Vold og overgrep

”Min norske hore”

En 59 år gammel kurder er dømt til åtte års fengsel for et høyt antall voldtekter av tenåringsdøtrene, samt trusler og vold. Den domfelte omtalte den ene datteren sin som ”min norske hore”. Søstrene fikk ingen støtte av moren under rettssaken, som er skilt fra domfelte.

Hege Storhaug, HRS

59-åringen ble første dømt til fem års fengsel i tingretten i Kristiansand, men anket straffeutmålingen til Agder lagmannsrett. Lagmannsretten plusset imidlertid på straffen med tre år. I tillegg må mannen betale 250 000 kroner i erstatning til den eldste tenåringsjenta og 150 000 kroner til den yngste.

Lagmannsretten skriver blant annet i sin dom:

”Det er klart at tiltalte må idømmes en langvarig ubetinget fengselsstraff. Etter at familien kom til Norge i 1998, har han gjennom en periode på seks år fra den ene datteren var 8 år gammel utsatt datteren for mishandling i form av fysisk og etter hvert seksuell vold som har utgjort et fast mønster. I tillegg til selve de fysiske overgrepene kommer de psykiske virkningene av stadig å bli utsatt for skjellsord og nedsettende karakteristikker. Tiltalte pleide å omtale datteren som ”sin norske hore”. Det har fullstendig preget datterens liv i kritiske år av hennes utvikling at hun har levd i et terrorregime som har berøvet henne den trygghet hun hadde krav på i sitt hjem. At overgrepene er begått av en nær omsorgsperson, og er forbundet med skam, øker skadevirkningene av krenkelsen. På toppen av dette kommer den frykt fornærmede føler for represalier.

Tiltalte har hele tiden benektet ethvert overgrep mot datteren. Han nekter endog å ha slått henne noen gang, til tross for at bevisene for fysisk vold er massive. Under ankeforhandlingen har hans innlegg hatt preg av personlige angrep og forsøk på bakvaskelse av henne og de personer i familien eller omgangskretsen som støtter henne. I dette trekker han også inn andre i familien, slik at den fremstår som splittet. Både fornærmedes mor og de fleste av hennes brødre har vendt seg mot henne.

I tillegg kommer da de seksuelle overgrepene mot den yngre datteren, som i seg selv er svært alvorlige lovbrudd”.

Retten påpeker også at begge jentene har fått alvorlige skadevirkninger som følge av psykisk, fysisk og seksuell vold. I formidlende retning, var det ”intet å bemerke”.

En bror skal også ha forgrepet seg på den eldste jenta, men han var da under den kriminelle lavalder og det ble derfor ikke reist tiltale mot han. Jentenes mor benektet alle forholdene eksmannen var tiltalt for, det samme gjorde to av jentenes tre brødre.

Mor til alle de voksne barna i familien vitnet i går. Hun tok fullstendig avstand fra beskyldningene både mot sin tidligere mann og sine sønner. Selv trakk hun tilbake opplysninger fra politiavhør der hun fortalte at overgrepene hadde vært et tema i familien før politiet grep inn. Hun svarte kontant nei i retten på spørsmålet om hun trodde døtrene hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep.

– De ønsker å leve fritt og ha frihet, bemerket mor i en bisetning om sine døtre, som en bror mente har et noe mer vestlig levesett enn den øvrige del av familien.

To brødre i familien fortalte om en far som de helt utelukket fra å ha gjort noe galt med sine døtre, og som sa beskyldningene fra søstrene er løgn.

Mannen truet også med å slakte familien, inkludert den ene jentas kjæreste, som han for øvrig mener har forhekset jenta.