Statistikk

Fortsatt økende ledighet

Den registrerte arbeidsledigheten blant bosatte innvandrere gikk opp fra 4,6 prosent i august 2008 til 7,5 prosent i august 2009. I resten av befolkningen gikk den registrerte ledigheten opp fra 1,5 til 2,5 prosent. Den relative veksten var omtrent den samme i begge grupper.

I alt var 20 153 bosatte innvandrere registrert ledige i 3. kvartal 2009. Dette er 9 000 flere enn i 3. kvartal året før. Innvandrere fra EU-land i Øst-Europa sto for en tredjedel av denne tilveksten. Totalt utgjorde bosatte innvandrere 26 prosent av de i alt 77 100 registrerte ledige.

Arbeidsledigheten er spesielt høy blant innvandrere med bakgrunn fra Afrika som hadde en registrert arbeidsledighet på hele 14,2 prosent. Arbeidsledigheten er imidlertid også høy blant innvandrere med bakgrunn fra Asia og Øst-Europa som hadde en arbeidsledighet på henholdsvis 9,0 og 8,3 prosent. Til sammenlikning var arbeidsledigheten blant personer med norsk bakgrunn 2,5 prosent. Det betyr at arbeidsledigheten blant personer med bakgrunn fra Afrika er mer enn fem ganger høyere enn blant de med norsk bakgrunn, mens arbeidsledigheten er mer enn tre ganger høyere blant dem med bakgrunn fra Asia og Øst-Europa.

SSB