Statistikk

Rekordstor innvandring til Norge også i 2008

Ny statistikk fra SSB viser at innvandringen til Norge i 2008 slår alle tidligere rekorder, for tredje år på rad. I løpet av fjoråret innvandret i alt 67 000 personer til Norge. Det tilsvarer mer enn hele befolkningen i Drammen (60 145), og nesten like mye som hele befolkningen i Finnmark fylke (72 399).

I løpet av 2008 flyttet 23 600 personer ut fra Norge. Nettoinnvandringen (innflytere minus utflyttere) var dermed også rekordstor med i alt 43 300 personer. Fødselsoverskuddet var på i alt 18 800 personer. Dette førte til den største befolkningsveksten i Norge siden 1920, med en vekst på i alt 62 100 personer. Den norske befolkning utgjorde i alt ca 4 800 000 personer per 1. januar 2009.

Norge har høyeste innvandring i Norden og kanskje høyest nettoinnvandring i Europa

Statistikk fra de andre statistikkbyråene i de nordiske landene viser at Norge hadde klart størst innvandring i Norden.

I tabell 1 nedenfor viser vi en oversikt over bruttoinnvandring og nettoinnvandring, målt i forhold til folketallet i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Tabellen viser at mens bruttoinnvandringen per 1000 innbygger var på 14,1 i Norge, var tilsvarende tall for de andre Nordiske landene 13,2 i Danmark, 11,0 i Sverige og 5,2 i Finland.

Tabell 1. Oversikt over innvandring per innbygger i de nordiske land i løpet av 2008

Land

Bruttoinnv

Nettoinnv

Befolkning

per 1.1.2008

Bruttoinnv

per 1000 innb

Nettoinnv

per 1000 innb

Norge

66 961

43 346

4 737 171

14,1

9,2

Sverige

101 171

55 872

9 182 927

11

6,1

Danmark

72 749

29 259

5 475 791

13,3

5,3

Finland

27 602

14 191

5 300 484

5,2

2,7

Kilde: De nordiske land sine statistikkbyråer

Forskjellene er imidlertid størst mellom landene når det gjelder nettoinnvandring. Her skiller Norge seg markant ut med en nettoinnvandring på hele 9,2, mens tilsvarende tall for de andre landene er klart lavere med 6,1 for Sverige, 5,3 for Danmark og 2,7 for Finland. Det betyr at nettoinnvandringen til Norge var nesten dobbelt så høy som i Danmark, og mer enn tre ganger høyere enn i Finland.

Det store omfanget på innvandringen i Norge illustreres også dersom vi sammenlikner med innvandringen i andre europeiske land. Mens nettoinnvandringen til Norge altså var 9,2 personer per 1000 innbygger, viser de siste tilgjengelige statistikkene at tilsvarende tall for Frankrike (2005), Tyskland (2007) og Storbritannia (2006) varierte mellom 0,5 (Tyskland) og 3,1 (Storbritannia).

En gjennomgang av den siste OECD publikasjonen International Migration Outlook fra 2008 (som kun har tall frem til 2006) viser at blant samtlige OECD-land, var det kun Spania (18,2) og Irland (21,0) som hadde høyere bruttoinnvandring enn Norge hadde i 2008 (14,2). Publikasjonen viser for øvrig ikke tall for nettoinnvandring, som altså er svært høy i Norge.

Rekordinnvandringen bekrefter vår kritikk av SSBs framskrivning av innvandrerbefolkningen

SSBs siste befolkningstall bekrefter for øvrig vår tidligere kritikk av at SSBs opererer med for lave alternativer i sin siste framskrivning av innvandrerbefolkning (se vårt notat om den norske befolkning i fremtiden). Dette vil antakelig bli enda klarere når SSB senere i år publiserer tall for veksten i innvandrerbefolkningen i løpet av 2008.

I SSBs høyeste alternativ opererer de med enn gjennomsnittlig vekst i innvandrerbefolkningen (fra år 2008-2060) på 40 700 per år. Samtidig forventer de en sterkt fallende nettoinnvandring fra år 2010, til et nivå på 32 300 personer per år fra og med år 2040. Til sammenlikning var altså nettoinnvandringen i Norge i 2008 på 43 300 personer.

I tillegg forventer de synkende fødselsrater i hele fremskrivningsperioden på 52 år. Ut fra dette forventer SSB at innvandrerbefolkningen i Norge i år 2059 vil øke med 32 810 personer, mens den faktiske økningen i innvandrerbefolkningen i løpet av 2007, tilsvarte hele 44 450 personer. Dette til tross for at innvandrerbefolkningen i 2059 (2 545 355) forventes å være mer enn seks ganger større enn i 2007 (415 318). Og vi gjentar: dette er SSBs forventinger i det høyeste fremskrivningsalternativ.

SSB la i dag også frem tall om den forventede økonomiske utviklingen i Norge i årene fremover. Hva ville finansanalytikerne og media ha sagt dersom SSB la til grunn en tilsvarende virkelighetsfjern framskrivning på det økonomiske området?

Les mer hos SSB