Terrorisme og ekstremisme

Fornøyelig/tragisk oppklaring

De klarer det selv, disse islamistene: å sverte islam. Fahad Qureshi i Islam Net er så trygg nå på at det offisielle Norge tåler litt prat om steining og annet barbari, at han uten å nøle i beste sendetid i NRK fremmer det han mener er fortreffeligheten av Muhammeds liv og lære, mens både Audun Lysbakken og Anne Grosvold ikke helt vet hvordan de skal forholde seg. Et tips er at hver gang en fyr som Qureshi snakker om "rett kontekst", så er det bare å la alle alarmklokker gå.

Det offisielle Norge står nærmest med lua i hånden når islamister som Qureshi fremmer sitt budskap om det perfekte samfunnet, et samfunn kopiert fra den arabiske halvøya under Muhammeds siste leveår i maktposisjon, der kjettere ble drept, jøder likeså, der kvinner ble steinet for sex utenfor ekteskap, hender og føtter ble kappet av tyver, med mer. At dette barbariet fremstilles som religion, tror jeg er medvirkende til at den delvise paralysen hos både Grosvold og Lysbakken (her er lenken til Dagsnytt 18 10.januar).

Qureshi får også ”drahjelp” av at han er etnisk pakistaner. Jeg er nemlig ganske sikker på at hvis Qureshi var en norsk konvertitt, ville Lysbakken og Grosvold følt seg mer bekvemme med å fyre løs.

Det betenkelige er: ikke kom å fortelle meg at Dagsnytt 18 hadde invitert en nazist til politisk debatt med en partileder. Jeg tror at ikke før man tar innover seg og åpent erkjenner at islamisme er vel så ille som nazisme, så klarer man å behandle Qureshiene som det ideologisk forkvaklede avskummet som de vitterlig er. Ikke før vi klarer å ta vårt eget lovverk på alvor, som at det er forbudt å oppildne til hat mot grupper, og oppfordre til overgrep, vold og drap (kjønnslemlestelse, barneekteskap og steining), samt en rekke flere tiltak, kan storsamfunnet, anført av intellektuelle, journalister og politikere, klare å håndtere islamismens fremmarsj og tvinge den på retrett.

Ei heller synes våre politikere generelt å forstå fullt og helt hvem Qureshiene og hans like er. Qureshi er nå helt åpen på hva hans mål er, men Lysbakken og Grosvold kommer bakpå når han bedyrer at i Norge skal norsk lov følges. Det er jo i tråd med sharia. Men ordene har en viss beroligende effekt?

Qureshi snakker hele tiden om kontekst, og da mener han det samme som Lena Larsen forfektet allerede på 90-tallet: Når islam er innført på alle samfunnets områder, har alle det de trenger. Hvsi man da likevel stjeler, da er avkapping av hånden legitim straff. Så enkel er tankegangen.

At Lysbakken sent i fjor uttalte at ”Islamister er like marginale som de høyreekstreme er i det kristne miljøet…” (Dagbladet 6.november), sier sitt om hvor bakpå forståelsesmessig Lysbakken er. Fremdeles har ikke Lysbakken klart å peke på et eneste kristent miljø der disse høyreekstreme befinner seg. Ikke underlig, all den tid dette var en våt drøm.

Jeg har dog tillatt meg å hevde at det finnes et ukjent firesifret antall islamister i Norge, et par tusen av dem skal befinne seg i medlemslistene til Islam Net. I et ukjent antall moskeer forfektes de samme verdiene til Qureshi. Noe han selv hevder i et interessant innlegg hos Islam Net etter debatten i går med Lysbakken. Som i debatten i går, fremmer Qureshi igjen at han kun forfekter Muhammed og koranens lære, og at han og hans like fortjener å bli ”inkludert” i det ”multikulturelle” samfunnet.

Ja, ifølge Støre og co skal jo alle med. Rett skal være rett.

Oppfordrer oss til å avlyse

Audun Lysbakken oppfordrer oss til å avlyse møtet med Dr. Haitham al-Haddad. Dette begrunner han oppsummert med at al-Haddad har meninger han selv er uenig med. Jeg har møtt Lysbakken til debatt på Dagsnytt atten (se fra 24 min inn i videoen), men har fortsatt ikke blitt noe klokere om hvordan Lysbakken forventer at man skal bygge et multikulturelt samfunn ved å sette munnkurv på sine meningsmotstandere. Er det verdiene al-Haddad har som gjør at Lysbakken vil at vi skal forby ham å uttale seg? Hva om moskeene i Norge stod for de samme verdiene, ville Lysbakken da oppfordret til å legge ned moskeene fordi de har andre verdier basert på en annen virkelighetsforståelse enn ham selv?

Majoriteten av lærde støtter al-Haddad

Realiteten er at alle sunnimuslimske moskeer, som er majoriteten av moskeene i Norge, deler verdiene av islam. De verdiene al-Haddad har formidlet, er de samme verdiene som sunnimuslimske moskeer står for. Riktig nok snakker man ikke om disse verdiene i offentligheten eller i moskeene til hverdags. Det er fordi vi lever i Norge og holder oss til norske lover, men som muslimer tror vi allikevel at Guds åpenbaring er den aller beste veiledning og at profeten Muhammed (fred være med ham) er den perfekte rollemodell. Når de såkalte «omstridte» meningene al-Haddad kritiseres for er praktisert av Guds sendebud, er det drøyt å be en som tror på Gud om å forlate sin religiøse overbevisning. Det er greit å kritisere meninger som avviker fra samfunnets forståelse av rett og galt, men det er å gå for langt når man krever at man må ta avstand fra sin religiøse overbevisning for å få uttrykke seg i Norge. Det stemmer at al-Haddad har et syn på verden som er annerledes enn nordmenn flest, men det er han ikke alene om. Den store majoriteten av muslimer i verden er sunnimuslimer. De fleste meningene al-Haddad står for har det vært enighet om blant muslimske lærde helt fra Profeten (fred være med ham) sin tid til i dag. Al-Haddad sine meninger finner man belegg for i islams primærkilder, som er Koranen og Profeten (fred være med ham) sin forkynning og praksis av Koranens budskap.

Urimelig krav fra Lysbakken

Å kreve av en muslim at vedkommende må ta avstand fra det hans Profet (Guds sendebud til menneskeheten i muslimens syn) står for, blir veldig feil. Det kan sammenlignes med at jeg skal kreve av Audun at han må ta avstand fra grunnleggende verdier som det norske demokratiske samfunn er bygd opp på og som Audun er overbevist om er gode og sanne verdier. Å sette det som krav at en person må ta avstand fra sin Guds påbud og Profets praksis, for at vedkommende skal få uttale seg i det offentlige rom eller i det hele tatt få snakke til mennesker, blir absurd og helt bak mål.

Inkludere, ikke ekskludere

Om Lysbakken er uenig med al-Haddad sine meninger bør han møte al-Haddad, sitte sammen med han og utveksle sine synspunkt. Hvis vi ikke vil benytte oss av dialog og heller promoterer boikott, oppnår vi bare polarisering av samfunnet. Audun, som har vært Barne-, likestillings- og inkluderingsminister, ja «inkluderingsminister», bør faktisk jobbe for å inkludere, ikke ekskludere slik han har gitt uttrykk for i denne debatten.

Kan en liberal tolkning av norsk lov legitimere drap?

Audun, du kritiserer islam for å være imot homofili. Jeg er klar over at du ikke sier det direkte, men at du kritiserer de muslimer som praktiserer det du kaller for en bokstavtro tolkning av islam. Står det i norsk lov at det er forbudt å drepe, så er det forbudt å drepe ifølge norsk lov. En kriminell kan gjerne påstå at det er kun en bokstavtro tolkning av den norske lov og at han har en liberal tilnærming til loven som legitimerer drap. Både du og jeg ville sagt at dette ville vært helt absurd. Tydeligvis ser du det annerledes når det kommer til islams lov som er basert på Koranen og Profeten (fred være med ham) sin forklaring av Koranen. Men la oss være ærlige: Det er ingen reell forskjell ved dette aspektet. Det som står i Koranen og er forklart av Profeten (fred være med ham), det er islam. Det som står i den norske lov, og slik den norske lov er forklart av de som har utarbeidet den, det er den norske lov. Da hjelper det ikke om en kriminell som ikke vil følge loven, sier at han har en liberal forståelse av loven. Det samme gjelder i islam: Det holder ikke at en kriminell muslim mener at han har en liberal forståelse av islam, som legitimerer det Koranen eksplisitt sier er kriminelt.

Drøyt å si at islam er undertrykkende

Audun, du mener at flere av meningene som al-Haddad står for er feil, til og med sier du at de er barbariske. Du påstår at disse meningene er med på å undertrykke kvinner. Jeg synes det er drøyt av en tidligere likestillings- og inkluderingsminister, å si at islams verdier, slik praktisert av Muhammed (fred være med ham), er barbariske eller kvinneundertrykkende. Det kom ikke uforventet når det var Per Sandberg som kom med slik propaganda og enda drøyere utsagn, men fra en person av ditt kaliber var det meget skuffende.

Hva er rett og hva er galt?

Hva som er rett og hva som er galt er en subjektiv vurdering som mennesker kommer med, med mindre det finnes noen høyere makt som objektivt kan definere det. Ta homofili som et eksempel. For 100 år siden var akten av homofili ansett som en motbydelig akt som storsamfunnet viste stor forakt overfor. Senere ble det en akseptabel handling at en mann har analt samleie med en annen mann. I dag er det ansett som motbydelig å være imot denne akten som for 100 år siden ble ansett som motbydelig. Fra et helt objektivt perspektiv, hvem har rett? De som levde for 100 år siden var overbevist om at det de mente var riktig, de fleste nordmenn i dag er overbevist om at det de mener er rett i dag, virkelig er rett.

Hvorfor er det galt med incest og homofili er greit?

I dag mener folk flest at incest, altså at en bror og en søster, eller en far og en datter, som har samleie, er en motbydelig handling. Hva er garantien for at nordmenn om 100 år vil mene det samme? De samme argumenter som kan benyttes for å legitimere homofili kan benyttes for å legitimere incest! Om to voksne mennesker, en bror og en søster, vil ha samleie, hva er galt med det? Noen kan argumentere med at det gir unormale barn, men hva om de bruker prevensjon eller steriliserer seg? Hvordan kan man argumentere for at dette er galt og at homofili er legitimt? Begge handlinger bygger på kjærlighet og samtykke fra begge parter. Audun, om du ikke har noe å stå opp for, vil du falle for alt. Al-Haddad og muslimer generelt, vil ta avstand fra incest, på lik linje med at de tar avstand fra andre typer samliv utenfor ekteskap mellom mann og kvinne. Selv om samfunnet mener at det som tidligere var ansett som motbydelig, i dag er fantastisk, betyr ikke det at det faktisk er det. Den eneste objektive kilden til rett og galt, er Guds åpenbaring til menneskeheten, Koranen. Du for din del tror kanskje ikke på Gud eller at Koranen er Guds ord, men du må i det minste vise forståelse for at for de som tror at Koranen er fra universets Herre, vil denne veiledningen alltid være den beste.

Urimelig å kreve at muslimer må selge sin religion

Det er urimelig å kreve at muslimer må gi etter for ikke-muslimers press til å selge sin religion ved å ta avstand fra det de anser som Guds åpenbaring. På profeten Muhammed (fred være med ham) sin tid mente samfunnet rundt ham at det var riktig å begrave sine nyfødte jentebarn levende. Vår elskede Profet (fred være med ham) kunne ha anerkjent denne praksisen og lettere fått aksept for sin religion, men han kunne ikke inngå et slikt kompromiss. Det kunne han ikke fordi rett og galt er ikke basert på din, min eller samfunnets forståelse, det er basert på det Den Allmektige Herre av universet sier. Ut i fra din tankegang skulle Profeten (fred være med ham) vært nektet å tale til folket fordi han stod for meninger som var kontroversielle også i den tid, og det ble han. Det ble gjort mange tiltak for å forby Profeten (fred være med ham) å tale til folket, men sannheten penetrerte allikevel folkets hjerter og islam ble verdens nest største religion. Du har ingen objektiv målestokk for rett og galt, men det har vi, og denne kommer vi til å følge uavhengig av hva du eller noen andre sier. Du bør reflektere over dette. Kanskje det er du som en gang står alene og samfunnet vil forby deg å snakke den gang det blir kriminelt å være imot incest.

Avslutningsvis vil jeg poengtere at det er viktig å snakke med muslimer, ikke bare om dem. Islam er ikke basert på tabloid-media eller islamofobe nettsteder som Vepsen eller Rights. For å forstå islam må man søke informasjon fra de riktige kildene.