Statistikk

Innvandrere flytter inn, nordmenn flytter ut fra Oslo

Tall fra Oslo kommune om nettoflytting i bydeler i Oslo etter landbakgrunn, viser at det skjer dramatiske endringer i Oslos befolkning. Oslo sin opprinnelige befolkning skiftes ut i et stadig raskere tempo, innvandrere flytter inn og nordmenn flytter ut.

I løpet av perioden 2000-2007 var det en nettoinnflytting (innflytting korrigert for utflytting) av ikke-vestlige innvandrere til Oslo på nær 30 000 personer, mens 7 300 personer med norsk bakgrunn flyttet ut. Siste tilgjengelige statistikkår, 2007, var nettoinnflyttingen av ikke-vestlige innvandrere til Oslo større enn noen gang, med en nettoinnflytting på i alt 6 200 personer. Blant vestlige innvandrere var det en nettoinnflytting til Oslo på i alt 3 000 personer i 2000-2007.

Dette betyr at innflyttingen av ikke-vestlige innvandrere utgjorde mer enn 100 prosent (117 %) av nettoinnflyttingen til Oslo disse åtte årene, fra og med 2000 til og med 2007.

Kombinasjonen av rekordstor innflytting av innvandrere og utflytting av personer med norsk bakgrunn, gir store demografiske endringer på kort tid. Dette kan gi raskere endringer i innvandrerbefolkningen i Oslo, enn vi la til grunn i vårt tidligere publiserte notat om befolkningen i Norge i fremtiden. Her antok vi at den norske del av befolkningen i Oslo ville ha en konstant størrelse frem mot år 2060 (en antakelse som viser at vi var meget forsiktig).

Tabell 1. Nettoinnflytting til Oslo i perioden 2000-2007, etter flytternes landbakgrunn

Landbakgrunn

Nettoinnflytting i alt

(personer)

Norsk bakgrunn

– 7 254

Ikke-vestlig bakgrunn

29 692

Vestlig bakgrunn

3 018

I alt

25 456

Kilde: Oslo kommune. Oslo-Speilet nr. 6. 2008

Omfattende utflytting av personer med norsk bakgrunn fra Oslo øst

Statistikken i tabell 2 (under) viser at situasjonen er spesielt dramatisk i Oslo øst. I løpet av 2007 var det en nettoutflytting på i alt 3 300 personer med norsk bakgrunn fra bydelene i Oslo øst og sørøst (omfatter bydelene Bjerke, Grorud, Stovner, Alna, Nordstrand, Østensjø og Søndre Nordstrand). Dette må kunne karakteriseres som en meget høy utflytting fra bydeler som allerede har en høy og raskt voksende innvandrerbefolkning.

For øvrig er det interessant å merke at det også var nettoutflytting fra Oslo øst blant innvandrere med vestlig bakgrunn. Totalt sett var det en nettoutflytting fra disse bydelene på mer enn 1 500 personer i løpet av 2007. Samtidig, i de samme bydelene i Oslo øst, var det en nettoinnflyting av personer med ikke-vestlig bakgrunn på i alt 1 900 personer.

Effekten av kombinasjonen med rekordinnflytting av ikke-vestlig innvandrere og utflytting av de med norsk bakgrunn og de med vestlig innvandrerbakgrunn, kan illustreres ved at denne faktoren alene gir en relativ økning i størrelsen på den ikke-vestlige befolkningen i Oslo øst på drøyt 2 prosent i løpet av 2007. Dersom denne utviklingen fortsetter vil det være et flertall ikke-vestlige innvandrere i alle disse bydelene i Oslo øst i løpet av 4-10 år (unntatt bydel Nordstand og Østensjø).

Raskt økende forskjeller mellom Oslo øst og vest

Statistikken viser samtidig store forskjeller i flyttemønstrene mellom Oslo vest og Oslo øst. Mens det i løpet av 2007 var en nettoutflytting av personer med norsk bakgrunn fra Oslo øst på i alt 3 300 personer, viser tilsvarende tall for Oslo vest og sentrum en nettoinnflytting på i alt 2 800 personer.

Også de samlede flyttetallene for hele Oslo sin befolkning viser dramatiske forskjeller mellom øst og vest. Mens det totalt sett var en nettoutflytting på drøyt 1 500 personer fra bydelene i Oslo øst, var det en nettoinnflytting på hele 8 700 personer til bydelene i Oslo vest og sentrum.

Det er samtidig verdt å merke seg at også blant ikke-vestlige innvandrere var det større netto innflytting til Oslo sentrum og Oslo vest, enn til Oslo øst. Blant denne gruppen var det en nettoinnflytting til Oslo vest og sentrum på henholdsvis 1 100 og 3 100 personer i 2007. Det som fremfor alt særpreger flyttemønstrene i Oslo øst er at nordmenn flytter ut i stort omfang, men at det også samlet sett er en stor nettoutflytting.

Tabell 2. Nettoinnflytting til Oslo i 2007 etter bydel og flytternes landbakgrunn

Norsk bakgrunn

Ikke-vestlig bakgrunn

Vestlig bakgrunn

I alt

Oslo øst

-1 843

1 080

-32

-795

Oslo sørøst

-1 442

820

-106

-728

Oslo sentrum

2 944

3 113

1368

7 425

Oslo vest

-156

1 122

183

1 149

Sentrum/uppgitt

72

113

38

223

Oslo i alt

-497

6 182

1 356

7 041

Kilde: Oslo kommune. Oslo-Speilet nr. 6. 2008

Statistikken over nettoflytting etter landbakgrunn i bydeler i Oslo illustrerer en av de mest omfattende demografiske endringene i Norge i moderne tid. Men ingen ser ut til å spørre; hvorfor? Er det en villet og ønsket utvikling? Hvor er forskerne og media? Hvor er flyttemotivundersøkelsene?

Datagrunnlaget for denne statistikken er utarbeidet av SSB på oppdrag fra Oslo kommune, og den er publisert i Oslo kommune sin publikasjonsserie Oslo-speilet.