Integrering og integreringspolitikk

Nye meldinger om integreringsproblemer

En ny studie fra OECD avdekker at dårlig integrering er svært så belastende for den danske hovedstaden København, blant annet ved markant høyere arbeidsledighet. Samtidig kommer en studie fra Tyskland som konkluderer med en alarmerende høy prosentandel innvandrere som lever i parallelle samfunn. Spesielt gjelder dette innvandrere av tyrkisk herkomst, som selv i tredjegenerasjon i liten grad deltar i det tyske samfunnet.

En ny rapport fra Organisasjonen for Økonomisk Samarbeid og Utvikling (OECD) har analysert Københavns konkurranseevne på en rekke punkter. Den fastslår at den danske hovedstadens konkurranseevne er vesentlig dårligere enn en rekke andre hovedsteder i Europa. OECD hevder det står særlig dårlig til med integreringen i København og omegn, som må bli vesentlig bedre for å kunne heve konkurranseevnen, skriver jp.dk.

OECD avdekker at andre storbyer i Europa har både høyere vekst, høyere BNP per innbygger og høyere produktivitet. Dette gjelder for eksempel Oslo, Stockholm og Helsinki. Dette utgjør en særlig utfordring da hovedstadsområdet er generator for hele landets vekst, idet over halvparten av Danmarks BNP nettopp skapes i hovedstadsområdet. Videre er det færre høytutdannede i hovedstadsområdet enn i byer som Stockholm, Helsinki og Washington. Dette forklares blant annet med at 24 prosent av 15-årige ungdomsskoleelever har dårlige leseferdigheter. For innvandrere er derimot tallet hele 51 prosent. Videre er det 95 prosent som starter på ungdomsskolen, mens bare 79 prosent gjennomfører.

Ved å få flere innvandrere i arbeid og med bedre utdannelse vil København kunne gjøre seg selv en stor tjeneste. For København trekker heller ikke til seg særlig mye høykompetent arbeidskraft, noe som særlig den høye marginalskatten får skylden for. Videre kommer ikke innvandrernes ressurser samfunnet godt nok til gode. Innvandrere har markant høyere arbeidsledighet sammenlignet med danskene. Dertil kommer at 25 prosent av ikke-vestlige innvandrere er i jobber som dem er overkvalifisert for, mot 15 prosent av danskene. I tillegg peker OECD på at det er en stigning i voldskriminaliteten, og som HRS tidligere har påpekt viser statistikk fra DST at ikke-vestlige innvandrere er mest overrepresentert på den mest alvorlige kriminalitetstypen, som nettopp er voldskriminalitet.

Samtidig viser en ny studie fra Berlin Instituttet at en alarmerende høy prosentandel av Tysklands innvandrere lever i parallelle samfunn med dårlige utsikter til en adekvat utdannelse og karriere. En tredjedel av alle barn som blir født i Tyskland er av utenlandsk opprinnelse, men mange innvandrere er dårlig integrert i samfunnet. Studien viser at dårlig integrasjon spesielt gjelder tyrkiske innvandrere, som selv etter 50 år og 3 generasjoner i Tyskland forblir fremmede. Hele denne artikkelen kan leses referert på Document.no, som også tar for seg andre studier fra Tyskland som bevitner integreringsproblemene.