Integrering og integreringspolitikk

Vi er da gavmilde? Vi har moral?

Selvsagt kan man søke tilflukt i Norge, iføre seg burka, for så å bli nektet arbeid i burka eller selv velge ikke å arbeide, og likevel få permanent oppholdstillatelse etterfulgt av statsborgerskap. Alt annet ville være urimelig, ikke sant? Selvsagt burde enhver asylsøker som ikke lærer seg norsk, ei heller forstår en tøddel av det norske samfunnslivet og som aviser det norske verdigrunnlaget, også med rund hånd tildeles opphold og det røde passet. Alt annet ville være urimelig, ikke sant?

Hege Storhaug, HRS

Huff, nå er ekle Frp på banen igjen. Denne gangen med en lang inntørka matpakke med krav til ny asylpolitikk. Som Inga Marte Thorkildsen, statsråd for SV på integreringsspørsmål, så korrekt sier det: det er Frp som er skyld i integreringsproblemene vi har i dette landstrakte landet, for Frp er positiv til kontantstøtten som binder kvinnene til hjemmet. Derfor er Frp ”helt ute av fokus”. Det er altså tre herrer i Frp på Stortinget som har lagt frem listen med nye krav for Stortinget. Innvandringspolitisk talsmann Morten Ørsal Johansen, mener at asylsøkere som ikke vil følge norske regler skal nektes permanent oppholdstillatelse. Altså mener samme Ørsal Johansen at den dagen jeg ser meg nødt til å søke asyl i Pakistan så kan jeg ikke kle meg som i dag, te meg som i dag, og forvente at den pakistanske staten og landets befolkning forsørger meg fra dag én til jeg ligger under torva.

Det synes jeg er ikke bare er et umoralsk tankesett, det er fullstendig forkastelig, rett og slett.

Jeg spurte mitt pakistanske besøk (100 prosent pakistansk vare, altså statsborgere i Pakistan, bosatt der), hva de synes om Frp’s ”burkaforslag”. Svaret kom ganske kjapt: ”hvilken frihet er det disse kvinnene ønske seg i Norge? Er det ikke smartere å søke seg til et land der burka er gjengs vare for kvinner?”

Den eldste, i en vid sommerbukse, drar buksekanten sin over ankelen: ”er det så mye frihet kvinnen vil ha?” Buksa farer videre oppover leggen og stanser midtveis: ”er det så mye frihet?” Buksekanten dras videre opp til kneet: ”eller er det så mye frihet hun vil ha?” Så kom latteren.

Her er forslaget fra Frp, med mine korte kommentarer i parentes), der mange punkt er rett og rimelig, hvis man virkelig mener alvor med at det også følger plikter ved å kreve opphold og statsborgerskap i et nytt land.

•Stortinget ber regjeringen fremme de nødvendige forslag med sikte på å endre kravene til oppholdstid i Norge som grunnlag for permanent oppholdstillatelse fra 3 til 6 år (enig). •Stortinget ber regjeringen fremme de nødvendige forslag som reduserer utenlandske borgeres mulighet for permanent oppholdstillatelse i Norge hvis man er idømt fengselsstraff i minst 1 år, samt at det innføres karenskrav ved lovovertredelser av mindre alvorlig grad, som påtaleunnlatelse, betinget fengselsstraff eller ubetinget fengselsstraff som samlet ikke overstiger 1 år, behandlingsdom eller forvaringsdom (enig). •Stortinget ber regjeringen fremme de nødvendige forslag som fører til at utenlandske borgere som har forfalt gjeld til det offentlige, for eksempel tilbakebetalingspliktige ytelser etter lov om sosiale tjenester, forskuddsvis utbetalt barnebidrag, foreldrebetaling til barnehage, for mye utbetalt bostøtte mv. ikke blir berettiget permanent oppholdstillatelse (enig, med visse unntak, som alvorlig sykdom, eldre analfabeter som ikke har forutsetninger til å komme i arbeid). •Stortinget ber regjeringen fremme de nødvendige forslag som fører til at utenlandske borgere må ha vært i heltidsarbeid i 2,5 av de siste 3 år, som ikke i mer enn 6 måneder i løpet av de siste 3 år har vært arbeidsledig og ikke ha mottatt sosiale ytelser eller liknende i henhold til lov om sosiale tjenester og introduksjonsloven, for å være berettiget permanent oppholdstillatelse (enig, med visse unntak, som alvorlig sykdom, eldre analfabeter som ikke har forutsetninger til å komme i arbeid) . •Stortinget ber regjeringen fremme de nødvendige forslag som fører til at utenlandske borgere må ha underskrevet en erklæring om integrasjon og aktivt medborgerskap, eller på andre måter tilkjennegitt aksept for innholdet av den for å være berettiget permanent oppholdstillatelse (enig). •Stortinget ber regjeringen fremme de nødvendige forslag som fører til at utenlandske borgere skal ha gjennomført og bestått prøve i Norsk 2, eller tilsvarende eller høyere nivå, for å være berettiget permanent oppholdstillatelse (enig, med visse unntak, som alvorlig sykdom, eldre analfabeter som ikke har forutsetninger for å lære seg særlig godt norsk). •Stortinget ber regjeringen fremme de nødvendige forslag som fører til at utenlandske statsborgere som utviser et aktivt medborgerskap i Norge gjennom aktiv deltakelse i frivillig eller annen virksomhet i mer enn 1 år, tilgodeskrives dette i forhold til søknad om permanent oppholdstillatelse (enig, med unntak av alvorlig sykdom). •Stortinget ber regjeringen fremme de nødvendige forslag for å innføre et belønningssystem for å målrette integreringen av utenlandske borgere og sette en god standard for integrasjon for å kunne få permanent oppholdstillatelse i Norge (enig med visse unntak, som alvorlig sykdom, eldre analfabeter som ikke har forutsetninger for god integrering). •Stortinget ber regjeringen fremme de nødvendige forslag som fører til at familiegjenforening av utenlandsk borger med utenlands boende ektefelle/samboer og/eller barn, forutsetter etterlevelse av de vilkår som foreslås lagt til grunn for innvilgelse av permanent oppholdstillatelse i h t forslagene 1—7 i dette representantforslag (enig, med visse unntak, som alvorlig sykdom, og eldre analfabeter med ektefelle i opprinnelseslandet).

•Stortinget ber regjeringen fremme de nødvendige forslag som fører til at personer som kommer til landet gjennom familieinnvandring ikke innrømmes rett til ytterligere familiegjenforening.