Terrorisme og ekstremisme

Trusselbildet for Norge

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) utarbeider hvert år en trusselvurdering for det kommende året, og i dag kom årets åpne rapport. Rapporten forteller at radikaliseringen i norske ekstreme islamistiske miljøer øker. Samtidig forteller rapporten at det høyreekstremistiske miljøet i Norge er svekket, mens det venstreekstremistiske miljøet betegnes som et ordensproblem.

PST har ikke avdekket konkrete planer om terrorangrep i Norge, men trusselnivået anses for å være lavt. Det betyr derimot ikke at trusler er fraværende.

– Et lavt trusselnivå i Norge betyr dessverre ikke at det ikke finnes noen trussel. Trusselbildet er komplekst, sier sjef for PST, Jørn Holme til Aftenposten.no.

Ifølge Aftenposten skriver PST i sin rapport at risikoen for politisk motivert vold utført av islamistiske ekstremister, fortsatt kommer til å utgjøre en ufordring for Norge. Det er ikke forventet at terrortrusselen blir lavere i 2009, men det var ingen vellykkede terroraksjoner i Europa i 2008. Om det i dette ligger at det har vært avdekket og stoppet flere terroraksjoner, vites ikke i skrivende øyeblikk.

Det skal videre hete i rapporten fra PST at:

«I de norske ekstreme islamistiske miljøene er det indikasjoner på at aktiviteter knyttet til radikalisering er i ferd med å øke. Det finnes karismatiske lederskikkelser i Norge som kan øve betydelig innflytelse på personer som er i en radikaliseringsprosess.»

Men den ekstreme islamistiske virksomheten som foregår i Norge, skal ifølge PST skje i små miljøer. Likevel tolker PST dere internasjonale forbindelser til å være av en slik karakter at det kan påvirke den nasjonale trusselsituasjonen. Ifølge Aftenposten mener PST at ulike former for støttevirksomhet fortsatt er hovedaktiviteten blant ekstreme islamistiske aktører i Norge.

PST mener videre at spredning av masseødeleggelsesvåpen utgjør en betydelig sikkerhetstrussel. Det er derfor viktig å forhindre at varer, kunnskap og teknologi eksporteres fra Norge til aktører som ønsker å utvikle, produsere eller levere masseødeleggelsesvåpen.

Når det gjelder trusler mot myndighetspersoner registrerer PST at den teknologiske utviklingen har gitt nye kanaler for henvendelser. Stadig flere trusler fremsettes på nettsteder, blogger, via e-post eller på SMS.

Den gledelige nyheten fra PST er at det høyreekstremistiske miljøet i Norge er svekket. PST mener dette skyldes liten rekruttering og svak ledelse. Trusler herfra knyttes til enkeltpersoners voldelige adferd. Derimot anses de venstreekstreme miljøene å utgjøre en trussel knyttet til demonstrasjoner mot amerikanske og israelske interesser i Norge, men PST kaller dette et ordensproblem – blant annet med henvisning til de voldelige demonstrasjonene som var i Oslo ved årsskiftet. Det er vi ikke Frp enige i. Ifølge NRK.no mener FrPs justispolitiske talsperson Jan Arild Ellingsen at dette bildet raskt kan endre seg:

Når disse ungdommen spontant gjør slik de gjør, tenk bare hvordan det kan gå når slike krefter settes i system og koordineres, sier Ellingsen til nrk.no.

– Det er blitt snakket om karismatiske lederes påvirkning hos unge radikale muslimer. Kobler man disse to faktorene sammen kan situasjonen eskalere til noe helt annet enn vi hittil har sett, sier Ellingsen.

Han etterlyser at PST presiserer at de holder et våkent øye mot grupper som kan tenkes å koordineres på denne måten.

Trusselvurderingen fra PST