvorav 3,2 millioner anslås å ha ikke-vestlig bakgrunn. I følge høyalternativet vil Norges befolkning da kunne utgjøre hele 13,4 millioner i 2100. Med dagens fødselsrater vil befolkningen med norsk bakgrunn holde seg på dagens nivå på 4,3 millioner. I så fall vil innvandrerbefolkningen og deres etterkommere kunne utgjøre ikke bare er flertall, men 2/3 deler av Norges befolkning i løpet av dette århundret.

Men hvorfor har SSB slik klokketro på at midtalternativet er det realistiske? Jo, det er bare å se på hvilke premisser de legger til grunn for fremskrivningene. Her er noen:

  • §  Innvandringen vil gå ned, tror SSB
  • §  Innvandrere vil utvandre, tror SSB
  • §  Lavere fruktbarhet, tror SSB

Dette tror altså SSB, og på tro kan ikke landet bygges.

I 2008 la HRS frem en befolkningsfremskrivning, og vi kunne for første gang også legge tall for Oslo på bordet: ut fra den faktiske innvandringen blir nordmenn i minoritet i 2029. Allerede neste år måtte vi justere tallet til 2026 grunnet nok en innvandringsrekord. SSB sier at nordmenn blir i minoritet i Oslo rundt 2040, da de igjen tar utgangspunkt i langt lavere innvandring enn den som påvises. I vår rapport kom vi frem til at nordmenn blir i minoritet rundt 2 100, et edruelig anslag basert på samme metodebruk som SSB.

Med dagens innvandringspolitikk og den påviste innvandringen, er det ikke spørsmål om nordmenn blir i minoritet, spørsmålet er når det skjer. Og det aller største spørsmålet er hva som skjer med den norske kulturen.