Islam

Verver selvmordsbombere på asylmottak

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) bekrefter at imamer i Norge aktivt har prøvd å verve asylanter på asylmottak til selvmordsbombing i Afghanistan. Men PST har ikke bevis for at imamer har lykkes med vervekampanjen.

PST ble informert om vervingsforsøk i sommer, melder Dagbladet.no

Dagbladet får bekreftet at en afghansk statsborger som søkte asyl i Norge, ble forsøkt vervet av en imam. Dette vervingsforsøket ble PST informert om i sommer.Asylsøkeren fortalte om vervingsforsøket til en norsk statsborger. Kort tid seinere tok den norske statsborgeren kontakt med PST, og informerte om vervingsforsøket fra imamen.Fortalte om Jihad— Asylsøkeren fortalte at en imam fra Oslo forsøkte å prate om Jihad — hellig krig. Han ville verve asylsøkeren, slik at han skulle reise tilbake til Afghanistan. Der skulle han være med på en selvmordsaksjon, og sprenge seg i lufta, forteller Dagbladets kilde.Afghaneren som først reiste frivillig fra Norge — etter at asylsøknaden ble avslått — ble seinere sendt tilbake til Norge av italienske myndigheter etter at han ble arrestert i Italia.Det var i går umulig å få bekreftet om forsøket på å verve ham til en selvmordsaksjon skjedde på asylmottaket på Trandum, eller om det skjedde mens han var plassert på et mottak i et dalføre.På bønnerommetAsylsøkeren som ble forsøkt vervet til hellig krig, har forklart at han var i bønnerommet på asylmottaket da han ble kontaktet.— Asylsøkeren forsøkte seg med at han kunne være villig til å reise tilbake til Afghanistan og være med på en selvmordsaksjon. Samtidig hadde han satt som betingelse at imamen også måtte bli med, forteller Dagbladets kilde.— Imamen unnskyldte seg med at han var opptatt i Oslo, forteller mannen som varslet PST om vervingsforsøket.PST ble varslet om dette vervingsforsøket i sommer. Ingen personer skal foreløpig være pågrepet i saken.— Religiøs aktivitetInformasjonsrådgiver Martin Bernsen i PST bekreftet i går overfor Dagbladet at vervingen av selvmordsaksjonister ikke er en ukjent problemstilling for terroristjegerne i sikkerhetspolitiet.— Vi er kjent med at det foregår ulike former for religiøs virksomhet på asylmottakene, og at enkelte imamer oppsøker asylsøkere, sier Bernsen.

Også andre asylsøkere skal ha blitt forsøkt vervet som selvmordsbombere.

Dagbladet får bekreftet at Politiets sikkerhetstjeneste har opplysninger om andre vervingsforsøk blant asylsøkere i Norge. Sikkerhetspolitiet skal ha fått informasjon fra forskjellige miljøer om liknende forsøk på å verve asylsøkere til Jihad — hellig krig.Overfor Dagbladet blir det understreket at sikkerhetspolitiet ikke skal ha dokumentasjon for at personer som har søkt asyl i Norge — etter at de har fått avslag på asylsøknaden — skal ha deltatt i selvmordsaksjoner og sprengt seg selv i lufta i Afghanistan.Det blir samtidig presisert at det ikke kan utelukkes at tidligere asylsøkere i Norge har sprengt seg selv i lufta under angrep på at allierte soldater i Afghanistan.

Høsten 2006 avslørte Dagbladet at minimum tre norske statsborgere av pakistansk opprinnelse, hadde vært på treningsleir hos militante islamister.

Høsten 2006 kunne Dagbladet avsløre at minst tre norske statsborgere — med etnisk pakistansk bakgrunn — hadde vært på treningsleir hos den militante organisasjonen Lashkar-e-Taiba — seinere kjent under navnet Jamaat ud Dawa.En islamistisk organisasjon med direkte tilknytning til terroristnettverket Al-Qaida. En av de norske deltakerne har overfor Dagbladet seinere beskrevet oppholdet hos Lashkar-e-Taiba som en kombinasjon av en religiøs og militant treningsleir.Afghaneren som ble forsøkt vervet i bønnerommet på asylmottaket har forklart at imamen først tok direkte kontakt når ingen utenforstående kunne høre hva de snakket om.Språket som ble brukt under vervingsforsøket var ikke norsk.— Vi er svært interessert i å komme i kontakt med personer som kjenner til eller har opplysninger om forsøk på å verve selvmordsbombere på norske asylmottak, sier informasjonsrådgiver Martin Bernsen i PST.