Statistikk

Ikke-vestlige økt 41 ganger mer enn norske

Fra 1998 til 2008 økte den ikke-vestlige befolkningen 41 ganger mer enn den norske befolkningen, viser tall fra SSB. I fjor overgikk for første gang andelen nye innvandrere andelen nyfødte i Norge.

Hege Storhaug, HRS

Den ikke-vestlige befolkningen (som inkluderer 1. og 2. generasjon) økte fra 121 142 personer i 1998 til 246 534 i 2008. Dette tilsvarer en vekst på 103,5 prosent. Tilsvarende tall for den norske befolkningen viser en økning på 104 663 personer til i alt 4 277 557 i 2008, eller en økning på 2,5 prosent.

Dette tilsier at den ikke vestlige befolkningen har økt 41 ganger mer enn den norske de siste 10 årene.

Først til våren kommer SSBs befolkningsstatistikk for 2008. Tall fra 2007 viser også en formidabel vekst i den ikke-vestlige befolkningen. I løpet av 2007 vokste den ikke-vestlige befolkningen med i alt 16 306 personer, noe som tilsvarer en årlig vekst på 7,1 prosent. Tilsvarende vekst for de som har norsk landbakgrunn var 11 741, eller en vekst på i underkant av 0,3 prosent.

Det betyr at siste år som vi har statistikk for, var veksten i ikke-vestlige innvandrere mer enn 25 ganger sterkere enn veksten i den norske befolkningen.

SSBs tabell over ”Folkemengde og innvandrebefolkningen, etter landbakgrunn. 1970 – 2008”, viser hvordan innvandringsmønsteret har endret seg radikalt:

I 1970 hadde vi 3 549 ikke-vestlige innvandrere, kontra 26 548 fra Norden. Ikke-vestlige utgjorde 0,6 prosent av innvandrerbefolkningen den gang, mens de nordiske utgjorde 44,8 prosent. I 1980 er tallene 22 382 ikke-vestlige mot 31 210 nordiske, henholdsvis 23,5 prosent mot 32,8 prosent nordiske innvandrere av den totale innvandrerbefolkningen.

Ti år senere, i 1990, gjør de ikke-vestlige et dramatisk hopp på statistikken: 76 782 ikke-vestlige mot 38 089 nordiske, henholdsvis 45,6 ikke-vestlige mot 22,6 prosent nordiske. I år 2000 var tallene 140 269 ikke-vestlige mot 53 445 nordiske, henholdsvis 49,7 prosent ikke-vestlige mot 18,9 prosent av den total innvandrebefolkning. Ved inngangen av år 2008: 246 534 ikke-vestlige innvandrere mot 56 483 innvandrere fra Norden, henholdsvis 53,6 prosent ikke-vestlige innvandrere mot 12,3 prosent nordiske innvandrere.

I 1970 utgjorde ikke-vestlige 0,1 prosent av den totale befolkningen. I 1980, 0,5 prosent. I 1990, 1,8 prosent. I år 2000, 3,1 prosent, og ved inngangen til 2008, 5,2 prosent. Nå er veksten oppe i det som antakelig blir en fordobling av ikke-vestlige hvert tiår. Altså, ca 10 prosent av den totale befolkningen i 2020, 20 prosent i 2030, osv.