Politikk

Klage på Lysbakkens lek med pengebingen

HRS har nå sendt klage til Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), som er vårt klageorgan, grunnet Lysbakken og BLDs budsjettbehandling av oss. Vi mener budsjettbehandlingen bryter med flere forvaltningsreglement. Klagen er gått i kopi til Riksrevisjonen, Sivilombudsmannen og Stortingets Kontrollkomité.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Integrerings- og mangfoldsavdelingen
Att: Ekspedisjonssjef Barbro Bakken
Pb 8036 Dep
0030 OSLO

Vår ref:2/a/rik Dato: 29. februar 2012

Klage vedrørende behandlingen av Human Rights Service (HRS) i tilknytning til post 71 i Prop. 1 S, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) for 2012

HRS viser til at vårt driftstilskudd for 2012 ble drastisk kuttet, fra kr. 1 835 000 (avkortet til 173 840 000 da såkalt driftsoverskudd utløste krav om tilbakebetaling, kommer tilbake til dette under) til kr. 900 000 for 2012.

Til dette vil vi først bemerke: Vi er inneforstått med at det drastiske kuttet av vårt tilskudd for 2012 handler om et politisk ønske, men vi mener dette er gjort på en ureglementert måte og ikke i tråd med god forvaltningsskikk.

Som BLD er kjent med, jamfør statsråd Audun Lysbakken sitt svar på skriftlig spørsmål fra Håkon Haugli,[1] har HRS i et eget notat tatt opp denne saken med representanter i Kommunalkomiteen (vedlagt her, vedlegg 1). Våre innvendinger mot prosessen fremkommer i notatet. I denne klagen vil vi imidlertid fokusere på følgende:

Prosessen

Ett så drastisk kutt av budsjettet for en organisasjon får store konsekvenser, både hva gjelder diverse avtaler som er inngått, som kontorleie og lignende, og knyttet til personalansvar. Vi finner det således meget kritikkverdig at et vedtak som har så store konsekvenser for oss, ikke ble gjort kjent for oss innen det er et faktum (fremleggelsen av statsbudsjettet).

Vi finner det heller ikke formidlende at ekspedisjonssjef i BLD, Barbro Bakken, ringer daglig leder i HRS, Rita Karlsen ca. 15.minutter før et bebudet møte i BLD, der vi skal blir presentert fordelingen for post 71, kap. 821, og forteller om det drastiske kuttet som hun ”mener er riktig vi vet før møtet finner sted”. I denne samtalen spurte Karlsen for øvrig om grunnen til dette drastiske kuttet, men fikk beskjed om at det ville vi bli gjort kjent i møtet.

I møtet, ledet av statssekretær Henriette Westrin (SV), fikk vi imidlertid ikke vite annet enn at BLD ”ønsket inn nye stemmer” og at de således hadde fordelt ”midlene så godt de kunne”. Til dette vil vi påpeke at det kun var HRS som fikk et slikt drastisk kutt, mens andre, for eksempel Antirasistisk senter, fikk økt støtten fra 1 700 000 kroner til 2 175 00 kroner.

Tilstede i dette møtet var også to nye organisasjoner, LIM og avisen Utrop (en avis altså, ikke en organisasjon), som ikke tidligere har fått midler over denne posten, men som ble tilgodesett med kr. 500 000 hver for 2012. Dette tyder på at det har vært kontakt med disse ”organisasjonene” i forkant, og vi finner det således enda merkeligere at ikke det ble tatt kontakt også med oss på forhånd.

Usaklig forskjellsbehandling 

Vi har for øvrig fremdeles ikke fått noen begrunnelse for det drastiske kuttet i vårt driftsbudsjett, og vil påpeke at vi heller aldri har mottatt noen informasjon, klager eller lignende verken fra BLD eller tilskuddsforvalter (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi) om at man har vært misfornøyd med vårt arbeid. Vi har således heller ikke hatt noen muligheter til å forutse og forberede et slikt drastisk kutt.

Vi mener oss således utsatt for usaklig forskjellsbehandling, og viser i denne sammenheng til det ulovfestede forvaltningsrettslige likhetsprinsippet som skal forhindre at noen utsettes for en forskjellsbehandling som mangler saklig grunn eller virker vilkårlig, urimelig eller urettferdighet (mer utdypet i notatet i vedlegg 1).

”Driftsoverskudd”

Vi reagerer også på at den nye tilskuddsordningen som er innført for 2012 (som direkte driftsstøtte, uten søknad og uten klageadgang), ikke har fått noen andre konsekvenser enn at vårt budsjett er over halvert samt at to nye organisasjoner er tatt inn.

I tilsagnsbrevet for 2012 fremkommer det at vi er underlagt de samme kriterier som etter gammel ordning.

Vi har selvsagt full forståelse for at tilskudd skal underlegges kontroll og oppfølging, men en skulle jo tro at en innføring av en ny ordning har en målsetting som ville synliggjøres i forvaltningen av ordningen. Ikke minst reagerer vi på at vi tilnærmet ”straffes” for å få inn private midler, idet det kreves tilbakebetaling av såkalt driftsoverskudd (som i realiteten blir en avkortning av tilskudd hvis en får inn private midler).

Vårt regnestykke (vedlagt, vedlegg 2, der vi har synliggjort regneeksempel og e-post korrespondanse mellom IMDi og vår regnskapsfører), viser at vi kun får beholde 16 – 20 prosent av de private midlene vi tar inn (opp mot 200 000). Vår vurdering er at HRS er en av de få, om kanskje ikke den eneste, som får inn private midler (av en viss størrelsesorden) og at dette brukes mot oss. Samtidig stiller vi spørsmål ved om denne praksisen med tilbakebetaling/avkortning kan fortsette som før, nå når ordningen er direkte driftstilskudd?

Vi ber departementet merke seg at vi har fått ny adresse, jf. brevhodet.

Med hilsen
Human Rights Service v/

___________________
Rita Karlsen, Daglig leder

2 vedlegg.

Kopi med vedlegg: Riksrevisjonen, Sivilombudsmannen og Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité

[1] Håkom Haugli i spørretimen