Statistikk

Oslo 2040 eller 2025?

I 2040 vil nesten halvparten av Oslos befolkning enten være innvandrer eller barn av to innvandrerforeldre. Det viser ny forskning fra SSB. SSB har lagt seg på mellomalternativet i fremskrivningen, som er godt under den faktiske innvandringen de siste årene som har slått høyalternativet hvert eneste år nå. I tillegg holder SSB 3. og 4. generasjon utenfor statistikk over innvandrerbefolkningen. Dette betyr at HRS sitt anslag på at nordmenn blir i mindretall i Oslo på midten av 2020-tallet er mer realistisk.

Hege Storhaug, HRS

Statistisk sentralbyrå klassifiserer barn født i henteekteskap, der den herboende forelder er født i Norge, som norsk. Dette er en politisk avgjørelse fra byråets side. Til tross for at den faktiske innvandringen har vært høyere enn det som regnes som høyalternativet i SSBs befolkningsfremskrivning de siste årene, legger SSB seg igjen på det lavere mellomalternativet. I høyalternativet vil SSBs kategori ”innvandrerbefolkningen”, utgjøre 47 prosent av Oslos befolkning i 2014. I høyalternativet er anslaget 56 prosent, skriver Dagbladet.I det mest «nøkterne» anslaget vil Oslos innvandrerbefolkning mer enn doble seg frem mot 2040, til 380 000 personer.

Det er i rapporten «Regional framskrivning av antall innvandrere 2011-2040», skrevet av demografiekspert Inger Texmon, de nye tallene kommer fram. Anslagene er gjort for hele landet, og SSB slår fast at det rundt de store byene kan bli «svært rask vekst» i innvandrerbefolkningen i åra som kommer. Om lag sju av ti av innvandrerbefolkningen vil ha bakgrunn fra land utenfor EU/EØS-området.SSB gjør imidlertid oppmerksom på at anslagene bare vil slå til dersom utviklingsmønsteret forblir det samme som i dag.

Allerede foreliggende tall

I redegjørelsen for det faglige grunnlaget opplyser SSB at forutsetningene er de samme som for de omfattende befokningsframskrivingene fra 2011 når det gjelder variabler som fruktbarhet, dødelighet og samlet inn-/utvandring. Videre bygger de regionale og fylkesvise forskjellene i utvandring, innenlands flytting og innvandring på tall samlet inn i perioden 2006-2010.SSB opererer med tre ulike scenarioer, – lav-, mellom- og høyalternativet, hvorav mellomalternativet anses som langt mer sannsynlig enn de to andre.Det er melllomalternativet som viser at andelen innvandrere i Oslo går opp fra 28 til 47 prosent i løpet av 30 år. Høyalternativet gir 56 prosent, mens lavalternativet gir 40.Det mest nøkterne anslaget regner altså med at antallet innvandrere i hovedstaden fram mot 2040 stiger fra 170 000 til 380 000 personer.

3-4 ganger så mange

Også i landet som helhet øker innvandrerbefolkningen sterkt. Ifølge SSBs klassifisering stiger andelen fra 12 til 24 prosent – målt i antall personer en økning på 600 000 til 1,5 millioner innbyggere.SSB gjør oppmerksom på at enkelte regioner som i dag har relativt lav innvandrerbefolkning, som Sandnes og østlige deler av Akershus, samt industribyer i Østfold og Buskerud, vil kunne få en økning som tilsvarer 3-4 ganger dagens nivå. Lavest vekst vil Nord-Norge få.Byrået redegjør videre for fordelingen mellom de ulike gruppene innvandrere, ut fra opprinnelsesland. De slår fast at gruppa som i dag utgjør flertallet av innvandrerne, dvs. de som verken kommer fra Vesten eller et østeuropeisk EU-land, andelsmessig vil ha liknende posisjon som i dag. Tilveksten av ikke-vestlige, iberegnet østeuropeiske, innvandrere forventes å bli stor.SSB understreker at rapporten har store usikkerhetsmomenter når det gjelder framtidsanslagene. Bl.a. forutsettes det at mønsteret for innvandrernes flyttinger innenlands blir som i «den observerte perioden», dvs. 2006-2010.