Islam

Assimilering eller borgerkrig

”I det ene europeiske landet etter det andre taler befolkningsutviklingen sitt tydelige språk: i 2020 vil 15 prosent være muslimer. I 2050 – pluss/minus noen år – vil 50 prosent være muslimer. Spørsmålet da er om de europeiske samfunnene fortsatt skal være frie, likestilte samfunn basert på individuelle rettigheter og politisk demokrati, eller om de skal bli preget av gruppetenkning, sterke spenninger og kanskje borgerkrigstilstander, slik vi ser det i mange muslimske land i dag.” Dette sier Ayaan Hirsi Ali til Aftenposten i forbindelse med lanseringen av boken ”Nomade”.

Hege Storhaug, HRS

Hvis du ikke har lest Ayaan Hirsi Alis nye bok Nomade, ja, da har du noe å se frem til. I boken hevder hun blant annet at undertrykking av muslimske jenter og kvinner er det største hinderet for integrering av muslimer i Europa. Hun sier innledningsvis: ”Islam knekker jenters vilje. Når jentene når menstruasjonsalderen, er de blitt stumme. De er oppdratt til å bli underdanige roboter som må tjene i husholdningen med vask og matlaging. Det forventes av dem at de godtar sin fars valg av ektefelle, og etter bryllupet må de vie seg til ektemannens seksuelle nytelse og føde mange barn. (…). ”Et fåtall klarer å stake ut sin egen vei, slik jeg gjorde.”

Hirsi Ali definerer videre mangel på evne til å håndtere penger og vold som hovedhindre for integrering: ”Det islamske synet på kreditt og gjeld, sammen med de muslimske kvinnenes manglende opplæring i økonomiske anliggender, betyr at de fleste nye innvandrere kommer til Vesten helt uforberedt på den forvirrende mengden av muligheter og plikter som det moderne forbrukssamfunnet byr på. (…). I tillegg kommer volden, som er et iboende trekk ved så mange muslimske land – fra kvinnemishandling til en uopphørlig lovprisning av hellig krig. (…). Disse tre hovedhindringene for å integrere mennesker som min egen familie, kan oppsummeres med tre ord: sex, penger og vold.”

Deretter tar hun for seg vestens feminister og fillerister dem for sviket overfor muslimske jenter og kvinner, ikke ulikt hva jeg selv har gjort, eksemplifisert med Dagbladets ”feminister”. Samtidig fremhever Hirsi Ali kristendommens kjærlighetsbudskap: ”Kjærlighetens og toleransens kristendom forblir et av Vestens mektigste mottrekk mot islams hat og intoleranse. Forhenværende muslimer finner skikkelsen Jesus Kristus mer tiltrekkende og human enn Muhammed, islams grunnlegger.”

Til Aftenposten i dag (ikke på nettet), sier Hirsi Ali at Europa nå har ”få år på seg til å sluse den muslimske minoriteten inn i det moderne samfunnet. Gjør man det ikke nå, kan situasjonen fort bli kritisk,” mener hun. Hun sier videre rett ut at ”selve de idealer som Vestens samfunn bygger på, nemlig Opplysningstidens idealer, (kan) stå for fall”. Hun refser Vesten for ikke å våge ”å utfordre de middelalderske forestillingene som dominerer de islamske samfunnene”.

Ayaan Hirsi Ali jobber for den amerikanske liberalkonservative tenketanken American Enterprise Institute (AEI) etter at hun flyttet fra Nederland i 2006. Hennes liv som nomade – oppvekst i Somalia, Kenya og Saudi-Arabia, har antakelig opphørt med bosettingen i USA. Erfaringene nomadelivet har gitt henne, burde være et skattekammer integreringsmessig for Europas politikere. Utfordringen for det brede politiske spekteret er dog å våge å ta innover seg den brutale virkeligheten Hirsi Ali beskriver, og derav gripe til realpolitiske løsninger.

Hirsi Ali varsler mulig borgerkrigstilstand i Europa. Da er spørsmålet: hvordan unngå et slikt scenario?

”Den eneste løsningen er at muslimene oppgir sin klan- og stammetenkning og blir fullstendig assimilert inn i europeiske samfunn. Tanken om det såkalte flerkulturelle samfunnet må oppgis, slik den tyske forbundskansler Angela Merkel nylig slo fast. For å få dette til, må vi frigjøre de muslimske kvinnene fra deres ektemenns, fedres og mannlige familiemedlemmers makt. Blir de muslimske kvinnene frigjort, vil man knekke det muslimske patriarkatets fremste bastion, nemlig kontrollen over kvinnene.”

Videre slår hun fast dette faktumet:

”Vestlige feminister burde her hatt en hovedoppgave, men dessverre har de sviktet grovt. Problemet er at muslimene kom til Europa da den multikulturelle tenkningen var på et sterkeste. Muslimer ble mer eller mindre definert på linje med de svarte i USA. Da den muslimske mannen i Europa krevde rett til kulturelt selvstyre – deriblant å behandle muslimske kvinner innen familien som annenrangs mennesker – ble dette respektert av den liberale intelligentsiaen i Vesten.”

Så til et nøkkelspørsmål: kan islam bli en integrert del av Vesten?

For det første har islam i en ekstrem grad konservert tenkning til det førmoderne patriarkalske stammesamfunnet, slik det eksisterte i Arabia på 600-tallet. For det andre legger religionen ensidig vekt på et hinsidige, altså på hva som skjer etter døden. Denne dødskultusen trekker tankene bort fra hvordan samfunnet kan forbedres her og nå, sier hun. – Endelig er det slik at muslimer skuer tilbake til islams storhetstid, da de regjerte et imperium fra India til Atlanterhavet. At imperiet gikk under, skyldes islams fiender, hevder de, og påtar seg en destruktiv offerrolle. Til sammen er dette tre element som jeg tror har vært avgjørende for at mesteparten av den islamske verden er hektet av den moderne utviklingen.”

Et nytt nøkkelspørsmål: vil ikke moderne tolkning av koranen modernisere islam?

Problemet er at to sterke krefter innen den muslimske verden er absolutt bokstavtro: det gjelder herskerne i de arabiske land, og det gjelder de ytterliggående fundamentalistene. De som hevder at man kan tolke seg bort fra de vanskelige kapitlene i koranen, blir møtt med massiv motstand fra begge disse mektige kreftene. Muslimene er dessuten oppdratt til, fra de er ganske små, å tro uten forbehold på det Allah og det hans profet Muhammed sier. Når koranen utvetydig legitimerer vold mot annerledes troende og klart slår fast at en kvinnes vitneutsagn er verdt halvparten av en manns, er det ikke noe man kan omfortolke uten å få både Allah og hans profet til å fremstå som meningsløse figurer. Den såkalte nytolkningen havner i en blindgate.”

Av dette kan man utlede at Hirsi Ali mener islam ikke hører hjemme i en moderne og human verden.

Nå i ettermiddag på nettet: Aftenposten: Vestens idealer står i fare. Ayaan Hirsi Ali: Assimilering eller borgerkrig.