Innvandring

Ny innvandringsrekord – igjen

Det er like før Norges befolkning runder 5 millioner. Dette tilskrives først og fremst nok en innvandringsrekord i år, sammen med at fødselsraten øker. Innen utgangen av dette året har Norges befolkning økt med 65 000 personer, som tilsvarer 1,3 prosent av dagens befolkning. Dette er en økning på nesten 6 000 personer fra forrige rekordår i 2009. Det ligger åpent i dagen at presset på infrastrukturen blir voldsom i årene som kommer.

Hege Storhaug, HRS

Innvandringsoverskuddet utgjør totredjedeler av den rekordhøye befolkningsveksten, mens en tredjedel knyttes til fødselsoverskuddet. På midten av 1990-tallet utgjorde fødselsoverskuddet 70 prosent av den årlige befolkningsveksten. SSB forteller http://www.ssb.no/folkber/ at man må tilbake til 1974 for å finne like høyt fødselsoverskudd som i dag.

Dette er altså samme SSB som for en tid tilbake langt på vei mente at demografi er uinteressant

Det vil bu om lag 4 923 000 personar i Noreg ved årsskiftet. Folketilveksten for 2010 blir då på mest 65 000 personar, eller 1,3 prosent.

Ein folketilvekst på mest 65 000 er den høgaste som nokosinne er registrert. Dette er 2 700 høgare enn i det førre toppåret i 2008, og 5 800 høgare enn i 2009. Snautt ein tredel av folketilveksten vil kome på grunn av fødselsoverskot, medan noko meir enn to tredelar kjem frå innflyttingsoverskotet frå utlandet. Til samanlikning utgjorde fødselsoverskotet på midten av 1990-talet rundt 70 prosent. Ei nettoinnvandring frå utlandet på 44 500 vil vere den høgaste som nokosinne er registrert, 1 100 høgare enn i 2008. Eit fødselsoverskot på 20 500 vil vere om lag like stort som førre året, og før det må ein attende til 1974 for å finna høgare tal.

Oslo vokser med 12 600 personer, Bergen med 4 200 og Trondheim med 2 700 personer.

Folketilveksten i dei store byane og sentrale områda held fram. Oslo veks med 12 600 personar, Bergen med 4 200 og Trondheim med 2 700. I Rogaland veks folketalet særleg mykje i Stavanger og Sandnes samt i kommunane på Jæren, som samla veks like mykje som Stavanger. Byar i Aust-Agder, som Lillesand og Arendal har høg folketilvekst og det same gjeld fleire av kommunane i fylket. Fleire kommunar på Romerike i Akershus, som Skedsmo, Ullensaker, Gjerdrum og Eidsvoll veks mykje i prosent, medan mange kommunar i Nord-Noreg i prosent tapar forholdsvis mykje av folketalet.