Statistikk

MENINGSMÅLING: Burka deler Norge

En fersk undersøkelse fra Scentio for HRS avdekker at et flertall av FrP’s og Høyres velgere ønsker forbud mot ansiktstildekking i det offentlige rommet. Ap er delt på midten. Undersøkelsen avdekker også at det er større motstand mot utstyr som niqab og burka i Norge enn i Danmark og Sverige.

Bør ansiktstildekning, blant annet såkalt burka og niqab, forbys ved lov i det offentlige rom i Norge?

Etter meningsmålinger i land som Storbritannia og Italia som avdekket at rundt 70 prosent ønsker å forby heldekkende ansiktsslør som burka og niqab, samt opphetede burkadebatter i Frankrike og Danmark, ønsket HRS å få testet hva folk i Norge, Sverige og Danmark mente om et slikt lovforbud.

I undersøkelsen fra Norge, utført av Scentio Research med et utvalg på 1.000 personer, fremkommer det at Norges befolkning deler seg omtrent på midten. Det er et flertall på 49 prosent som er mot forbud, mens 45 prosent ønsker forbud. 6 prosent er usikre.

Det utspiller seg derimot markante forskjeller hva gjelder respondentenes politiske tilknytning og holdning til ansiktstildekking. For dem som ville stemt FrP eller Høyre om det var stortingsvalg, er det et flertall som ønsker forbud mot ansiktstildekking i det offentlige rom. Hele 71 prosent av FrP-ere ønsker et forbud, mens 62 prosent av Høyres velgere ønsker det samme.

Arbeiderpartiet er delt på midten, med 46 prosent både for og imot. Delt er også Sp’s velgere, med 48 prosent for forbud og 46 prosent mot. Delt er også de som enda ikke har bestemt seg for hvilket parti de vil stemme på, der 47 prosent støtter forbud mens 49 prosent er mot (utgjør 137 av respondentene i utvalget).

De som helt sikkert ikke støtter et forbud mot ansiktstildekking, er partiet Rødt. Hele 96 prosent er mot forbud, mens 4 prosent er for (de utgjør derimot bare 16 respondenter i utvalget). Også «andre partier» har et overveldende flertall mot forbud, men disse utgjør bare 9 respondenter i utvalget. Mer interessant er SV, der hele 79 prosent er mot forbud, mens 20 prosent er for. Også i KrF er motstanden stor, der 62 prosent er mot forbud, mens 35 prosent er for.
Hva gjelder kjønn, sier 49 prosent av både kvinner og menn nei til forbud, mens 47 prosent av mennene sier ja, mot 44 prosent av kvinnene. 5 prosent av mennene sier de ikke vet, mot 7 prosent av kvinnene.
Det fremkommer også av tallmaterialet at det er de yngste mennene, og særlig de yngste kvinnene, det vil si de under 40 år, som i minst grad støtter forbud. 66 prosent av kvinnene under 40 år sier nei til forbud, mens 29 prosent sier ja. For menn i samme aldersgruppe sier 60 prosent nei, og 36 prosent ja. Bildet endrer seg for gruppen over 40 år. Da sier 55 prosent av både menn og kvinner ja til forbud, mens 41 prosent av mennene sier nei, mot 37 prosent av kvinnene.Det er heller ingen tvil om at alder spiller inn på hvordan man tolker kvinner som dekker ansiktet i offentligheten. Jo yngre, jo mer ”liberal”. Bare 29 prosent av dem under 30 år vil ha et forbud, mens 66 prosent sier nei til forbud. I andre enden av skalaen, de over 60 år, ønsker 62 prosent forbud, mens 33 prosent sier nei.

Hva gjelder bosted er det størst motstand mot forbud i Midt-Norge, der 52 prosent er mot forbud mens 40 prosent er for. Men her er det også størst usikkerhet med 8 prosent. Det er 51 prosent motstand mot forbud i Nord-Norge, men her er 47 prosent for et forbud. 50 prosent motstand mot forbud er det både på Sørlandet og Oslo/Akershus, men mens 48 prosent av sørlendingene støtter forbud gjør 42 prosent i Oslo/Akershus det samme. Bare på Østlandet er det flertall for forbud, med 49 prosent for og 46 prosent mot, men her sier 6 prosent at de ikke vet.
Når det handler om by eller land, representerer Oslo og landsbygda det motsatt av hverandre. For mens det i Oslo er 39 prosent som sier ja til forbud og 53 prosent som sier nei, samt 8 prosent som ikke vet, er det nøyaktige samme på landsbygda, men motsatt: 53 prosent sier ja til forbud, 39 prosent sier nei og 8 prosent vet ikke. Trenden synes å være at jo tettere bosted, jo mindre støttes et forbud.
Undersøkelsen avdekker også at det er flere i Norge enn i Danmark og Sverige som ønsker forbud mot ansiktstildekking i det offentlige rom.
Sentrale resultat for Danmark er:

· 37 prosent av befolkningen ønsker forbud, mens 56 prosent sier nei til forbud. 7 prosent vet ikke.

· Menn er mer positive til forbud enn kvinner.

· Yngre er mer negative til forbud enn eldre (30 prosent mot 50 prosent). Kun 13 prosent av kvinner under 40 år vil ha forbud, mens blant kvinner og menn over 40 år er tallene henholdsvis 40 og 50 prosent.

· De med minst skolegang er dobbelt så positive til forbud enn de med høy utdannelse.

· 42 prosent av innbyggerne i København ønsker forbud. Københavnerne og folk i landsbyer (under 5 000 innbyggere) er mest innstilt på forbud.

Sentrale resultat for Sverige:

· 32 prosent sier ja til forbud, mens 51 prosent sier nei til forbud. 17 prosent vet ikke.

· Menn er mer positive til forbud enn kvinner.

· De over 60 år er tre ganger mer innstilt på forbud enn de under 30 år (15 prosent mot 48 prosent).

· Kvinner under 40 år scorer lavest når det gjelder forbud: 11 prosent sier ja til forbud, mens 47 prosent av menn over 40 år og 37 prosent av kvinner over 40 år vil ha forbud.

· De med minst utdannelse er sterkere tilhengere av forbud enn de med høyere utdannelse.

· Motstanden mot forbud er sterkere i Stockholm enn i andre mindre byer.