Statistikk

En halv million

Ny statistikk fra SSB viser at antall innvandrere og etterkomme av disse i løpet av 2008 passerte 500 000. Også for 2008 var det rekordhøy vekst i innvandrerbefolkningen. Flest innvandrere i Norge er nå fra Polen, deretter følger Pakistan, Sverige og Irak. Det bor innvandrere i alle landets kommuner, men desidert flest i Oslo.

Per 1. januar 2009 var det 422 600 førstegenerasjonsinnvandrere, det som nå skal hete ”innvandrere”, og 85 600 andregenerasjon eller etterkommere, som nå skal hete ”norskfødte med innvandrerforeldre” i Norge. Disse to gruppene teller nå til sammen 508 200 personer, og utgjør 10,6 prosent av Norges samlede befolkning.

I tillegg bor det 230 000 personer i Norge som har en norskfødt og en utenlandsfødt forelder.

Tilveksten i 2008 var høyere enn noen gang tidligere, med 48 600 personer, mange av disse fra Polen. I løpet av de siste fem årene har det blitt 35 700 flere innvandrere fra Polen – fra 6 800 i 2004 til 42 500 per 1. januar 2009. Tilveksten er rekord for tredje år på rad. Også årene 2006 og 2007 var rekordår med en vekst i innvandrerbefolkningen på henholdsvis 28 600 og 44 300 personer. Norge har i dag trolig den høyeste veksten i innvandrerbefolkningen i Europa (jf tidligere artikkel her). I løpet av de 4 årene den rød-grønne regjeringen har sittet med makten har innvandrerbefolkningen i Norge økt med hele 41 prosent (143 300 personer).

Tilveksten i 2008 skyldes i hovedsak innvandring til Norge fra Europa. Per 1. januar 2009 var det registrert 27 500 flere innvandrere fra Europa enn året før, mens det var 3 400 flere fra Afrika og 9 500 flere fra Asia (inkludert Tyrkia). Etter Europa, med 213 000, er Asia den verdensdelen det har innvandret flest fra; det er i alt 138 000 innvandrere med asiatisk bakgrunn i Norge, fra Afrika er det 46 000.

De med polsk opprinnelse utgjør nå den største innvandrergruppen i Norge, med 44 500 personer. Den nest største gruppen er de med pakistansk opprinnelse, med 30 200, deretter følger svensker (28 700), irakere (24 500), somaliere (23 600) og tyskere (20 900).

Blant norskfødte med innvandrerforeldre dominerer personer med foreldre fra Asia, med 48 500 personer, mens det bare var 19 800 norskfødte personer med foreldre fra Europa. Den største gruppen norskfødte med innvandrerforeldre er fra Pakistan (13 500), etterfulgt av personer med foreldre fra Vietnam (6 900) og Somalia (6 400).

Det store omfanget på veksten i innvandrerbefolkningen i Norge illustreres av at veksten i innvandrerbefolkningens andel av den totale norske befolkningen økte med 0,9 prosentpoeng fra 9,7 prosent av befolkningen ved inngangen til 2008 til 10,6 prosent av befolkningen ved inngangen til 2009. Dette betyr at dersom nivået på dagens innvandring videreføres i fremtiden (årlig økning på 0,9 prosentpoeng), så vil det være flertall innvandrere i Norge om 44 år (altså i år 2053). Spørsmålet er hvilke konsekvenser denne innvandringen kan ha for vår evne til å løse integreringsproblemer? Og når skal våre politikere klare å erkjenne at det er en sammenheng mellom omfanget av innvandringen og vår evne til å løse våre integreringsproblemer?

Vi har tidligere kritisert SSB for å operere med for lave alternativer i sine framskrivninger av innvandrerbefolkningen (jf. notatet Hvem blir Norges innbyggere i fremtiden?). Det er her interessant å se at den faktiske utviklingen i innvandringen på nytt gir HRS rett og at SSB tar feil også denne gangen. Dette vises klart ved at SSB i sitt høyeste framskrivingsalternativ forventet en vekst i innvandrerbefolkningen på maksimum 47 500 i løpet av 2008, mens de faktiske tallene for 2008 viser en vekst i innvandrerbefolkningen på 48 668. Og vi minner om at dette altså overgår SSBs høyeste alternativ.

Det er her enda mer alvorlig at SSB i sitt høyalternativ antar at nettoinnvandringen vil falle dramatisk fra og med år 2010. Dette gir en gjennomsnittlig årlig vekst i innvandrerbefolkningen frem mot år 2060 på 40 700 personer per år i høyalternativet. SSB antar altså at innvandrerbefolkningen vil vokse på et nivå som er 20 prosent lavere enn dagens nivå, tiltross for at innvandrerbefolkningen forventes å bli seksdobblet. Og dette er altså SSBs høyeste alternativ og omfatter kun 1. og 2. generasjon innvandrere. Det er her kanskje unødvendig å nevne at SSBs midtalternativet, som burde ha vært det mest realistiske alternativet, dessverre fremstår som komplett usannsynlig med mindre dagens politikk legges radikalt om. Imens venter vi med spenning på SSBs neste framskrivning av innvandrerbefolkningen som skal publiseres 11. juni.

Innvandrerbefolkningen i Norge er ennå ung. 41 prosent av alle innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre er i alderen 20-39 år, for den øvrige befolkningen er denne andelen på 27 prosent.

Ulikhetene er enda større når man sammenlikner norskfødte med innvandrerforeldre med de som selv har innvandret. 38 prosent av norskfødte med innvandrerforeldre er fem år eller yngre, og hele 75 prosent er 15 år eller yngre.

Det bor innvandrere i alle landets kommuner, men klart flest i Oslo. Av Oslos befolkning på 575 500 personer var 26 prosent (152 100) innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre, i Drammen 20 prosent, Lørenskog 18 prosent og Skedsmo 17 prosent.
Økningen i innvandrerbefolkningen var størst i Oslo med økning på i alt 12 300 personer eller 9 prosent. Innvandrerbefolkningens andel av totalbefolkningen i Oslo økte med hele 1,4 prosentpoeng i løpet av 2008. Dersom dagens nivå på innvandringen videreføres med den samme årlige vekst målt i prosentpoeng (1,4 %) så vil det være flertall innvandrere i Oslo innen 17 år, altså i år 2026.

30 prosent av alle innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Norge bor i Oslo. Deretter følger Bergen (5 prosent) og Stavanger (4 prosent). Kun 5 prosent bor i Nord-Norge.