Statistikk

Et nytt Drammen innvandret i 2009

Statistisk sentralbyrå (SSB) sin befolkningsstatistikk viser at det kom drøyt 65 000 nye innvandrere til Norge i løpet av 2009. Til sammenlikning var det 62 000 innbyggere i Drammen. I løpet av de fire siste årene (2006-2009) har det kommet 240 000 innvandrere til Norge. Dette tilsvarer fire ganger Drammen sin befolkning, eller omtrent hele befolkningen i Bergen.

Innvandringen sitt store omfang illustreres også av at det for tredje år på rad var flere nye innvandrere (65 200), enn nyfødte (61 800). Det var likevel enn nedgang i antall innvandrere i forhold til 2008. Og for første gang siden 2002, var det en nedgang i nettoinnvandringen. Til tross for dette var både bruttoinnvandringen og nettoinnvandringen (innvandring minus utvandring) i løpet av 2009, den nest høyeste som noen gang er registrert i Norge.

Statistikken viser samtidig at innvandringen utgjorde 2/3 deler av befolkningsveksten i Norge i 2009, som for øvrig er den nest største befolkningsveksten (59 000) som noen gang er registrert i Norge. Samtidig var fruktbarheten (SFT) på ”hele” 1,98 barn per kvinne. Fra 2002 har fruktbarheten økt med ¼ barn per kvinne. En fruktbarhetsrate på 1,98 er bare ubetydelig lavere enn reproduksjonsnivået som ligger på 2,06 barn per kvinne, og Norge er blant landene i Europa med høyeste fruktbarhet.

Selv om polakker fortsatt var den største innvandringsgruppen med en nettoinnvandring på 6 900, var det samlet sett en klar nedgang i innvandrere fra Øst-Europa. Samtidig var det en økning i innvandrere fra Afrika, hvor innvandrere fra Eritrea (1 654) og Somalia (1 164) var de største gruppene. Antall nettoinnvandrere fra Afrika og Asia var det høyeste som er registrert med i alt 12 600 personer.

Norge har høyest innvandring i Skandinavia

Som tabell 1 (under) viser har Norge den høyeste innvandringen i Skandinavia, sett i forhold til folketallet. Mens bruttoinnvandringen til Norge i løpet av 2009 utgjorde hele 1,4 prosent av landets befolkning, var tilsvarende tall for Sverige og Danmark henholdsvis 1,1 og 1,2 prosent.

Nettoinnvandringen i Norge og Sverige var like store (0,8 prosent), mens denne bare var halvparten så stor i Danmark (0,4 prosent). Dette skyldes at Danmark har en langt større utvandring enn Norge og Sverige. Norge var trolig det landet i Europa som hadde den høyest innvandring i løpet av 2009, sett i forhold til folketallet.

Norge

Sverige

Danmark

Bruttoinnvandring

65 186

102 280

67 161

Nettoinnvandring

38 637

63 040

22 287

Befolkning 1.1.2009

4 799 252

9 256 347

5 511 000

Bruttoinnv. i % av bef

1,4 %

1,1 %

1,2 %

Nettoinnv. i % av bef

0,8 %

0,8 %

0,4 %

Tabell 1. Oversikt over innvandring og utvandring i Norge, Sverige og Danmark i 2009. Kilde: Statistisk sentralbyrå, Statistiska centralbyrån og Danmarks statistikk

Men selv om Norge har hatt noe større innvandring, i forhold til folketallet, enn Sverige viser tabell 2 (under) at Sverige har mer innvandring fra ikke-vestlig land. Dette illustreres av at det i Sverige var flest nye innvandrere fra Irak (8 641) og Somalia (6 603), mens det i Norge var flest nye innvandrere fra Polen (6 873) og Sverige (2 929). På topp fem-listen i Sverige var fire av fem land ikke-vestlige (unntatt Polen), mens det samme gjaldt for ett land i Norge (Eritrea). Og mens åtte av 10 av landene på topp ti-listen i Sverige hadde ikke-vestlig bakgrunn, gjaldt dette for fem av 10 land i Norge.

Norge

Sverige

1

Polen (6 873)

Irak (8 641)

2

Sverige (2 929)

Somalia (6 603)

2

Litauen (2 629)

Polen (4 048)

4

Tyskland (1 853)

Kina (3 015)

5

Eritrea (1 654)

Thailand (2 891)

6

Afghanistan (1 264)

Iran (2 427)

7

Island (1 264)

Tyrkia (1 704)

8

Statsløs (1 181)

Tyskland (1 591)

9

Thailand (1 167)

Pakistan (1 488)

10

Somalia (1 164)

Afghanistan (1 302)

Tabell 2. Nettoinnvandring i Norge og Sverige i 2009, fordelt etter landbakgrunn. Kilde: Statistisk sentralbyrå og Statistiska centralbyrå

Rekordhøy innvandring til Sverige mitt i den økonomiske krisen

Innvandringen til Sverige har aldri tidligere vært høyere enn i 2009, med over 102 000 nye innvandrere. Som også SCB skriver er det et paradoks at den rekordhøye innvandringen har skjedd midt i den dype økonomiske krisen i Sverige. Arbeidsledigheten i Sverige er på 9,4 prosent (458 000 ledige) og ungdomsarbeidsledigheten (15-24 åringer) er på hele 29 prosent. Samtidig har BNP i Sverige falt med 5 prosent det siste året, og vil i år bli forbigått av Norges BNP.

Da er det kanskje ikke så rart at den gruppen i Sverige som hadde klart størst nettoutflytting i 2009 var svenskene selv – og mange kom til Norge. I fjor tilsvarte nettoutflytting av svensker fra Sverige hele 2 747 personer.

Tallene finner du her:

Norge

Sverige

Danmark