Kjønnslemlestelse

Anmeldt for kjønnslemlestelse

For første gang i norsk historie er en mann av somalisk opprinnelse siktet for å ha medvirket til kjønnslemlestelse av datteren. Siktelsen ble tatt ut 5. januar av Nordre Buskerud politidistrikt etter at Human Rights Service anmeldt faren for kjønnslemlestelsen og en rekke andre forhold. Mannen er også siktet for vold mot jenta, hennes eldre søster og hustruen.

Politiet fikk ikke medhold i fire ukers varetektsfengsling av mannen og har anket saken til lagmannsretten.

Etter HRS sin erfaring, ble jenta tatt til Somalia sommeren 2008 der lemlestelsen skal ha skjedd. Hun kom for sent tilbake til skolestart og det ble raskt klart at hun hadde helseplager i underlivet. Faren ble konfrontert av offentlig ansatte med mistanken om nylig utført kjønnslemlestelse, men han avviste anklagen og hevdet at kjønnslemlestelsen ble utført før jenta innvandret til Norge i 2006.

Helsepersonell har ved flere anledninger det siste halvåret anmodet faren om at jenta får medisinsk hjelp, noe han har avvist og vunnet frem med.

Faren er også anmeldt for å ha tvangsgiftet jentas eldre søster på 19 år høsten 2008. HRS har også anmeldt han for voldsutøvelsen mot både døtrene og hustruen, frihetsberøvelse, samt å nekte dem å integrere seg i Norge.

Mannen har en svært truende adferd, noe som gjør at ved ulike anledninger ber offentlig ansatte som må ha kontakt med ham, og sikkerhetsbeskyttelse. Til tross for at voldsaspektet er godt kjent i byen der familien bor, er ingenting konkret gjort for å gi barna og hustruen beskyttelse mot ham.

HRS finner det svært klanderverdig at ingen ansvarlig instans har grepet konkret inn for å hjelpe og beskytte barna og kvinnen, samt å sørge for at saken behandles etter gjeldende lovverk.

Under følger anmeldelsen i anonymisert form.

Human Rights Service kan kontaktes ved informasjonsleder Hege Storhaug på mobil 90 66 01 06

Anmeldelse av grov vold, frihetsberøvelse, nekte hustru og barn integrering, utført tvangsekteskap og utført kjønnslemlestelse

Human Rights Service (HRS) anmelder med dette MM, adr. … for grov voldsutøvelse mot barna X (10 år) og Y (19 år), frihetsberøvelse av hustruen QQ (42 år), samt å nekte henne integrering i Norge, frihetsberøvelse av døtrene X og Y, samt å nekte dem integrering i Norge, tvangsgifte av Y, og utført kjønnslemlestelse av datteren X. MM har tre sønner på 14, 16 og 18 år, skal bistå faren med kontroll (eventuell voldsutøvelse) av døtrene og mor.

Voldssituasjonen i hjemmet er grov, akutt og eskalerende, og vi har berettiget frykt for at liv kan gå tapt. MM truer å drepe døtrene dersom det blir kjent at han sørget for at X ble kjønnslemlestet sommer 2008, etter vår erfaring utført under opphold i Somalia.

MM kom til Norge for snart seks år siden. I 2006 hentet han kona QQ, døtrene X og Y, og tre sønner til Norge. Samtlige bor på samme adresse, se over.

Da X kom på skolen etter sommerferien i år, ble det reagert på hennes atferdsendring og problemer med å urinere. Vi er kjent med at X var hos helsesøster, og at hun har vært hos kommunelege, og også på Ringerike sykehus, og det ble konstatert kjønnslemlestelse. Etter vår erfaring har faren nektet helsepersonell ved flere anledninger å gi X nødvendig operativt inngrep (hun er lemlestet og sydd igjen etter somalisk tradisjon). Dette er også blant annet kjent av personell på skolen og ved Flyktningkontoret i byen.

På grunn av at faren MM er svært truende og voldelig, synes det som om ulike offentlige etater, eksempelvis skolen til X og flyktningkontoret, også viker i frykt for MM, på bekostning av særlig døtrene og hustruen.

Faren MM har utøvd grov og kontinuerlig vold mot døtrene siden de flyttet til Norge. Etter at det ble reist mistanke fra ulikt offentlig hold om utført kjønnslemlestelse av X sommeren 2008, har volden tiltatt i styrke og omfang. Han truer med å drepe både X og Y dersom de forteller om lemlestelsen i sommer og andre overgrep som de utsettes for.

X og Y er også påtvunget streng muslimsk tildekning av faren MM, og han nekter X å delta i gymnastikktimene på skolen. Hun får heller ikke ha samvær med andre barn etter skoletid. Hun er med andre ord frihetsberøvet i hverdagen.

Vi vil bemerke at vi finner det meget klandreverdig at det åpenbart er en rekke instanser som kjenner til grov omsorgssvikt og voldsutøvelse mot både X og Y, uten at det medfører aktuelle tiltak og handlinger.

Vi anmelder således MM for medvirkning til kjønnslemlestelse av X og for grov vold og drapstrusler mot henne.

Den eldste datteren Y, er også svært voldsutsatt, og har blant annet søkt beskyttelse på krisesenteret i byen flere ganger. Faren MM har hentet henne fysisk ut av krisesenteret mot hennes vilje. Per i dag er vi usikre på om Y bor hos familien i byen.

Det er først og fremst faren MM som utsetter Y for grov og kontinuerlig vold, men muligens også brødrene. I tillegg har MM aktivt tvunget Y til å holde seg hjemme, og dersom hun må ut i et nødvendig ærend, har han pålagt henne å bruke en heldekkende drakt som også skjuler ansiktet, såkalt burka.

Y ble tvangsgiftet høsten 2008. Det islamske ekteskapet ble inngått i moskeen i Trondheimsveien i Oslo, Tawfiiq Islamisk Senter, og er således ikke offentlig registrert. Y har nektet å flytte sammen med denne mannen i Oslo, noe som har ført til økt voldsbruk fra fars side, som igjen har ført til at hun søker beskyttelse på krisesenter. Hun skal også ha prøvd å begå selvmord i november ved å prøve å hoppe fra brua i byens sentrum.

Vi anmelder således MM for grov vold mot Y, drapstrusler mot henne, tvangsgifte av henne, frihetsberøvelse, samt å nekte henne integrering i Norge.

MMs hustru, QQ, har levd helt isolert i hjemmet siden hun kom til Norge. Hun skal visstnok få lov til å besøke moskeen i byen om fredagene, ellers får hun ikke bevege seg i det offentlige rommet.

Vi anmelder således MM for å nekte sin hustru QQ å integrere seg i Norge, og slik grovt krenke sine plikter som ektefelle.

Vi vil også bemerke at så vidt oss bekjent, er QQ ikke Xs biologiske mor, noe som er bekreftet av MM.

Vi oppfordrer på det sterkeste politiet til å handle umiddelbart etterforskningsmessig, og sørge for at X og Y får en ny og trygg omsorgssituasjon, beskyttet for påvirkning og press fra faren, brødrene og eventuelt moren, som vi av åpenbare årsaker ikke kjenner til om er innblandet i kjønnslemlestelsen og andre straffbare forhold nevnt her.

Oslo 2. januar 2009

Med vennlig hilsen

_________________

Hege Storhaug

Informasjonsleder, Human Rights Service